This post is also available in: Macédonien Espagnol

Actes du colloque "L’œuvre d’Aco Šopov", 13.05.1993, Skopje

Actes du colloque « L’œuvre d’Aco Šopov », 13.05.1993, Skopje

L’œuvre d’Aco Šopov (Творештвото на Ацо Шопов), Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет , Скопје, 1993, 184 p.

À l’occasion du 70 anniversaire de la naissance d’Aco Šopov, l’Institut de la littérature macédonienne au sein de la Faculté des Lettres de Skopje a organisé, le 13 mai 1993, une rencontre académique qui a réuni, autour de son œuvre, une vingtaine de chercheurs, enseignants et écrivains.

Au sommaire : (Work in progress)

 • Веле Смилевски : Песна извишена над годините : стр.5.
 • Блаже Ристовски: Раното поетско творештво на Ацо Шопов: стр. 7-21.
 • Георги Старделов: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов: стр. 22-29.
 • Гане Тодоровски: Евокативен запис за Ацо Шопов: стр.30-34.
 • Катица Ќулавкова: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов: стр. 35-40.
 • Илинка Митрева: Тишините на Шопов: стр. 41-43.
 • Георги Сталев: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво: 44-53.
 • Атанас Вангелов: Црното сонце кај Шопов: 54-57.
 • Виолета Пирузе-Тасевска: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов: стр.58-63.
 • Науме Радически: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов: стр. 64-71.
 • Васил Тоциновски: Сатиричната поезија на Ацо Шопов: стр. 72-80.
 • Соња Стојменска-Елзесер: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски: стр. 81-86.
 • Нада Момировска: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор: стр. 87-90. 
 • Луан Старова: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор: стр. 91-97.
 • Лилјана Тодорова: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов: стр. 98-103.
 • Бистрица Миркуловска: Слеј се со тишината- Zlij se s tišino: стр. 104-113.
 • Зоран Анчевски: Раѓањето на зборот и повторувањето: стр. 114-117.
 • Јасмина Мојсиева-Гушева: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина: стр. 118-131.
 • Љубиша Станковиќ: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование: стр. 132-144. 
 • Лидија Капушевска-Дракулевска: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов: стр. 145-148.
 • Билјана Ангеловска: Митот за Прометеј и љубовта на огнот: стр. 149-153.
 • Блаже Китанов: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов: стр. 154-166.
 • Веле Смилевски: Ацо Шопов како полемичар: стр.167-170.
 • Анастасија Ѓурчинова: Поезијата на Ацо Шопов во странство: стр. 171-183.