This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Разговори и статии

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од  интервјуата, статиите и есеите на македонскиот поет. Дел од нив се пропратени со машинописи и ракописи што се наоѓаат во Фондот Ацо Шопов, во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ. Други се илустрирани со исечоци од весниците.

work in progress

(sine data)

1945

 • Новиот неуспел напад на крал Петар, Млад борец, 27.01.1945, стр. 2.

1946

 • Писмо до младината од с. Пелинци, Козјачка околија, Млад борец, 05.03.1946, стр. 3.
 • Од борбите за Кратово, Млад борец, 01.05. 1946
 • Да формираме младински бригади за борба против неписменоста, Млад борец, 07.12.1946, стр.1.

1947

1951

 • Makedonska savremena književnost, Oslobodjenje, 9.XII.1951.

1953

1954

 •  Лице и опачина (Околу годишното собрание на Друштвото на писателите), Современост, IV, 1−2, 1954, стр. 133−136.
 • Книгата денес, Разгледи, I, 3, 1954, стр. 3−4.

1955

 • Здодевно е веќе, здодевно, Современост, V, 4, 1955 стр. 335−337.

1956

 • Средби и поезија, Хоризонт, I, бр. 20, 25.11.1956, стр. 1.

1957

 • Уште една година, Хоризонт, II, бр. 1−2, 1957
 • Поезија и препев, Хоризонт, II, бр. 8, 31.03.1957, стр. 1.

1959

1960

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1979

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите: