This post is also available in: Macedonian French Spanish Russian English Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Polish Arabic

Treba da budemo bolji

Treba da budemo bolji, Nevina.
Treba da budemo bolji.
Bolji od crvenog srca hleba
od kojeg miriše cela naša soba
na Sunce, Zemlju i Glad.
Treba da budemo bolji, Nevina.
Treba da budemo bolji.
Bolji od belih usana voda
koje, ljubeći tvoja kolena,
šapuću o svima suvodolicama
i svakom grlu što sanja vino.
Treba da budemo bolji, Nevina.
Bolji, bolji, bolji.
Bolji zarad onog deteta
koje su izmislila tvoja jutra
i duga na tvome srcu.
Zarad onog dobrodušnog čoveka
koji gledajući te sa „Dobar dan”
smireno uzima svoj obed.
Treba da budemo bolji, Nevina.
Treba da budemo bolji.
Bolji od crvenog srca hleba,
bolji od belih usana voda,
zarad nas,
zarad nas,
zarad čovekovog „Dobar dan“,
zarad onog nevinog deteta
kojeg su izmislila tvoja jutra
i duga na tvome srcu.

Aco ŠopovВетрот носи убаво време, 1957
Pesma je prvi put objavljena na makedonskom u časopisu Horizont 16.9 1956.
Ovaj prevod Miodraga Drugovca objavljen je casopisu Rukovet, бр. 1, Subotica, 1967, стр. 64., zajedno sa tekstоm Duška Nanevskog: „Aco Šopov: Predvečerje

Pesma na makedonsom u izvedbi unuka Ace Šopova: Mila, Aleksandar i Leonardo