This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980

Дрво на ридот, 1980

Ацо Шопов: Дрво на ридот, 1980. Пристап кон содржината на збирката

Translation in progress

И кога доаѓа времето да се заврши биолошкиот циклус, и кога устремената птица се претопува во своето последно легло, поетот номад не го прекинува летот. Наспроти слабото, снеможено тело, имагинацијата не се скротува, дури станува експанзивна. (Прокопиев)

“Повеќе пати ја препрочитав неговата последна книга Дрво на ридот, објавена две години пред неговата смрт, а последните книги на поетите се обично тестаментални,  [и] бев просто изненаден од толку честото споменување на Македонија, речиси во секоја негова песна. Во сè-на-сè 14 песни колкu што има оваа негова последна книга, Македонија се споменува околу 20 пати, што, инаку, не беше случај со ниту една претходна негова книга.  Се замислив над тој факт. (Старделов)

 

 

Пристап кон содржината на збирката