This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Симултан круг, од Роберт Делоне

Литературни портрети на Шопов

translation in progress

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од критики и толкувања на творештвото и како и огледи за личноста на македонскиот поет (по хронолошки ред).

1945

  1. МИТРЕВ, Димитар: Песните на Ацо Шопов. — Нов ден, 1945, I, 1. стр. 58-60.
   1946
  2. МИТРЕВ, Димитар: Пруга на младоста — стихозбирка од Славко Јаневски и Ацо Шопов. — Нов ден, 1946, II, 7-8, стр. 61-63.
   1949
  3. БОШКОВСКИ, Јован: Темата на изградбата на нашата литература — Нов ден, 1949, V, 6-7, стр. 409-413.
   1950
  4. БОШКОВСКИ, Јован: Ацо Шопов. — На Грамос / Ацо Шопов ; (поговор на истоимената збирка) Јован Бошковски. — Скопје : НОПОК, 1950, стр. 36-37. 
  5. БОШКОВСКИ, Ј(ован): Ацо Шопов. — Со наши раце : песни Ацо Шопов; (предговор на истоимената збирка) Ј(ован), Бошковски. — Скопје : Државно, книгоиздателство на Македонија, 1950, стр. 3.
  6. МИТРЕВ, Димитар: На Грамос — збирка стихова Аце Шопова. — Књижевне новине, 19.V 1950 (за истоимената збирка)
   1951
  7. АНДРЕЕВСКИ, Цане: Интимната тематика во македонската современа поезија. — Млада литература, бр. 2, Скопје, 1951.
   1952
  8. БОШКОВ, Д.: Ацо Шопов: Стихови за маката и радоста. — Млада литература, 1952, II, 4, стр. 63-65 (за истоимената збирка).
   1953
  9. МАЛЕВСКИ, Владо: Шлагери и музика. – Разгледи, 1953 (за збирката Стихови за маката и радоста)
   1954
  10. МОМИРОВСКИ, Т[оме]: Три претставника нове македонске књижевности. — Омладина, 14.IV.1954. (За Ацо Шопов, Славко Јаневски и Димитар Митрев)
  11. ОРГАНЏИЕВА, Цвета: Крилов на македонски. Крилов, Басни, Скопје, Кочо Рацин, 1953 г. препеал Ацо Шопов. — Литературен збор, 1954, І, 3-4, стр. 194-200.
   1955
  12. А[РСОВСКИ), T[оме]: Еден контакт со Ј. Ј. Змај. — Нова Македонија, 23.IV 1955. (Осврт на книгата Песни од Ј. Ј. Змај во препев на Ацо Шопов)
   1956
  13. ЃУРЧИНОВ, Милан: Поезија зад стаклениот ѕид — Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Скопје, 1955. — Млада литература, 1956, VI, 5-6, стр. 58-63. Текстот е исто така објавен во Присутности, Култура – Скопје, 1963 г., стр. 32—37
  14. ЂУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, НИН, бр. 273, Београд, 25 март 1956.
  15. Ј. М.: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Млад борец, бр. 5, Скопје, 1956, стр. 9.
  16. М(АНЕВ), Е(фтим): Убавината, Слеј се со тишината, Скопје. — Нова Македонија, 2.III.1956.
  17. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности. — Современост, 1956, VI, 4, стр. 275-287. (за збирките Слеј се со тишината и Стихови за маката и радоста)
  18. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов: Слеј се со тишината. —Савременик, бр. 9, Београд, 1956, стр. 300.
  19. СОЛЕВ, Димитар: Една маргиналија кон поезијата : Ацо Шопов, Слеј се со тишината. — Млада литература, 1956, VI, 1, стр. 44–48.
  20. СОЛЕВ, Димитар: Ацо Шопов: Слеј се со тишината.— Београд: Дело, 1956, II/ 4, стр. 483-487.
  21. СПАСОВ, Александар: А. Шопов: Слеј се со тишината.—  Разгледи, 1956, III, 4, стр. 5. (Критиката е објавена и во Патиштата кон зборот, Култура, Скопје, 1956, стр. 111-116, како и во  Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140).
