1953: Друшрво на писатели на Македонија (основано на 13 фебруари 1947). Од лево на десно, седат: Ацо Шопов, Антон Панов, Ѓорши Абаџиев, Васил Иљоски и Димитар Митрев; стојат: Александар Спасов, Јордан Леов, Лина Малинска, Јован Бошковски, Коле Чашуле, Блаже Конески и Симон Дракул.
© Ацо Шопов – Поезија