This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian

Симултан круг, од Роберт Делоне

Sprova dhe interpretime

Work in progress

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од критики и толкувања на творештвото и како и огледи за личноста на македонскиот поет (по хронолошки ред).

 1. МИТРЕВ, Димитар: Песните на Ацо Шопов. — Нов ден, 1945, I, 1. стр. 58-60.
 2. МИТРЕВ, Димитар: „Пруга на младоста“ — стихозбирка од Славко Јаневски и Ацо Шопов. — Нов ден, 1946, II, 7-8, стр. 61-63.
 3. БОШКОВСКИ, Јован: Темата на изградбата на нашата литература — Нов ден, 1949, V, 6-7, стр. 409-413.
 4. БОШКОВСКИ, Јован: Ацо Шопов. — На Грамос / Ацо Шопов ; (поговор на истоимената збирка) Јован Бошковски. — Скопје : НОПОК, 1950, стр. 36-37. 
 5. БОШКОВСКИ, Ј(ован): Ацо Шопов. — Со наши раце : песни Ацо Шопов; (предговор на истоимената збирка) Ј(ован), Бошковски. — Скопје : Државно, книгоиздателство на Македонија, 1950, стр. 3.
 6. МИТРЕВ, Димитар: „На Грамос“ — збирка стихова Аце Шопова. — Књижевне новине, 19.V 1950 (за истоимената збирка)
 7. АНДРЕЕВСКИ, Цане, „Интимната тематика во македонската современа поезија“, Млада литература, бр. 2, Скопје, 1951.
 8. БОШКОВ, Д.: Ацо Шопов: „Стихови за маката и радоста. — Млада литература, 1952, II, 4, стр. 63-65 (за истоимената збирка).
 9. МАЛЕВСКИ, Владо: Шлагери и музика – Владо, Разгледи, 1953 (за збирката Стихови за маката и радоста)
 10. МОМИРОВСКИ, Т(оме): Три претставника нове македонске књижевности. — Омладина, 14.IV 1954. За Ацо Шопов, Славко Јаневски и Димитар Митрев.
 11. ОРГАНЏИЕВА, Цвета: Крилов на македонски. Крилов, „Басни“, „Кочо Рацин“, 1953г. препеал Ацо Шопов. — Литературен збор, 1954, І, 3-4, стр. 194-200.
 12. А(РСОВСКИ), T(оме): Еден контакт со Ј. Ј. Змај. — Нова Македонија, 23.IV 1955. Осврт на книгата „Песни“ од Ј. Ј. Змај во препев на Ацо Шопов.
 13. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, Хоризонт, бр. 2, Скопје, 18 март, 1956.
 14. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности (за збирките Слеј се со тишината и Стихови за маката и радоста). — Современост, 1956, VI, 4, стр. 275-287.
 15. ЃУРЧИНОВ, Милан: „Поезија зад стаклениот ѕид“: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Скопје, 1955. — Млада литература, 1956, VI, 5-6, стр. 58-63.
 16. ЃУРЧИНОВ, Милан: „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, НИН, бр. 273, Београд, 25 март 1956.
 17. М(АНЕВ), Е(фтим): „Убавината — Слеј се со тишината“, Скопје. — Нова Македонија, 2.III.1956.
 18. СОЛЕВ, Димитар: Една маргиналија кон поезијата : „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“. — Млада литература, 1956, VI, 1, стр. 44–48.
 19. СПАСОВ, Александар: „А. Шопов: Слеј се со тишината”.  —  Разгледи, 1956, III, 4, стр. 5. Критиката е објавена и во Патиштата кон зборот, Култура, Скопје, 1956, стр. 111-116, како и во  Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140.
 20. Ј. М.: „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, Млад борец, бр. 5, Скопје, 1956, стр. 9.
 21. МИТРЕВ, Димитар:, „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, Савременик, бр. 9, Београд, 1956, стр. 300.
 22. ЕМИН, И(лхами): Ацо Шопов: „Ветрот носи убаво време“ – („Кочо Рацин“, Скопје, 1957). — Нова Македонија, 22.XI 1957.
 23. ПЕТРЕ, Фран: “Мakedonski pesnik”, поговор кон првото издание на словенечки јазик на Слеј се со тишината (Zlij se s tišino, Državna založba Slovenije, 1957), во препев на Иван Минати.
 24. ИВАНОВСКИ, Иван: „Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време“, Млад борец, бр. 20, Скопје, 1957, стр. 8.
 25. ЃУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: „Ветрот носи убаво време“ – („Кочо Рацин“, 1957 година). — Разгледи, 1958, V, 105, 5, 9.III.
 26. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, по повод Ветрот носи убаво време,  — Современост, 1958, VIII, 1, стр. 51-54.
 27. MITREV, Dimitar: Aco Šopov. – Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija.  — Skopje: Kočo Racin, 1950, str. 75-76.
 28. З. Б., „Еден повод и една причина“, Нова Македонија, бр. 4699, Скопје, 13.IX.1959, стр. 8.
 29. АРСОВСКИ, Томе: Македонски препев на „Хамлет“. (Изд. „Кочо Рацин“, Скопје — 1960; препев: А. Шопов). — Современост, 1960, X, 9, стр. 925-927.
 30. ИВАНОВСКИ, И(ван): Класични дела од светската литература на македонски јазик. — Македонија, 1960, VIII, 92, стр. 16. За преведувачката дејност на А. Шопов.
 31. МОМИРОВСКИ, Томе: „Хамлет” во македонски препев. — Културен живот, 1960, V, 8, стр. 54. Препев од А. Шопов.
 32. ТАШКОВСКИ, Љ(убиша): Љубов и хероика: (Ацо Шопов: „Песни“ и Блаже Конески: „Песни“. — Издание „Кочо Рацин“, Скопје, 1963). – Нова Македонија, 7.VII 1963.
 33. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Музиката на крвта: (Ацо Шопов: „Небиднина“, песни. „Кочо Рацин“, Скопје, 1963). — Нова Македонија, 30.VI, 1963.
 34. ГУЗЕЛ, Богомил: Поезија на еден глас: (Ацо Шопов: „Небиднина“, „Кочо Рацин“, Скопје, 1963). — Разгледи, 1963/64, VI, 7, стр. 719—721.
 35. ТАШКОВСКИ, Љубиша: „Поезијата на Ацо Шопов“, Нова Македонија, бр. 6830, Скопје, 19 јули 1964
 36. НАНЕВСКИ, Душко: За лирската суштина на поезијата во „Небиднина“. — Современост, 1964, XIV, 10, стр. 1049-1061.
 37. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Небиднина“ – или лирската медитација на А. Шопов: по тој повод и по еден друг поодамнешен. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606.
 38. ПАНОВСКИ, Доне, „Активна поетска обопштеност“, Студентски збор, бр. 18-19, Скопје, 1964, стр. 7.
 39. ЈАНЕВСКИ, Славко: Збор – гордост. — Иселенички календар, 1965, стр. 52-54.
 40. ГИЛЕВСКИ, Паскал: „Ацо Шопов: Тој вечно што чека“, Нова Македонија, Скопје, 7 март 1965.
 41. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: „Предвечерје“, —Графички завод, Титоград 1966. — Нова Македонија, 20.III 1966.
 42. ПОПОВИЋ, Богдан, „Ацо Шопов: Предвечерје“, Књижевне новине, Београд, 19 март 1966.
 43. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Како мост меѓу два брега“, Нова Македонија, бр. 6998, Скопје, 10.IV.1966, стр. 8.
 44. DRUGOVAC, Miodrag, „Kao most između dva brega“, Život, Sarajevo, br. 6, 1966.
 45. DRUGOVAC, Miodrag: „Umjetnik pjesme“, Telegram, br. 338, Zagreb, 1966.
 46. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: „Предвечерје“, (изд. „Графички завод“, библиотека „Антеј“, Титоград, 1966). — Современост, 1966, XVI, 1, стр. 86-88.
 47. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: „Предвечерје“, Графички завод Титоград, 1966. — Стварање, 1966, XXI, 1, стр. 129-130.
 48. ПЕШИЋ, Радивое: Ацо Шопов. — Културен живот, 1966, XI, 7, стр. 18-20.
 49. ВУЈАНОВИЋ, Драгутин: Снажни модерни глас : (Ацо Шопов: „IIредвечерје“, избор, превод и препјев Сретен Перовић — издање Графичког завода Титоград 1965). — Стварање, 1966, XXI, 6, стр. 674-677
 50. RACKOVIĆ, Miodrag: „Simboličko kazivanje“, Savremenik, бр. 8-9, Beograd, 1966, стр. 235
 51. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: „Критика за Ацо Шопов“, Мисла, бр. 14, Скопје, 30 ноември 1966, стр. 10.
 52. ТИМЧЕНКО, Николај: „Један романтичарски песник“, Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
 53. ТРИФКОВИЋ, Ристо: „Ацо Шопов: Предвечерје“, Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
 54. ХАРПАЊ, Михајло: „Предвечерје од Аца Шопова“, Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
 55. ПАНОВСКИ, Доне: „Изградената поетска личност на Шопов“, Развиток, бр. 1, Битола, 1967, стр. 37.
 56. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): „Ацо Шопов: Рађање ријечи“, Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316.
 57. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Поетското искуство на Ацо Шопов”. — Современост, 1967, XVII, 9-10, стр. 799-816.
 58. ЈАКИМОВСКИ, Чедо: „Небиднина на Ацо Шопов“, Млад борец, Скопје, 1967.
 59. REĐEP, Draško: Aco Šopov: „Nebidnina“. Skopje, 1967. — Izraz, 1968, ХІІ, 12, str. 546-548.
 60. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Избор Ацо Шопов; (предговор) Георги Старделов. — Скопје : Македонска книга, 1968, стр. 5-25.
 61. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Љубовта на огнот: (Ацо Шопов: „Раѓање на зборот“) — Biographia litteraria, — Skopje: Misla, 1968, str. 21-25.
 62. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Уметник на песната. — Biographia litteraria, — Skopje: Misla, 1968 (анализа на песната „Осма молитва на моето тело”)
 63. ПАНОВСКИ, Доне: Вреднувања, Мисла, 1967, стр. 4049 (за Небиднина)
 64. REĐEP, Draško: „Poezija tela i prolaznosti“, Izraz, br. 12, Sarajevo, 1968, str. 546.
 65. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности : (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“). — Критики и огледи. — Скопје : Мисла, 1969, стр. 52-69.
 66. REĐEP, Draško: „Aco Šopov“, Život, br. 5, Sarajevo, 1969, str. 3.
 67. РЕЏЕП, Драшко: „Ацо Шопов“, Современост, бр. 8-9, Скопје, 1969, стр. 905-916.
 68. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Ацо Шопов: „Јус-универзум“, изд. „Мисла“ — Скопје, 1968 год. —  Современост, 1969, XIX, 10, стр. 1091.
 69. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Антологиски избор — (Ацо Шопов: „Златен круг на времето“, библиофилско издание. „Мисла“, Скопје 1969). — Вечер, 26.IV 1969.
 70. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Остер сатиричен збор — (Ацо Шопов: „Јус-универзум“, 1968, „Мисла“). — Вечер, 4.І. 1969.
 71. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Стално на успону : Ацо Шопов: „Златен круг на времето” (Златан круг времена ), избор. Мисла, Скопље 1969. — Стварање 1969, XXIV, 9, стр. 1077-1087.
 72. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Песната и годините“, во: Миодраг Друговац, Современици. Скопје: Мисла, 1969.
 73. П(АВЛОВСКИ), Ј(ован): Нови книги : Ацо Шопов: „Избор“ — (Избор и предговор: Георги Старделов, Македонска книга, 1968). — Нова Македонија, 14.I.1969.
 74. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: „Избор“, Македонска књига, Скопје 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314.
 75. ПEPOВИЋ, C(ретен): Ацо Шопов: Ацо Шопов: „Јус-универзум“, 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509.
 76. PEЏEП, Драшко: Ацо Шопов. — Современост, 1969, XIX, 8—9, стр. 905-916,
 77. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“. Развиток, 1969, год. VII, бр. 1, стр. 94-104
 78. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“ (II),. Развиток, 1969, год. VII, бр. 2, стр. 198-208
 79. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“ (III). Развиток, 1969, год. VII, бр. 3, стр. 257-264
 80. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“ (IV). Развиток, 1969, год. VII, бр. 4, стр. 323-336
 81. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“ (V). Развиток, 1969, год. VII, бр. 5, стр. 407-424
 82. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: „Лириката на Ацо Шопов“ (VI). Развиток, 1969, год. VII, бр. 6, стр. 496-500
 83. ДРУГОВАЦ, Миодраг : „Преродба на еден јазик“, Вечер, бр. 2036, Скопје, 13.XII.1969, стр. 9.
 84. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов— Biographia lіtteraria. —  Kruševac: Bagdala, 1970, str. 70-90.
 85. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднинина. — Небиднина / Ацо Шопов; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска книга, 1970, стр. 49-59.
 86. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Современост, 1970, XX, 5, стр. 387-399.
 87. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Што е бескрај во човекот?“, Вечер, бр. 2176, Скопје, 30 мај 1970.
 88. ДРУГОВАЦ, Миодраг: На тапет, — Збирка: „Гледач во пепелта“, — Оценува: Миодраг Друговац — Што е бескрај во човекот? — (Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“, издание Македонска книга, Скопје 1970). — Вечер, 30 и 31.V 1970.
 89. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — IIолитика, (15)17.VIII 1970. (бр. 20425)
 90. ГУРЧИНОВ, Милан: Нашата поезија во изминатата година — Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: „Гледач во тепелта“, Македонска книга, 1970. — Нова Македонија, 23.VIII 1970.
 91. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. — Огледи и есеи. — 5. — Скопје : Наша книга, 1970, стр. 289—290.
 92. НАЈДОСКИ, Ѓ(оргија): Ацо Шопов: Гледач во пепелта, (Скопје : Македонска кига, 1970 год.). — Трудбеник, 1970, 27.
 93. REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, 1970, XIV, 11, str. 504-506.
 94. СПАСОВ, Александар: Современата македонска поезија. — Иселенички календар, 1970, стр. 185—189. За поезијата на А. Шопов, Б. Конески и С. Јаневски.СТАРДЕЛОВ, Георги:
 95. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието — Гледач во пепелт / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Скопје: Македонска книга, 1970.
 96. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. — Современост, 1970, XX, 6, стр. 564-568.
 97. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 7-34.
 98. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. —  Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 35-42.
 99. ШИРИЛОВ, Петар: Поетиката на Шопов и критиката. — Трудбеник, 4.XII 1971.
 100. АРСОВА, Тамара: Еден поглед врз поезијата на Ацо Шопов, — Беседа, 1972, 1, стр. 3-14.
 101. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднина. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 483-496.
 102. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредности: (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“). Македонската книжевност во книжевната критика. Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 439-454.
 103. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 455-482.
 104. ЛАЗАРОВ, Ристо: За поетот нема изгубено време — Три нови песни од Ацо Шопов: Баобаб, Пред расцутување на фланбоајаните, во сонот на црната жена. — Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-13.
 105. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Небиднина — Ацо Шопов. — Огледи и критики. — Битола: Развиток, 1973, стр. 5—39.
 106. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата : Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“, Македонска книга, 1970. — Живо и мртво. — Скопје : Мисла, 1974, стр. 93-95.
 107. DRUGOVAC, Miodrag: Aco Sopov, — Život, 1974, 11, str. 559-568.
 108. ГОЛОВОДСКИ, Милан: Анализа на формата на стихозбирката „Партизанска пролет“ од Ацо Шопов во VI одделение – Поетска љубов за Револуцијата. — Просветен работник, 15.Il 1974.
 109. ПЕТРОВ, Александар: Савремена македонска поезија. — Књижевне Новинe, 1.X 1974. За поезијата на А. Шопов.
 110. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песме / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Београд: Народна књига, 1974, стр. 251-266.
 111. СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.IX 1974. За поезијата на А. Шопов.
 112. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Небиднина / Ацо Шопов ; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска Книга, 1974, стр. 49–59.
 113. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов – портрет. — Културен живот, 1975, XX, 6, стр. 10-14.
 114. DRUGOVATS, Miodrag: The Poetry of Atso Shopov. — Macedonian Review, 1975, V, 3, стр. 281-290.
 115. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов). — Разгледи, 1975, XVII, 1-2, стр. 112-126.
 116. ШИРИЛОВ, П(етар): Три децени и творечка активност на Ацо Шопов. — Врвни дострели на поетскиот збор. — Трудбеник, 1.І 1975.
 117. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1975, XXV, 7, стр. 7-8.
 118. NANEVSKI, Duško: „Aco Šopov: Predvečerje“, Rukovet, бр. 1, Subotica, 1976, стр. 64. (1966?)
 119. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1976, XXVI, 4-5, стр. 12-13.
 120. АРБУЛЈЕВСКА, Олга: Т’га за југ — Ацо Шопов: „Песната на црната жена“, издание на Мисла, 1976. — Вечер, 11 и 12.IX 1976.
 121. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, Мисла, Скопје, 1976. — Борба, 20.XI 1976.
 122. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Поезија и преводи Акце нахопова — Сабрана дела познатог песника у издању Мисле. — Борба, 12.ІІ 1976.
 123. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Празнично слово на душата, свеченост на инттелектот — (Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, Мисла, Скопје, 1976). — Нова Македонија, 18.VII 1976.
 124. ЃУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова „Песма црној жени“ у издању скопске „Мисле“, 1976). — Политика, 30.X 1976.
 125. ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов — тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288.
 126. КЛИМАН, Алдо: Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, (Мисла, Скопје, 1976). — Културен живот, 1976, XXI, 7-8, стр. 35–36. .
 127. НАНЕВСКИ, Душко: Во знак на „Небиднина“ — Ацо Шопов: Одбрани дела, Издавач Мисла, 1976. — Нова Македонија, 12.II 1976.
 128. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Стрипската критика за поезия јата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов. — Стремеж, 1976, XX, 9, стр. 847-857.
 129. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов, — Дело, 1976, 3-4, стр. 3-9.
 130. MIRKOVIĆ, Milosav:, „Aco Šopov: Predvečerje“, Delo, бр. 4, Beograd, 1976, стр. 624. (1966?)
 131. MARKOVIĆ, Milivoje: “Realnost pesme“, Rukovet, br 1-2, Subotica, 1977, str. 23-27.
 132. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината. : (Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, издавач Мисла, Скопје, 1976). — Стремеж, 1977, XXI, 1, стр. 64-71.
 133. КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран Р.: „Небиднина“ : прилог проблему уметнчког транкспоновања једне лирско-филозофске метафоре. — Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука, 1977, ІІ, 1-2, стр. 109-114.
 134. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.: Поетски језик Аце Шопова. — Јазикот и Поезијата / Тринаесетти Рацинови средби: Титов Велес, 1976. —  Титов Велес: Совет на Рациновите средби, 1977, стр. 103-111.
 135. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов : Поезија на црната Небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 199-213.
 136. СТАЛЕВ, Георги: Уште еден обид за интерпретација на поезијата на Блаже Конески, Ацо Шопов и Славко Јаневски. — Литературен збор, 1977, XXIV, 2, стр. 23-35.
 137. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Доба на противречностите. — Скопје : Македонска книга, 1977, стр. 207-215.
 138. ТОЦИНОВСКИ, Васил: „За љубовта наша, делата ќе кажат“ (Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, изд. Мисла, Скопје). Беседа, 1977, год. VI, бр. 11- 12, стр. 117-120
 139. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Македонска књижевна критика и есеј. — Нови Сад: Матица српска, 1978, стр. 347-363.
 140. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Очи револуције (трагом идејних и естетских значења теме „Очи“ А. Шопова). — Стремљења, 1978, XIX, 2, стр. 159-165.
 141. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Записи и коментари : Ацо Шопов: 1. „Тажанка од онаа страна на животот“; 2. „Црно сонце“. — Современост, 1978, XXVIII, 3, стр. 35-38. [точниот наслов на песната е: Тажачка од онаа страна на животот]
 142. EEKMAN, Thomas: A. Šopov. — Thirty Years of Yugoslav Literature : (1945-1975). — Ann Arbor : University, 1978, str. 261.
 143. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Jезик тишине : Маргиналије о поезији С. Раичковића и А. Шопова. — Књижевне Новине, 6.V.1978.
 144. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine. — Izraz, 1978, XXII, 1-2, str. 42-54.
 145. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Повоената македонска литература. — I. — Скопје : Просветно дело, 1979, стр. 275-295.
 146. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : за поезијата на Ацо Шопов. — Портрети на македонски писатели. — Скопје : Мисла, 1979, стр. 36-48.
 147. СТАЛЕВ, Георги: Поезијата на Ацо Шопов. — Предавања на XI сeминар за македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 11.VIII – 31.VIII 1978. Скопје : Универзитет „Кирил и Методиј“, 1979, стр. 209-215.
 148. Критичарите за творештвото на Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140. Критики на Д. МитревА. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. СтарделовД. НаневскиМ. ДругавацД. Пановски.
 149. Писателот пред дванаесет прашалници: Ацо Шопов. Развиток, 1979, год. XVII, бр. 2, стр. 141-145
 150. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: „Свест за песната“, Развиток, бр. 5, Битола, 1979.
 151. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов, — Маѓепсан мегдан: (литературни записи). — Скопје : Култура, 1979, стр. 371-380.
 152. БУЈУКЛИЕВ, Кирил: Воздигнување кон светлините на животот – Ацо Шопов: „Дрво на ридот“. — Мисла, 1980. — Комунист, 18.VII 1980.
 153. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 5.III.1980.
 154. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Дрво на ридот. — Дрво на ридот / Ацо Шопов; (поговор) Ефтим Клетников. — Скопје : Мисла, 1980, стр. 59-62.
 155. КОЦЕВСКИ, Данило: Песината не мирува — Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издание на Мисла, Скопје, 1980 година. — Нова Македонија, 18.V 1980.
 156. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: „Небиднина“. — Македонија, 1980, XXVII, 327, стр. 13-14.
 157. РИСТОВСКИ, Блаже: Кон проучувањето на почетниот хериод од творештвото на Ацо Шопов — По повод 35-годишнината од излегувањето на првата стихозбирка на македонски јазик во ослободената татковина. — Современост, 1980, XXX, 3-4, стр. 50-54.
 158. ПОП ЈОВАНОВСКИ, Апостол: Животот и делото на Ацо Шопов. — IIросвета, 30.XI 1981.
 159. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува: (Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издание на Мисла, Скопје, 1980 г.). — Да и не: огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 67-70.
 160. Б. Ц. : Дрво на риду: Аутор : Ацо и Шопов; издавач: Мисла, Скопље, 1980. — IIолитика, 30.V.1981.
 161. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Поезијата на Ацо Шопов. — Лузна / Ацо Шопов; (предговор) Ефтим Клетников. —  Скопје : Мисла, 1981, стр. 5-39 .
 162. РАДИЧЕСКИ, Науме: Нова фаза во поезијата на Ацо Шопов (Ацо Шопов, „Дрво на ридот“, Мисла, Скопје, 1980). — Студентски збор, 4.IV.1981.
 163. РИНЕР, Фридрун: Симболистичките форми во поезијата на Ацо Шопов. — Трета програма на Радио Скопје, 1981, 8, стр. 245-247.
 164. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Мисла, 1981, XVII, 31, стр. 14.
 165. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 386-393.
 166. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието : (Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“). — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 359-366.
 167. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 311-338.
 168. ЌУЛАВКОВА, Катица: Лиризмот на метафората : (Некои аспекти на метафориката на Ацо Шопов). — Современост, 1982, XXXII, 6, стр. 48-52.
 169. 126.МАТЕВСКИ, Матеја: Ацо Шопов 1923-1982. — Разгледи, 1982, хXIV, 4, стр. 215. 127.
 170. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов 1923-1982. Стварање, 1982,  XXXVII, 7, стр. 787.
 171. ЦВЕТКОВСКИ, Бранко: Тревожен глас од ридот — (Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издавач Мисла од Скопје). — Екран, 19.III 1982.
 172. ЃУРЧИНОВ, Милан: Песник нове осећајности — Смрћу Аце Шопова нова македонска поезија остала је без једног од својих најзначајних неимара. — Политика, 24.IV.1982.
 173. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стремеж, 1982, XXVI, 4, стр. 278-288.
 174. ЛУКОВСКА, Милица: Револуцијата преточена во песна — Обработка на песната „За љубовта наша делата ќе кажат“ од Ацо Шопов. — Просветен работник, 27.IV.1982.
 175. НИКА, Трајан: „Ацо Шопов: Раѓањето на зборот“. Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 1-2, стр. 51-52
 176. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Нова Македонија, 25.IV.1982.
 177. НАНЕВСКИ, Душко: За поимот на „Небиднината“ — По долго трагање, Ацо Шопов творечки го најде големиот збор што то бараа многумина и го нарече : небиднина. — Нова Македонија, 9.V.1982.
 178. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Нова Македонија, 25.IV 1982. За поезијата на Ацо Шопов.
 179. ТАУТОВИЋ, Радојица: Умри и постани (Драматично певање Аце Шопова) — Борба, 28.VIII.1982.
 180. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Просвета, 10.V.1982.
 181. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Просвета, 10.V.1982.
 182. PAVLOVSKI, Borislav: Aco Šopov (1923-1982). — Oko, 29.IV. – 13.V.1982.
 183. СТАРДЕЛОВ, Георги: In perpetuam rei memoriam на Ацо Шопов. — Современост, 1982, XXXI, 4; стр. 3-8.
 184. ПАВЛОВСКИ, Радован: Очи на храмот на револуционерната поезија — Пред песната „Очи“ од Ацо Шопов. — Комунист, 9.VІІ.1982.
 185. Споменица посветена на починатиот Ацо Шопов (1923-1982), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите . — Скопје : МАНУ, 1983. — стр. 15-30
 186. ВАНГЕЛОВ, Атанас: „Ацо Шопов (1921-1982)“. Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 3-5
 187. ЧАЛОВСКИ, Тодор: „Ацо Шопов (1923-1981) … in memoriam“. Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 4-5, стр. 43
 188. ГИЛЕВСКИ, Паскал: „Шопов на унгарски јазик“. Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 29-32
 189. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Ацо Шопов како сатиричар“. Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 89-97.
 190. СИЛЈАН, Раде: „Татковинското во поезијата на Ацо Шопов“, Радио Скопје, Трета програма, 28 јануари 1983
 191. МИЛЕВ, Милева; РИСТЕВСКА, Лилјана: „Прикази и есеи за уметничките творби на Ацо Шопов“ (Библиографски прилог). Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 33-42
 192. ТАУТОВИЌ, Радојица: „Зборот на раѓањето“ (Раѓањето на зборот на Ацо Шопов). Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 69-77
 193. МИЦКОВИЌ, Слободан: „Две песни на Ацо Шопов: Љубов, Очи“. Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 11-16
 194. ЌУЛАВКОВА, Катица: „Поимот н е б и д н и н а или творечкиот порив“ (Толкување на поимот небиднина во поезијата на Ацо Шопов). Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 17-24
 195. НАНЕВСКИ, Душко: „Гласник на небиднината“. Стремеж, 1984, год. XXVIII, бр. 3-4, стр. 283-286
 196. МАТЕВСКИ, Матеја: „Поезијата на Ацо Шопов“. Стремеж, 1984, год. XXVIII, бр. 1, стр. 27-30
 197. ПЕРОВИЌ, Сретен: „Интимниот свет на Ацо Шопов“. Современост, 1984, год. 34, бр. 5, стр. 18-27
 198. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Кон поетиката на Ацо Шопов“. Современост, 1986, год. 36, бр. 8, стр. 78-81
 199. ИВАНОВИЌ, Радомир: „Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов“. Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
 200. РИНЕР, Фридрун: „Симболичките форми кај Ацо Шопов“. Спектар, 1985, год. 3, бр. 6, стр. 119-123
 201. ИВАНОВИЌ, Радомир: Реч о речи : поетика Аце Шопова.- Београд: Ново Дело, 1986.- 172 стр.
 202. ИВАНОВИЌ, Радомир: „Поетиката на Ацо Шопов“ (превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков), Македонска ревија, Скопје, 1986.
 203. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината.Песни / Ацо Шопов; (предговор) Раде Силјан. —Скопје: Македонска книга, Мисла, Култура.
 204. ХИЛМИ, Хулија: „Очи“ од Ацо Шопов“. Јужен Бран, 1990, год. XXXI, кн. 1, стр. 53
 205. Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993
 206. РАДИЧЕВСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов, Современост, 1993, бр 1-2.
 207. ТАСЕВСКА, Виолета Пирузе: „Митските фантазми во Небиднина“. Културен живот, 1993, год. XXXVIII, бр. 2, стр. 47-50
 208. ШЕЛЕВА, Елизабета: „Од Ерос кон Еидос: „Небиднината“ како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов“. Спектар, 1993, год. 11, бр. 21-22, стр. 113-124
 209. ПРОКОПИЕВ, Александар: „Езерото и птицата кај Ацо Шопов“. Современост, 1994, год. 44, бр. 7-8, стр. 14-24
 210. ИВАНОВИЌ, Радомир: „Енергијата на поетскиот говор”, Нова Македонија, 21.09.1994 год
 211. ШЕЛЕВА, Елизабета: „Од Ерос кон Еидос“ („Небиднината“ како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов). Наше писмо, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29
 212. ПРОКОПИЕВ, Александар: „Небиднината, уште едно препрочитување“. Наше писмо, 1996, год. 2, бр. 9, стр. 28
 213. КИТАНОВ, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело.- Скопје : Култура, 1998.- 226 стр.
 214. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.- Скопје: Матица македонска, 2000.- 309 стр.
 215. ПРОКОПИЕВ, Александар: Номадот Ацо Шопов, in Постмодерен Вавилон, Институт за македонска литература, Магор, Скопје, 2000, 205 стр.
 216. ДУГОВАЦ, Миодраг: „Поетското искуство на Ацо Шопов“. Спектар, 2002, год. 20, бр. 39-40, стр. 65-88
 217. ЌУЛАВКОВА, Ката: „Толкувачки круг: Толкување на песната „Раѓање на зборот“ од Шопов“. Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 48-53
 218. ШЕЛЕВА, Елизабета: „Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов“. Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 54-57
 219. ШОПОВА, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов, Скопје: Сигмапрес, 2003.
 220. Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр. ISBN 9989-101-60-4
 221. РАДИЧЕВСКИ, Науме: „Ацо Шопов и Бранко Миљковиќ – огнот, зборот, песната/пеењето“.  Литературен збор, 2005, 1-3, стр. 43-53
 222. ШОПОВА, Јасмина: Сенгор, Шопов: поети во потрага по светот на убавината” in Сенгор-Шопов: Паралели, Скопје: Сигмапрес, 2006.
 223. ПАВЛОВСКИ, Божин: Шопов и нашата Африка ДневникБр. 2238, сабота, 18 март 2006.
 224. САЛ, Амиду: Поетски средби in Сенгор-Шопов: Паралели, Скопје: Сигмапрес, 2006.
 225. ЛАЗАРОВ, Ристо: Епистоларни сеќавања in Сенгор-Шопов: Паралели, Скопје: Сигмапрес, 2006.
 226. ЌУЛАВКОВА, Ката: Завештанијата на Ацо Шопов , in Раѓањето на зборот од Ацо Шопов; избор и предговор Катица Ќулавкова. Битола: Микена, 2008. стр. 5-14.
 227. ЌУЛАВКОВА, Ката: Ритуалноста на поезијата на македонскиот класик Ацо Шопов, Беседа, МАНУ, 03.05.2012.
 228. ЛАЗАРОВ, Ристо : Тишината, небиднината и црното сонце, Беседа, МАНУ,  03.05. 2012.
 229. КИСЬОВ, Роман: Поезија роденa од зборот. —Раждане на словото, подбор и превод на Роман Кисьов.— Русе: Авангард принт, 2013.
 230. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Лиричар од почеток до крај. Стожер, бр 119, 2014 (за збирката Песни)
 231. КОЦЕВСКИ, Данило: Поетскиот гениј на Шопов, (по повод фототипското објавување на збирката Песни), 2014.
 232. ТУНТЕВ, Ахил: Ацо Шопов – поет и дипломат. Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 55-61.
 233. ШОПОВА, Светлана: Културата ги отвора вратите на политиката. Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 62-65.

 

 1. Одеците на есхатолошкото во поезијата на Ацо Шопов во дослух со филозофијата на Фридрих Ниче – Стефан Јовановиќ
 2. Еросот и Танатосот во циклусот Црно Сонце – Томислав Каранфиловски, 2010
 3. Зборот и небиднината – Анте Поповски, 2001
 4. Молк што свети – искажувања на Едуар Моник за Ацо Шопов 1992-2003