This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Albanian

Aco Šopov: članci i eseji

U ovom kutu Čitaone Lirskog doma Ace Šopova možete pročitati izbor članaka i eseja makedonskog pjesnika.

Ovdje možete pronaći veći broj članaka Aca Šopova na makedonskom jeziku.

Work in progress

 • „Република на поезија”, Културен живот, XXII, 5−6, 1977, стр. 20.
 • Поезијата го открива светот, 1976
 • Дијали на еден народ и една цивилизација, 1975
 • „Борбата − младост на животот”, Млад борец, 19 декември 1973
 • Издавачка дејност од еден друг агол”, Трудбеник, бр. 2, 10 јануари 1970, стр. 8.
 • „Јалова улога”, Вечер, 20 јуни 1969, стр. 21.
 • „Песник треба да пробуди речи ”, Књижевне новине, 01.03.1969, бр. 348, стр. 9. 
 • „Право стваралаштво и срачунати ефекти који сметају…”, Политика, 11 август 1968,
 • „Кон делото на авторот”, Пејсажна уметност и обликување на просторот  / Драган Шојлевски, Скопје, ДЛУПМ, 1966 
 • „Очи − мојата најдобра песна”, Млад борец, 6 октомври 1966
 • „Дискусија на тема : Дилемите на писателот пред социјалистичката стварност”, разговор со Славко Јаневски, Современост, XV, 4, 1965, стр. 120−122
 • „За пресвртница”, Современост, XV, 3, 1965, стр. 49−52
 • Го сакам Мајаковски, но жив, а не мумија, 1965
 • Еден профил на македонската литература, 1964
 • „Во пет и седумнаесет”, Современост, XIII, 7−8, 1963 стр. 425−427 [За скопскиот земјотрес]
 • Дванаестмината од сончевата колона на младоста, 1961
 • „Београду, у овом тренутку љубави за човечанство”, НИН, 485, 24 април 1960, стр. 1.
 • „Сончева колона”, Современост, IX , 4, 1959, стр. 284−288.
 • „Јазикот наш литературен”, Нова Македонија, 4 јануари 1959, стр. 1.
 •  „Поезија и препев”, Хоризонт, II, 8 (31 март) 1957, стр. 1.
 • „Уште една година”, Хоризонт, II, 1−2, 1957.
 • „Средби и поезија”, Хоризонт, I, 20 (25 ноември), 1956, стр. 1.
 •  „Здодевно е веќе, здодевно”, Современост, V, 4, 1955 стр. 335−337.
 •  „Лице и опачина (Околу годишното собрание на Друштвото на писателите)”, Современост, IV, 1−2, 1954, стр. 133−136.
 • Место одговор  (Борба на мненија или… политикантски алузии), Современост,бр 4, 1953, стр. 97-100 [Ацо Шопов му одговара на Владо Малевски, за написот „Шлагери и музика”]
 • „Книгата денес”, Разгледи, I, 3, 1954, стр. 3−4.
 • „Makedonska savremena književnost”, Oslobodjenje, 9.XII.1951.
 • „Москва: впечатленија од јули−август 1945 година”, Нова Македонија, 7 септември 1947, стр. 1.
 •  „За културно-просветната и воспитна работа со младината”, Млад борец, 17 јули 1947, стр. 3. [Од рефератот на Ацо Шопов на Третиот Конгрес на НОМСМ, јуни 1947].
 • „За брзото отклонуење на слабостите во работата на младинските бригади”, Нова Македонија, 15 јануари 1947.
 • „Да формираме младински бригади за борба против неписменоста”, Млад борец, 7 декември 1946, стр.1.
 •  „Од борбите за Кратово”, Млад борец, 1 мај 1946.
 • „Писмо до младината од с. Пелинци, Козјачка околија”, Млад борец, 5 март 1946, стр. 3.
 • „Новиот неуспел напад на крал Петар”, Млад борец, 27 јануари 1945, стр. 2.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите