Ацо Шопов: Одбрани дела, Скопје, Мисла, 1976

Одбрани дела, 1976, во библиотеката на Ацо Шопов

Одбрани дела, 1976, во библиотеката на Ацо Шопов

work in progress

Поетските настојувања на Шопов „имаат една централна окосница, една константна врзивна материја градена низ целото негово творештво”, пишува Слободан Мицковиќ во предговорот на ова петтомно издание на творештвото на Ацо Шопов објавено во 1976 година, „тоа е сфаќањето на структурата на стихот кој мора да биде доволно подвижен, доволно вибрантен за да се одгласи како еден општ говор, но едновремено и така устроен за да го сугерира, препознатливо, специфичниот поетов глас, да го оствари она поетско настојување кое поетот го прави во насока на себенаоѓањето, на барањето на сопствените трауми.” 

Тираж 2000

Изданието е печатено во Графички завод Гоце Делчев, Скопје

Книга I

Книга II – 223 стр

Книга III – 268 стр

Книга IV / 319 стр

Книга V – 171 стр