This post is also available in: French Spanish German Russian English

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1932) се наоѓа избор од неговите песни во ракопис или во оригинален машинопис. Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на “Фондот Ацо Шопов” во Архивот на Македонската академија на науките и уметностите (MANU). Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

work in progress

Песна на црната жена, 1976

 • Баобаб
 • Пред расцутување на фламбоајаните
 • Жена во ивернажот
 • Настан на езерскиот брег
 • Еден човек загледан во океанот
 • Во Штип и во Жоал
 • Во твојата поезија жуборат бистри води
 • Те спомнам ли
 • Светлината на робовите
 • Песна на сињарката
 • Молитва за сињарката – моја наречница

Други текстови во ракопис или машинопис се наоѓаат  тука.
Ракописи од препевите се достапни тука.