Ацо Шопов: Одбрани дела, Скопје, Мисла, 1976

Одбрани дела, 1976, во библиотеката на Ацо Шопов

Одбрани дела, 1976, во библиотеката на Ацо Шопов

Поетските настојувања на Шопов „имаат една централна окосница, една константна врзивна материја градена низ целото негово творештво”, пишува Слободан Мицковиќ во предговорот на ова петтомно издание на творештвото на Ацо Шопов, „тоа е сфаќањето на структурата на стихот кој мора да биде доволно подвижен, доволно вибрантен за да се одгласи како еден општ говор, но едновремено и така устроен за да го сугерира, препознатливо, специфичниот поетов глас, да го оствари она поетско настојување кое поетот го прави во насока на себенаоѓањето, на барањето на сопствените трауми.” 

Со тираж од 2000 примероци, Одбраните дела на Шопов излегоа од печат, во Графички завод Гоце Делчев, Скопје, на 10 септември 1975 година, но изданието се води како објавено во 1976 година. За тоа сведочи написот на Ташко Ширилов, објавен на 11.09.1975 во Вечер, стр. 9, од кој користиме инсерт за да ја илустрираме содржината на ова издание на Мисла:

Во првиот том од Одбраните дела на Ацо Шопов [148 стр.] застапени се неговите стихозбирки објавени во периодот од 1945 до 1952 година и тоа: Песни, Пруга на младоста, Со наши раце, На Грамос и Стихови за маката и радоста, а вториот том [223 стр.] ги содржи стихозбирките: Слеј се со тишината, Ветрот носи убаво време, Небиднина, Јус универзум и Гледач во пепелта.

Во третиот [268 стр.], четвртиот [319 стр.] и петтиот том [171 стр.] застапени се препевите на Ацо Шопов од светската драмска литература, како и од поезијата на реномирани југословенски поети. Во третиот том застапен е препевот на Шекспировата трагедија Хамлет за кој Ацо Шопов беше награден со Октомвриската награда на СРМ, а во истиот том се застапени и препевите на шеесет сонети од Вилијам Шекспир.

Четвриот том го содржи препевот на познатото драмско дело во стихови од Едмон Ростан, Сирано де Бержерак, а во петтиот том се поместени: препевот на трагедијата Сид од Пјер Корнеј и препевите на избрани стихови од истакнатите југословенски поети Мирослав Крлежа и Изет Сарајлиќ.”

Коментари на Шопов, по повод излегувањето на Одбраните дела можете да прочитате тука.