This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Разговори и статии

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од  интервјуата, статиите и есеите на македонскиот поет. Дел од нив се пропратени со машинописи и ракописи што се наоѓаат во Фондот Ацо Шопов, во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ. Други се илустрирани со исечоци од весниците во кои биле објавени.

work in progress

(sine data)

1945

  • Новиот неуспел напад на крал Петар, Млад борец, 27.01.1945, стр. 2.

1946

1947

1951

  • Makedonska savremena književnost, Oslobodjenje, 9.XII.1951.

1953

1954

  •  Лице и опачина (Околу годишното собрание на Друштвото на писателите), Современост, IV, 1−2, 1954, стр. 133−136.
  • Книгата денес, Разгледи, I, 3, 1954, стр. 3−4.

1955

1956

1957

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1979

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите