Симулација 65*

Славко Јаневски

„Ако сакаме да бидеме справедливи − борбата за модерниот израз ја поведоа творците од таканаречената средна генерација. Писателите од мојата генерација настапија во мигот кога таа борба беше во полн ек. Мислам дека нивниот придонес за пробивањето на современиот книжевен израз и за неговото стекнување на право на граѓанство во нашата литература сепак не е мал. Впрочем, тоа веќе се чувствува: постарите писатели, кои во прво време беа против сѐ што е ново, почнуваат да се користат обилно од придобивките постигнати во делата на помладите. Несомнено е дека сликата на селото во Стебла на Јаневски секако би била поинаква кога пред неа не би постоела Пасквелија на Живко Чинго, а тематските простори што ги откри Шопов во Небиднина секако ќе беа посиромашни да не постоеја пред тоа збирките на Радован Павловски и Богомил Гузел.“ 

(Млад борец, 30. IX. 1965) 

пОЛУОТВОРЕНО пИСМО дО сАМОПОВИКАНАТА вЛАДА (уРОШЕВИЌ) нА лИТЕРАТУРАВА аМА чЕКАЈ тИ вЛАДА и нАДЕВАЈ сЕ дЕКА јАС ќЕ јА сПОБРКАМ тВОЈАТА лИТЕРАРНА aHЕМИЧНОСТ сО лАСТЕГАРКА пА ќЕ тЕ нАТЕРАМ вО ќОРСОКАКОТ нА мОЈАТА уЛИЦА и ќE тE бОЦHAM сО тРН кАКО шТО иМ пPAВЕЛЕ бОЦ-бОЦ нА вРКОЛАЦИТЕ вО нАРОДНИТЕ пРИКАСКИ (две точки) aЈДЕ сЕГА пРИЈАТЕЛЧЕ мОЕ нА мОЈАТА гЕНЕРАЦИЈА и нА нЕСРЕЌНАТА мАКЕДОНСКА лИТЕРАТУРА пРЕСМЕТАЈ кОГА сЕ пИШУВАНИ сТЕБЛА и кОГА јАС сУМ гО чИТАЛ сВОЈОТ оБРАЗЕЦ гОРЕНАВЕДЕН (прашалник)

и кАДЕ е пОЕЗИЈАТА нА шОПОВ а кАДЕ нА мАНИФЕСТАНТИТЕ нА тВОИТЕ рАЗГЛЕДИ ѓУЗЕЛ-пАВЛОВСКИ (прашалник)

и сУДЕЈЌИ по cЕБЕ нЕ ќЕ мИ вЕРУВАШ лИ дЕКА сУМ иМАЛ дОСТАТНО вРЕМЕ дА уЧАМ аКО сУМ мОЖЕЛ дА уЧАМ сО сВОЈАТА тВРДОГЛAВОСТ оД тОЛСТОЈА фОКНЕРА дВАЈЦАТА лЕОНОВЦИ вУЛФА жИДА пРУСТА и зА жАЛ кАЈ нАС зАБОРАВЕНИОТ гОРКИ (прашалник) иЗВИНУВАЈЌИ мУ сЕ нА сВОЈОТ пРЕТХОДНИК јAC дОВЕРЛИВО ќЕ тИ шЕПНАМ пАСКВЕЛИЈА иМАМ нАМЕРА дА јА чИТАМ дОПРВА сЕГА а тЕБЕ пОСЕБНО ќЕ тИ пОСВЕТАМ вНИМАНИЕ нЕ дА тЕ нАРЕЧАМ жДРЕБЕ нА сЛАБИЧКИ нОЗЕ зА мАРАТОНСКИ тРКИ вО оВАА лИТЕРАТУРА (запирка) cЕ сЕЌАВАШ тОА гО рЕКОВ вО еДНО иНТЕРВЈУ нА рАДИО-сКОПЈЕ (запирка) тУКУ дА тЕ вИДАМ вО сЛИКА кАКО вОВЧЕТО кИРО пРОПНАТО нА тЕСЕН кОЛОСЕК сО дИМЛИВ пИСОК − тУ-тУ jАС сУМ дИЗЕЛКА мОТОРЕН вОЗ лОКОМОТИВА нА аТОМСКИ пОГОН

гЛЕДАШ jАС нЕ jА пОСЛУШАВ рЕДАКЦИЈАТА нА оВА сПИСАНИЕ дА тЕ иГНОРИРАМ иАКО нЕ тЕ сПOБРКУВАМ сО лАСТЕГАРКА сЕПАК тЕ сОВЕТУВАМ − aЈДЕ пОГЛЕДНИ jА вИСТИНАТА сО лАЖНИОТ aBAHГАРДИЗАМ вОЈУВАМ дЕЦЕНИЈА и пОВЕЌЕ а нА тВОИТЕ пОЗДРАВИ иМ оТПОЗДРАВУВАМ сО зБОРОВИТЕ нА еДЕН гОЛЕМ и cТАР пОЕТ (две точки) иМА лУЃЕ шТО сЕ рАДУВААТ кОГА ќЕ иСЧЕПКААТ цРВ оД зЕМЈА (точка) aЈДЕ кАЖИ кОЛКУ тИ бИ cЕ РАДУВАЛ сО тОЈ цРВ дА иСЧЕПКАШ и jАДИЦА пА дА гИ зАМАТИШ pЕКИТЕ пА дА пОЛОВИШ вО мАТНО иТН зАВРШУВАМ зА дА оСТАНЕ мЕСТО вО бPOJOB зА дА тИ иСКАЖАМ лИЧНИ сИМПATИИ и бЛАГОДАРНОСТ шТО мЕ зАСМЕЈУВАШ кАКО дА тЕ гЛЕДАМ нАКИТЕН сО пEPДУВИ вО кУКЛЕН тЕАТАР

тВОЈ сЛАВКО jАНЕВСКИ 

*  Текстот е објавен во Современост, 1965, год. XV, бр. 8, стр. 571-572