This post is also available in: Macedonian

Тананост лирског исказа*

Милорад Јеврић, професор српске књижевности, Филозофски факултет, Приштина

Милорад Јеврић

work in progress
Поетот со своите стихови заклучува дека микрокосмосот не е, всушност, сета вселена, ами самиот човек и дека неговото богатство е знатно поголемо од универзумот. Шопов повеќе не пее само за човекот од своето поднебје, туку им се обраќа на сите народи и на сите раси, искажувајќи некои нови вистини за човечкото битие и неговиот усправен од кон прогресот и хуманизмот. Со своето конечно значајно поетско дело Ацо Шопов си зазеде високо место во развитокот на македонската литература, а неговите вредности стануваат сопственост и на сите југословенски народи.

___________________
* Текст је објављен у листу Јединство, Приштина, бр. 187, 1982, под насловом „Тананост лирског исказа (О поезији Аца Шопова)“