This post is also available in: Macedonio Francés

Actas del simposio "La obra literaria de Aco Šopov", 13.05.1993, Skopje

Actas del simposio «La obra literaria de Aco Šopov», 13.05.1993, Skopje

La obra literaria de Aco Šopov (Творештвото на Ацо Шопов), Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет , Скопје, 1993, 184 p.

Con motivo del 70º aniversario del nacimiento de Aco Šopov, el Instituto de Literatura de Macedonia de la Facultad de Artes de Skopje organizó una reunión académica, el 13 de mayo de 1993, que reunió a una veintena de investigadores, profesores y escritores para debatir su obra.

Contenido: (Work in progress)

 • Веле Смилевски : Песна извишена над годините : стр.5.
 • Блаже Ристовски: Раното поетско творештво на Ацо Шопов: стр. 7-21.
 • Георги Старделов: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов: стр. 22-29.
 • Гане Тодоровски: Евокативен запис за Ацо Шопов: стр.30-34.
 • Катица Ќулавкова: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов: стр. 35-40.
 • Илинка Митрева: Тишините на Шопов: стр. 41-43.
 • Георги Сталев: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво: 44-53.
 • Атанас Вангелов: Црното сонце кај Шопов: 54-57.
 • Виолета Пирузе-Тасевска: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов: стр.58-63.
 • Науме Радически: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов: стр. 64-71.
 • Васил Тоциновски: Сатиричната поезија на Ацо Шопов: стр. 72-80.
 • Соња Стојменска-Елзесер: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски: стр. 81-86.
 • Нада Момировска: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор: стр. 87-90. 
 • Луан Старова: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор: стр. 91-97.
 • Лилјана Тодорова: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов: стр. 98-103.
 • Бистрица Миркуловска: Слеј се со тишината- Zlij se s tišino: стр. 104-113.
 • Зоран Анчевски: Раѓањето на зборот и повторувањето: стр. 114-117.
 • Јасмина Мојсиева-Гушева: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина: стр. 118-131.
 • Љубиша Станковиќ: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование: стр. 132-144. 
 • Лидија Капушевска-Дракулевска: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов: стр. 145-148.
 • Билјана Ангеловска: Митот за Прометеј и љубовта на огнот: стр. 149-153.
 • Блаже Китанов: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов: стр. 154-166.
 • Веле Смилевски: Ацо Шопов како полемичар: стр.167-170.
 • Анастасија Ѓурчинова: Поезијата на Ацо Шопов во странство: стр. 171-183.