This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian Albanian

Aco Šopov: The Tree on the Hill (Дрво на ридот), Skopje, Misla, 1980

Translation in progress

Aco Šopov: А Tree on a Bare Hill, 1980

Aco Šopov: The Tree on the Hill, 1980. Access the content of the book available in English

“Повеќе пати ја препрочитав неговата последна книга Дрво на ридот, објавена две години пред неговата смрт, а последните книги на поетите се обично тестаментални,  [и] бев просто изненаден од толку честото споменување на Македонија, речиси во секоја негова песна. Во сè-на-сè 14 песни колки што има оваа негова последна книга, Македонија се споменува околу 20 пати, што, инаку, не беше случај со ниту една претходна негова книга.  Се замислив над тој факт.

Access the content of the book available in English