Liste d’articles sur l’oeuvre d’Aco Šopov (1923-1982), publiée dans le livret In Memoriam, par l’Académie macédonienne des sciences et des arts en 1983

work in progress

 1. МИТРЕВ, Димитар: Песните на Ацо Шопов. — Нов ден, 1945, I, 1. стр. 58-60. 
 2. МИТРЕВ, Димитар: „Пруга на младостта“ — стихозбирка од Славко Јаневски и Ацо Шопов. — Нов ден, 1946, II, 7-8, стр. 61-63. 
 3. БОШКОВСКИ, Јован: Темата на изградбата на нашата литература — Нов ден, 1949, V, 6-7, стр. 409-413. 
 4. Бошковски, Јован: Ацо Шопов. — На Грамос / Ацо Шопов ; (поговор) Јован Бошковски. — Скопје : НОПОК, 1950, стр. 36-37. 
 5. Бошковски, Ј(ован): Ацо Шопов. — Со наши раце : песни | Ацо Шопов; (предговор) Ј(ован), Бошковски). — Скопје : Државно, книгоиздателство на Македонија, 1950, стр. 3. 
 6. МИТРЕВ, Димитар: „На Грамос“ — збирка стихова Аце Шопова. — Књижевне новине, 19.V 1950. 
 7. Бошков, Д.: Ацо Шопов: „Стихови за маката и радоста. — Млада литература, 1952, II, 4, стр. 63-65. 
 8. МОМИРОВСКИ, Т(оме): Три претставника нове македонске књижевности. — Омладина, 14.IV 1954. За Ацо Шопов, Славко Јаневски и Димитар Митрев. 
 9. ОРГАНЏИЕВА, Цвета: Крилов на македонски. Крилов, „Басни“, „Кочо Рацин“, 1953г. препеал Ацо Шопов. — Литературен збор, 1954, І, 3-4, стр. 194-200. 
 10. А(рсовски), T(оме): Еден контакт со Ј. Ј. Змај. — Нова Македонија, 23.IV 1955. Осврт на книгата „Песни“ од Ј. Ј. Змај во препев на Ацо Шопов. 
 11. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредности : (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“). — Современост, 1956, VI, 4, стр. 275-287. 
 12. Ѓурчинов, Милан: „Поезија зад стаклениот ѕид“: Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“, Скопје, 1955. — Млада литература, 1956, VI, 5-6, стр. 58-63. 
 13. М(анев), Е(фтим): Убавината — „Слеј се со тишината“, Скопје. — Нова Македонија, 2.III.1956.
 14. СОЛЕВ, Димитар: Една маргиналија кон поезијата : Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“. — Млада литература, 1956, VI, 1, стр. 44–48. 
 15. Cпасов, Александар: „А. Шопов: Слеј се со тишината”  —  Разгледи, 1956, III, 4, стр. 5. 
 16. Емин, И(лхами): Ацо Шопов: „Ветрот носи убаво време“ – („Кочо Рацин“, Скопје, 1957). — Нова Македонија, 22.XI 1957. 
 17. Ѓурчинов, Милан: Ацо Шопов: „Ветрот носи убаво време“ – („Кочо Рацин“, 1957 година). — Разгледи, 1958, V, 105, 5, 9.III. 
 18. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Ацо Шопов, по повод Ветрот носи убаво време”  — Современост, 1958, VIII, 1, стр. 51-54. 
 19. MITREV, Dimitar: „Aco Šopov”. – Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija.  — Skopje: Kočo Racin, 1950, str. 75-76. 
 20. АРСОВСКИ, Томе: Македонски препев на „Хамлет“. (Изд. „Кочо Рацин“, Скопје — 1960; препев: А. Шопов). — Современост, 1960, X, 9, стр. 925-927. 
 21. ИВАНОВСКИ, И(ван): „Класични дела од светската литература на македонски јазик”. — Македонија, 1960, VIII, 92, стр. 16. За преведувачката дејност на А. Шопов. 
 22. МОМИРОВСКИ, Томе: „Хамлет во македонски препев”. — Културен живот, 1960, V, 8, стр. 54. Препев од А. Шопов. 
 23. ТАШКОВСКИ, Љ(убиша): „Љубов и хероика: Ацо Шопов: ‘Песни’ и Блаже Конески: ‘Песни’“. — Издание „Кочо Рацин“, Скопје, 1963). – Нова Македонија, 7.VII 1963. 
 24. ТАШКОВСКИ, Љубиша: „Музиката на крвта: (Ацо Шопов: „Небиднина“, песни. „Кочо Рацин“, Скопје, 1963)”. — Нова Македонија, 30.VI, 1963. 
 25. ГУЗЕЛ, Богомил: Поезија на еден глас: (Ацо Шопов: „Небиднина“, „Кочо Рацин“, Скопје, 1963). — Разгледи, 1963/64, VI, 7, стр. 719—721
 26. 2 НАНЕВСКИ, Душко: За лирската суштина на поезијата во „Небиднина“. — Современост, 1964, XIV, 10, стр. 1049-1061. 
 27. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Небиднина – или лирската медитација на А. Шопов: по тој повод и по еден друг поодамнешен”. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606. 
 28. ЈАНЕВСКИ, Славко: „Збор – гордост”. — Иселенички календар, 1965, стр. 52-54. 
 29. ДРУГОВАЦ, Миодраг: „Ацо Шопов: Предвечерје“, —Графички завод, Титоград 1966. — Нова Македонија, 20.III 1966. 
 30. НАНЕВСКИ, Душко: „Ацо Шопов: Предвечерје“, (изд. „Графички завод“, библиотека „Антеј“, Титоград, 1966). — Современост, 1966, XVI, 1, стр. 86-88. 
 31. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): „Ацо Шопов: Предвечерје“, Графички завод Титоград, 1966. — Стварање, 1966, XXI, 1, стр. 129-130.
 32. ПЕШИЋ, Радивое: „Ацо Шопов”. — Културен живот, 1966, XI, 7, стр. 18-20. 
 33. ВУЈАНОВИЋ, Драгутин: „Снажни модерни глас : (Ацо Шопов: „Предвечерје“, избор, превод и препјев Сретен Перовић — издање Графичког завода Титоград 1965)”. — Стварање, 1966, XXI, 6, стр. 674-677
 34. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Поетското искуство на Ацо Шопов”. — Современост, 1967, XVII, 9-10, стр. 799-816. 
 35. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Избор / Ацо Шопов; (предговор) Георги Старделов. — Скопје : Македонска книга, 1968, стр. 5-25. 
 36. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Љубовта на огнот: (Ацо Шопов: „Раѓање на зборот“) — Biographia litteraria, — Skopje: Misla, 1968, str. 21-25. 
 37. REĐEP, Draško: Aco Šopov: „Nebidnina“. Skopje, 1967. — Izraz, 1968, ХІІ, 12, str. 546-548. 
 38. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности : (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“). — Критики и огледи. — Скопје : Мисла, 1969, стр. 52-69. 
 39. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Ацо Шопов: „Јус-универзум“, изд. „Мисла“ — Скопје, 1968 год. —  Современост, 1969, XIX, 10, стр. 1091. 
 40. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Антологиски избор — (Ацо Шопов: „Златен круг на времето“, библиофилско издание. „Мисла“, Скопје 1969). — Вечер, 26.IV 1969. 
 41. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Остер сатиричен збор — (Ацо Шопов: „Јус-универзум“, 1968, „Мисла“). — Вечер, 4.І. 1969. 
 42. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Стално на успону : Ацо Шопов: „Златен круг на времето” (Златан круг времена ), избор. Мисла, Скопље 1969. — Стварање 1969, XXIV, 9, стр. 1077-1087.
 43. П(АВЛОВСКИ), Ј(ован): Нови книги : Ацо Шопов: „Избор“ — (Избор и предговор: Георги Старделов, Македонска книга, 1968). — Нова Македонија, 14.I 1969. 
 44. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: „Избор“, Македонска књига, Скопје 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314. 
 45. ПEPOВИЋ, C(ретен): Ацо Шопов: Ацо Шопов: „Јус-универзум“, 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509. 
 46. PEЏEII, Драшко: Ацо Шопов. — Современост, 1969, XIX, 8—9, стр. 905-916, 
 47. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов. — Развиток, 1969, VII, 1, стр. 94-104; 2, стр. 198-208; 3, стр. 257-264; 4, стр. 323-336. 
 48. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов. Biographia lіtteraria. —  Kruševac: Bagdala, 1970, str. 70-90. 
 49. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Небиднина / Ацо Шопов; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска книга, 1970, стр. 49-59. 
 50. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Современост, 1970, XX, 5, стр. 387—399. 
 51. ДРУГОВАЦ, Миодраг: На тапет, — Збирка: „Гледач во пепелта“, — Оценува: Миодраг Друговац — ІІІто е бескрај во човекот? — (Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“, издание Македонска книга, Скопје 1970). — Вечер, 30 и 31.V 1970.
 52. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — IIолитика, 17.VIII 1970. 
 53. ГУРЧИНОВ, Милан: Нашата поезија во изминатата година — Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: „Гледач во тепелта“, Македонска книга, 1970. — Нова Македонија, 23.VIII 1970. 
 54. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. — Огледи и есеи. — 5. — Скопје : Наша книга, 1970, стр. 289—290. 
 55. НАЈДОСКИ, Ѓ(оргија): Ацо Шопов: Гледач во пепелта, (Скопје : Македонска кига, 1970 год.). — Трудбеник, 1970, 27. 
 56. REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, 1970, XIV, 11, str. 504-506. 
 57. СПАСОВ, Александар: Современната македонска поезија. — Иселенички календар, 1970, стр. 185—189. За поезијата на А. Шопов, Б. Конески и С. Јаневски.  
 58. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. — Современост, 1970, XX, 6, стр. 564-568. 
 59. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 7-34. 
 60. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. —  Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 35-42. 
 61. ШИРИЛОВ, Петар: Поетиката на Шопов и критиката. — Трудбеник, 4.XII 1971.
 62. АРСОВА, Тамара: Еден поглед врз поезијата на Ацо Шопов, Беседа, 1972, 1, стр. 3-14. 
 63. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 483-496. 
 64. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредностия : (Ацо Шопов: „Слеј се со тишината“). Македонската книжевност во книжевната критика. Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 439-454. 
 65. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 455-482. 
 66. ЛАЗАРОВ, Ристо: За поетот нема изгубено време — Три нови песни од Ацо Шопов: Баобаб, Пред расцутување на фланбоајаните, во сонот на црната жена. — Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-13. 
 67. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Небиднина — Ацо Шопов. — Огледи и критики. — Битола: Развиток, 1973, стр. 5—39. 
 68. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата : Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“, Македонска книга, 1970. — Живо и мртво. — Скопје : Мисла, 1974, стр. 93-95. 
 69. DRUGOVAC, Miodrag: Aco Sopov, — Život, 1974, 11, str. 559-568.
 70. ГОЛОВОДСКИ, Милан: Анализа на формата на стихозбирката „Партизанска пролет“ од Ацо Шопов во VI одделение – Поетска љубов за Револуцијата. — Просветен работник, 15.Il 1974. 
 71. ПЕТРОВ, Александар: Савремена македонска поезија. — Књижевне Новинe, 1.X 1974. За поезијата на А. Шопов. 
 72. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песме / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Београд: Народна књига, 1974, стр. 251-266. 
 73. СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.IX 1974. За поезијата на А. Шопов. 
 74. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Небиднина / Ацо Шопов ; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска Книга, 1974, стр. 49–59. 
 75. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Културен живот, 1975, XX, 6, стр. 10-14. 
 76. DRUGOVATS, Miodrag: The Poetry of Atso Shopov. — Macedonian Review, 1975, V, 3, стр. 281-290. 
 77. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов). — Разгледи, 1975, XVII, 1-2, стр. 112-126. 
 78. ШИРИЛОВ, П(етар): Три децени и творечка активност на Ацо Шопов. — Врвни дострели на поетскиот збор. — Трудбеник, 1.І 1975. 
 79. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1975, XXV, 7, стр. 7-8. 
 80. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1976, XXVI, 4-5, стр. 12-13. 
 81. АРБУЛЈЕВСКА, Олга: Т’га за југ — Ацо Шопов: „Песната на црната жена“, издание на Мисла, 1976. — Вечер, 11 и 12.IX 1976. 
 82. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, Мисла, Скопје, 1976. — Борба, 20.XI 1976. 
 83. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Поезија и преводи Акце нахопова — Сабрана дела познатог песника у издању Мисле. — Борба, 12.ІІ 1976. 
 84. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Празнично слово на душата, свеченост на инттелектот — (Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, Мисла, Скопје, 1976). — Нова Македонија, 18.VII 1976. 
 85. ЃУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова „Песма црној жени“ у издању скопске „Мисле“, 1976). — Политика, 30.X 1976.
 86. ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов — тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288. 
 87. КЛИМАН, Алдо: Ацо Шопов: „Песна на црната жена“, (Мисла, Скопје, 1976). — Културен живот, 1976, XXI, 7-8, стр. 35–36. . 
 88. НАНЕВСКИ, Душко: Во знак на „Небиднина“ — Ацо Шопов: Одбрани дела. Издавач Мисла, 1976. — Нова Македонија, 12.II 1976. 
 89. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Стрипската критика за поезия јата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов. — Стремеж, 1976, XX, 9, стр. 847-857. 
 90. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов, — Дело, 1976, 3-4, стр. 3-9. 
 91. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината. : (Ацо Шопов: „IIесна на црната жена“, издавач Мисла, Скопје, 1976). — Стремеж, 1977, XXI, 1, стр. 64-71. 
 92. КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран Р.: „Небиднина“ : прилог проблему уметнчког транкспоновања једне лирско-филозофске метафоре. — Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука, 1977, ІІ, 1-2, стр. 109-114. 
 93. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.: Поетски језик Аце Шопова. — Јазикот и Поезијата / Тринаесетти Рацинови средби: Титов Велес, 1976. —  Титов Велес: Совет на Рациновите средби, 1977, стр. 103-111. 
 94. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов : Поезија на црната Небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 199-213. 
 95. СТАЛЕВ, Георги: Уште еден обид за интерпретација на поезијата на Блаже Конески, Ацо Шопов и Славко Јаневски. — Литературен збор, 1977, XXIV, 2, стр. 23-35. 
 96. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Доба на противречностите. — Скопје : Македонска книга, 1977, стр. 207-215. 
 97. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Македонска књижевна критика и есеј. — Нови Сад: Матица српска, 1978, стр. 347-363.
 98. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Очи револуције (трагом идејних и естетских значења теме „Очи“ А. Шопова). — Стремљења, 1978, XIX, 2, стр. 159-165. 
 99. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Записи и коментари : Ацо Шопов: 1. „Тажанка од онаа страна на животот“; 2. „Црно сонце“. — Современост, 1978, XXVIII, 3, стр. 35-38. 
 100. EEKMAN, Thomas: A. Šopov. — Thirty Years of Yugoslav Literature : (1945-1975). — Ann Arbor : University, 1978, str. 261. 
 101. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Jезик тишине : Маргиналије о поезији С. Раичковића и А. Шопова. — Књижевне Новине, 6.V.1978. 
 102. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine. — Izraz, 1978, XXII, 1-2, str. 42-54. 
 103. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — ІІовоената македонска литература. — I. — Скопје : Просветно дело, 1979, стр. 275-295. 
 104. ИВАНОВИК, Радомир: Откривање на убавината : за поезијата на Ацо Шопов. — Портрети на македонски писатели. — Скопје : Мисла, 1979, стр. 36-48. 
 105. СТАЛЕВ, Георги: Поезијата на Ацо Шопов. — Предавања на XI сeминар за македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 11.VIII – 31.VIII 1978. Скопје : Универзитет „Кирил и Методиј“, 1979, стр. 209-215. 
 106. Критичарите за творештвото на Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140. Критики на д. Митрев, А. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. Старделов, Д. Наневски, М. Другавац, Д. Пановски. 
 107. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов, — Маѓепсан метдан: (литературни записи). — Скопје : Култура, 1979, стр. 371-380. 
 108. БУЈУКЛИЕВ, Кирил: Воздигнување кон светлините на животот – Ацо Шопов: „Дрво на ридот“. — Мисла, 1980. — Комунист, 18.VII 1980. 
 109. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 5.III.1980. 
