This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Intervjuji

Translation in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа.

work in progress

 • Искажувања
 • Светски класици на македонски, разговор со Ксенија Гавриш, Нова Македонија, 18.09.1960, стр, 9
 • Život – jedna od najdubljih tajni, razgovor vodio Giacomo Scotti, Novi list, Rijeka, 15.05.1965, стр. 10
 • Разговор со Славко Јаневски, Современост, XV, 5, 1965, стр. 199-201
 • Песник за кога је везана еволуција македонског поетског израза, Разговор са Предрагом Протићем, Дуга, Београд, 25.03.1965
 • Очи – мојата најдобра песна, Млад Борец, Скопје, 06.11.1966. Разговор со Сталин Лозановски.
 • Поезијата − миг на нашата свест и совест во светот, Вечер, 31.03.1968, стр. 9.
 • Една средба со поетот Ацо Шопов, разговор со Тамара Арсовска, за Радио Скопје, 1968. Објавен во Дело 74, 1982, IX, 5-6, стр. 325-330, во книгата Блиски средби, Скопје, 1992, и во Пулс, под наслов Поетските светови на Ацо Шопов, на 17.12.1993, стр. 37. 
 • Како и зошто почнав да пишувам сатирична поезија?, 1968
 • Бити и остати веран себи, разговор со Миодраг Павловиќ, Рад, 25-31.07.1969
 • Ѓоко Поповски, Нашата литература е дел од современиот книжевен мозаик, Нова Македонија, исечок (МАНУ), дата непозната (околу 20 август 1969?)
 • Емисија Културен мозаик,  разговор со Тодор Чаловски, Радио Скопје, 1970. Објавен во Културен живот, бр 4-5, 1982
 • ПОПОВСКИ, Ѓоко: Со отворени очи околу себе (интервју со Ацо Шопов), Нова Македонија, 28.06.1970, стр. 8
 • Књижевне новине, Београд, 15.08.1970
 • Песма је свест о непрекидно мењањој стварности, Књижевне новине, Београд, јули 1970
 • Заговорник на љубовта, земјата и страста, Разговор со Цветан Станоевски, Нова Македонија, 28-30.11.1970 
 • Мојот збор е тврда вилива на времето (на српски), Разговор со Алдо Климан, Младост, Београд, 29.10.1970. Објавен на македонски во Дело 74, 1982, IX, 5/6, стр. 333-337 (има ракопис на необјавен одговор од ова интервју во домашната архива)
 • Интервју со Миливоје Павловиќ, НИН, Белград, 1970 (Поетот е во песната како во ледена пештера…) / кај Ѓорѓи Сталев.
 • Интервју со Ристо Лазаров, 1972
 • Гост во овој број: Ацо Шопов. Разговор со Ристо Лазаров, Астибо, Штип, јануари 1975 година
 • Разговор со Ташко Ширилов, 1975
 • Нова Македонија, Скопје, 10.05.1976
 • Разговор со Петар Тофовиќ, 1976
 • Поезија открива свет, Политика, 15.02.1976. Разговор со Драгослав Адамовиќ-Зира
 • MIHAJLOVA-BOŠNJAKOSKA, Gordana: Ljubezen na obali jezera, Odjek, год. ХХIХ, br. 21, Sarajevo, 1-15.11.1976, str. 8
 • Разговор со Блаже Ристовски, 13.7.1976, цитиран во Творештвото на Ацо Шопов, 1993.
 • Granice slobode su granice pesničkog stvaralaštva, Razgovor za Nenadom Radanovićem, Oslobođenje, 14.10.1978, str. 11
 • Писателот пред дванаесет прашалнициРазгледи, Битола, март-април 1979 (Cane Zdravkovski
 • Ацо Шопов разговор со Драгица Спасовска (за Песна на црната жена), Борба.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите