This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Albanian

Рукописи и машинописи

translation in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓа избор од ракописите и машинописите на поетот. Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на „Фондот Ацо Шопов“ во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (MANU), меѓу чиишто членови основачи, во 1967 год., спаѓа Ацо Шопов.

Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

Прегледајте го Фондот АЦО ШОПОВ во Архивата на МАНУ

work in progress

 

Мал избор од ракописите и машинописите може да се види во слајдерот.