Дела Аце Шопова

Translation in progress

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ќе најдете голем избор од песните, препевите, и други текстви на македонскиот поет. Тука се достапни и ракописите коишто во најголем дел му припаѓаат на Фондот Ацо Шопов во Архивата на Макеондката академија на науките и уметностите (МАНУ).

  • Лирика
  • Разговори
  • Есеји
  • Цитати
  • Преводи са других језика
  • Рукописи и машинописи