 110. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Дрво на ридот. — Дрво на ридот / Ацо Шопов; (поговор) Ефтим Клетников. — Скопје : Мисла, 1980, стр. 59-62. 
 111. КОЦЕВСКИ, Данило: Песината не мирува — Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издание на Мисла, Скопје, 1980 година. — Нова Македонија, 18.V 1980.
 112. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: „Небиднина“. — Македонија, 1980, XXVII, 327, стр. 13-14. 
 113. Ристовски, Блаже: Кон проучувањето на почетниот хериод од творештвото на Ацо Шопов — По повод 35-годишнината од излегувањето на првата стихозбирка на македонски јазик во ослободената татковина. — Современост, 1980, XXX, 3-4, стр. 50-54. 
 114. ПОП ЈОВАНОВСКИ, Апостол: Животот и делото на Ацо Шопов. — IIросвета, 30.XI 1981. 
 115. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува: (Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издание на Мисла, Скопје, 1980 г.). — Да и не: огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 67-70. 
 116. Б. Ц. : Дрво на риду: Аутор : Ацо и Шопов; издавач: Мисла, Скопље, 1980. — IIолитика, 30.V.1981. 
 117. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Поезијата на Ацо Шопов. — Лузна / Ацо Шопов; (предговор) Ефтим Клетников. —  Скопје : Мисла, 1981, стр. 5-39 . 
 118. РАДИЧЕСКИ, Науме: Нова фаза во поезијата на Ацо Шопов (Ацо Шопов, „Дрво на ридот“, Мисла, Скопје, 1980). — Студентски збор, 4.IV.1981. 
 119. РИНЕР, Фридрун: Симболистичките форми во поезијата на Ацо Шопов. — Трета програма на Радио Скопје, 1981, 8, стр. 245-247. 
 120. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Мисла, 1981, XVII, 31, стр. 14. 
 121. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 386-393. 
 122. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието : (Ацо Шопов: „Гледач во пепелта“). — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 359-366. 
 123. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 311-338. 
 124. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов 1923-1982. Стварање, 1982,  XXXVII, 7, стр. 787.
 125. ЌУЛАВКОВА, Катица: Лиризмот на метафората : (Некои аспекти на метафориката на Ацо Шопов). — Современост, 1982, XXXII, 6, стр. 48-52. 

126.МАТЕВСКИ, Матеја: Ацо Шопов 1923-1982. — Разгледи, 1982, хXIV, 4, стр. 215. 127.

 1. ЦВЕТКОВСКИ, Бранко: Тревожен глас од ридот — (Ацо Шопов: „Дрво на ридот“, издавач Мисла од Скопје). — Екран, 19.III 1982. 
 2. ЃУРЧИНОВ, Милан: Песник нове осећајности — Смрћу Аце Шопова нова македонска поезија остала је без једног од својих најзначајних неимара. — Политика, 24.IV.1982. 
 3. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стремеж, 1982, XXVI, 4, стр. 278-288. 
 4. ЛУКОВСКА, Милица: Револуцијата преточена во песна — Обработка на песната „За љубовта наша делата ќе кажат“ од Ацо Шопов. — Просветен работник, 27.IV.1982. 
 5. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Нова Македонија, 25.IV.1982. 
 6. НАНЕВСКИ, Душко: За поимот на „Небиднината“ — По долго трагање, Ацо Шопов творечки го најде големиот збор што то бараа многумина и го нарече : небиднина. — Нова Македонија, 9.V.1982. 
 7. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Нова Македонија, 25.IV 1982. За поезијата на Ацо Шопов. 
 8. ТАУТОВИЋ, Радојица: Умри и постани (Драматично певање Аце Шопова) — Борба, 28.VIII.1982. 
 9. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Просвета, 10.V.1982.
 10. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Просвета, 10.V.1982. 
 11. PAVLOVSKI, Borislav: Aco Šopov (1923-1982). — Oko, 29.IV. – 13.V.1982. 
 12. СТАРДЕЛОВ, Георги: In perpetuam rei memoriam на Ацо Шопов. Современост, 1982, XXXI, 4; стр. 3-8. 
 13. ПАВЛОВСКИ, Радован: Очи на храмот на револуционерната поезија — Пред песната „Очи“ од Ацо Шопов. — Комунист, 9.VІІ.1982.