This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Croatian Bosnian Bulgarian Polish

Ако ти светлости недостаје

Ако ти светлости недостаје
узми ме.
Ноћ да сам ноћ бих спалио
да те разданим.

Ако ти и љубави недостаје
узми ме.
Зенице ћу ноћи да ископам
да се звезда огледаш, да синеш.

Ако ти мржње недостаје
и тад узми ме.
Пакао ври ми под срцем
пакао вековни.

Ако ти светлости недостаје
узми ме.

Ал ако ја ти недостајем
шта ћу ти!
Сем да те гледам до y недоглед
сем да изгорим.

Ацо Шопов, Гледач во пепелта, 1970
Превео Сретен Перовић, Песме = Песни. Белград, Народна књига, 1976

Ако ти недостасува светлина автограф со потпис

Автограф на песната „Aко ти недостасува светлина”од Ацо Шопов, со потпис од авторот. Автографот се наоѓа во Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К1 АЕ32