This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Bulgarian Latvian Polish Czech Hungarian Italian

Soleil noir = Schwarze Sonne.