  22. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Хоризонт, бр. 2, Скопје, 18 март, 1956.
   1957
  23. ЕМИН, И(лхами): Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957). — Нова Македонија, 22.XI 1957.
  24. ИВАНОВСКИ, Иван: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време. — Млад борец, бр. 20, Скопје, 1957, стр. 8.
  25. PETRE, Fran: Мakedonski pesnik, поговор кон првото издание на словенечки јазик на Слеј се со тишината (Zlij se s tišino, Državna založba Slovenije, 1957), во препев на Иван Минати.
   1958
  26. ЃУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957 година). — Разгледи, 1958, V, 105, 5, 9.III.
  27. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, по повод Ветрот носи убаво време.— Современост, 1958, VIII, 1, стр. 51-54.
   1959
  28. З. Б.: Еден повод и една причина. —Нова Македонија, бр. 4699, Скопје, 13.IX.1959, стр. 8.
   1960
  29. АРСОВСКИ, Томе: Македонски препев на Хамлет. (Скопје, Кочо Рацин, 1960; препев: А. Шопов). — Современост, 1960, X, 9, стр. 925-927.
  30. ИВАНОВСКИ, И(ван): Класични дела од светската литература на македонски јазик. — Македонија, 1960, VIII, 92, стр. 16. За преведувачката дејност на А. Шопов.
  31. МОМИРОВСКИ, Томе: Хамлет во македонски препев. — Културен живот, 1960, V, 8, стр. 54. Препев од А. Шопов.
  32. MITREV, Dimitar: Aco Šopov. – Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija. — Skopje: Kočo Racin, 1960, str. 75-76 [Oči ; Razgovor sa sinom ; Ne ljubi me ; Ah ta ljepota ; U tišini ; Galebu koji kruži nad mojom glavom ; Pjesma ; Lov na jezeru ; Sasvim nalik na sve obale ; U svakom gradu ; Vjetar nosi lijepo vrijeme ; Molitva za jednu običnu no još nepronađenu riječ ; Druga molitva moga tijela ; Treća molitva moga tijela ; Četvrta molitva moga tijela].
   1963
  33. ЃУЗЕЛ, Богомил: Поезија на еден глас: (Ацо Шопов: Небиднина, Скопје, Кочо Рацин, 1963). — Разгледи, 1963/64, VI, 7, стр. 719—721.
  34. ТАШКОВСКИ, Љ(убиша): Љубов и хероика: (Ацо Шопов: Песни и Блаже Конески: Песни, Скопје, Кочо Рацин, 1963). – Нова Македонија, 7.VII 1963.
  35. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Музиката на крвта: (Ацо Шопов: Небиднина, песни. Скопје, Кочо Рацин, 1963). — Нова Македонија, 30.VI, 1963.
   1964
  36. НАНЕВСКИ, Душко: За лирската суштина на поезијата во Небиднина. — Современост, 1964, XIV, 10, стр. 1049-1061.
  37. ПАНОВСКИ, Доне, Активна поетска обопштеност. — Студентски збор, бр. 18-19, Скопје, 1964, стр. 7.
  38. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднина – или лирската медитација на А. Шопов: по тој повод и по еден друг поодамнешен. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606.
  39. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов. — Нова Македонија, бр. 6830, Скопје, 19 јули 1964
   1965
  40. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Ацо Шопов: Тој вечно што чека. — Нова Македонија, Скопје, 7 март 1965.
  41. ЈАНЕВСКИ, Славко: Збор–гордост. — Иселенички календар, 1965, стр. 52-54.
   1966
  42. ВУЈАНОВИЋ, Драгутин: Снажни модерни глас : (Ацо Шопов: Предвечерје, избор, превод и препјев Сретен Перовић — издање Графичког завода Титоград, 1965). — Стварање, 1966, XXI, 6, стр. 674-677
  43. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: Предвечерје. —Графички завод, Титоград 1966. — Нова Македонија, 20.III 1966.
  44. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Како мост меѓу два брега. — Нова Македонија, бр. 6998, Скопје, 10.IV.1966, стр. 8.
  45. ЈОВАНОВИЋ, Бранко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  46. МИЛОРАДОВИЋ, Мирко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  47. МИРКОВИЋ, Милосав: Ацо Шопов: Предвечерје (приказ). — Дело,  бр. XII/4, Београд, 1966, стр. 624-625
  48. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Предвечерје, (Титоград, Графички завод, библиотека Антеј, 1966). — Современост, 1966, XVI, 1, стр. 86-88.
  49. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Предвечерје, Графички завод Титоград, 1966. — Стварање, 1966, XXI, 1, стр. 129-130.
  50. ПЕШИЋ, Радивоје: Ацо Шопов. — Културен живот, 1966, XI, 7, стр. 18-20.
  51. ПОПОВИЋ, Богдан: Ацо Шопов: Предвечерје. — Књижевне новине, Београд, 19 март 1966.
  52. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Критика за Ацо Шопов. — Мисла, бр. 14, Скопје, 30 ноември 1966, стр. 10.
  53. ТИМЧЕНКО, Николај: Један романтичарски песник. — Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
  54. ТРИФКОВИЋ, Ристо: Ацо Шопов: Предвечерје. — Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
  55. ХАРПАЊ, Михајло: Предвечерје од Аца Шопова. — Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
  56. DRUGOVAC, Miodrag: Kao most između dva brega. — Život, br. 6, Sarajevo, 1966.
  57. DRUGOVAC, Miodrag: Umjetnik pjesme. — Telegram, br. 338, Zagreb, 1966.
  58. MIRKOVIĆ, Milosav: Aco Šopov: Predvečerje. — Delo, Beograd, XII/4, 1966,  стр. 624-625.
  59. RACKOVIĆ, Miodrag: Simboličko kazivanje. — Savremenik, бр. 8-9, Beograd, 1966, стр. 235
   1967
  60. ЈАКИМОВСКИ, Чедо: Небиднина на Ацо Шопов.— Млад борец, Скопје, 1967.
  61. ПАНОВСКИ, Доне: Изградената поетска личност на Шопов. — Развиток, бр. 1, Битола, 1967, стр. 37.
  62. ПАНОВСКИ, Доне: [Ацо Шопов во]  Вреднувања.— Скопје: Мисла, 1967, стр. 4049 (за Небиднина)
  63. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Рађање ријечи.— Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316.
  64. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Современост, 1967, XVII, 9-10, стр. 799-816.
  65. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov: Predvečerje.— Rukovet, бр. 1, Subotica, 1967, стр. 64.
   1968
  66. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Избор Ацо Шопов; (предговор) Георги Старделов. — Скопје : Македонска книга, 1968, стр. 5-25.
  67. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Љубовта на огнот: (Ацо Шопов: „Раѓање на зборот”). — Biographia litteraria: 55 kritički impresii. — Скопје : Мисла, 1968, str. 21-25. (толкување на песната „Осма молитва на моето тело”)
  68. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Уметник на песната. — Biographia litteraria: (55 критички импресии). — Скопје : Мисла, 1968 (анализа на песната Осма молитва на моето тело)
  69. REĐEP, Draško: Poezija tela i prolaznosti (Aco Šopov: Nebidnina, Skopje, 1967). — Izraz, ХІІ, 12, Sarajevo, 1968, str. 546-548.
   1969
  70. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Ацо Шопов: Јус-универзум, Скопје, Мисла, 1968 год. —  Современост, 1969, XIX, 10, стр. 1091.
  71. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Антологиски избор — (Ацо Шопов: Златен круг на времето, библиофилско издание. Скопје, Мисла, 1969). — Вечер, 26.IV 1969.
  72. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Остер сатиричен збор — (Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968, Скопје, Мисла). — Вечер, 4.І. 1969.
  73. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Стално на успону : Ацо Шопов, Златен круг на времето (Златан круг времена ), избор. Мисла, Скопље 1969. — Стварање 1969, XXIV, 9, стр. 1077-1087.
  74. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песната и годините, во Современици.— Скопје: Мисла, 1969.
  75. ДРУГОВАЦ, Миодраг : Преродба на еден јазик, Вечер, бр. 2036, Скопје, 13.XII.1969, стр. 9.
  76. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов или уметник на песната. — Златен круг на времето / Ацо Шопов; (предговор) Миодраг Друговац. — Скопје: Мисла, 1969
  77. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов или поезија на трајни вредности. — Златен круг на времето / Ацо Шопов; (предговор) Димитар Митрев. — Скопје: Мисла, 1969
  78. П(АВЛОВСКИ), Ј(ован): Нови книги : Ацо Шопов, Избор — (Избор и предговор: Георги Старделов, Македонска книга, 1968). — Нова Македонија, 14.I.1969.
  79. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Избор, Македонска књига, Скопје 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314.
  80. ПEPOВИЋ, C(ретен): Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509.
  81. PEЏEП, Драшко: Ацо Шопов. — Современост, 1969, XIX, 8-9, стр. 905-916.
  82. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов.— Развиток, 1969, год. VII, бр. 1, стр. 94-104
  83. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (II). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 2, стр. 198-208
  84. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (III).— Развиток, 1969, год. VII, бр. 3, стр. 257-264
  85. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (IV). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 4, стр. 323-336
  86. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (V). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 5, стр. 407-424
  87. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (VI). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 6, стр. 496-500
  88. REĐEP, Draško: Aco Šopov, Život, br. 5, Sarajevo, 1969, str. 3.
   1970
  89. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов. — Biographia lіtteraria : (критике и огледи). —  Крушевац: Багдала, 1970, стр. 70-90.
  90. ДРУГОВАЦ, Миодраг: На тапет — Збирка: Гледач во пепелта, — Оценува: Миодраг Друговац — Што е бескрај во човекот? — (Ацо Шопов: Гледач во пепелта, издание Македонска книга, Скопје 1970). — Вечер, бр. 2176, 30 и 31.V 1970.
  91. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — Политика, бр. 20425, (15)17.VIII.1970.
  92. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песма је свест о непрекидно мењањој стварности. — Књижевне новине, бр. 371, 15.VIII.1970, стр. 12
  93. ЃУРЧИНОВ, Милан: Нашата поезија во изминатата година — Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: Гледач во тепелта, Скопје, Македонска книга, 1970. — Нова Македонија, 23.VIII 1970.
  94. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). — Огледи и критики. — Скопје : Наша книга 1970, стр. 52-69
  95. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. — Огледи и есеи. — 5. — Скопје : Наша книга, 1970, стр. 289-290.
  96. НАЈДОСКИ, Ѓ(оргија): Ацо Шопов: Гледач во пепелта, (Скопје, Македонска кига, 1970). — Трудбеник, 1970, стр. 27.
  97. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднинина. — Небиднина / Ацо Шопов; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска книга, 1970, стр. 49-59.
  98. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Современост, 1970, XX, 5, стр. 387-399.
  99. СПАСОВ, Александар: Современата македонска поезија. — Иселенички календар, 1970, стр. 185—189. За поезијата на А. Шопов, Б. Конески и С. Јаневски.СТАРДЕЛОВ, Георги:
  100. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието — Гледач во пепелт / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Скопје: Македонска книга, 1970.
  101. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. — Современост, 1970, XX, 6, стр. 564-568.
  102. REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, XIV, 11, Sarajevo, 1970, str. 504-506.
   1971
  103. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 7-34.
  104. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. —  Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 35-42.
  105. ШИРИЛОВ, Петар: Поетиката на Шопов и критиката. — Трудбеник, 04.12 1971.
   1972
  106. АРСОВСКА, Тамара: Еден поглед врз поезијата на Ацо Шопов, — Беседа, 1972, 1, стр. 3-14.
   1973
  107. ЛАЗАРОВ, Ристо: За поетот нема изгубено време — Три нови песни од Ацо Шопов: Баобаб, Пред расцутување на фланбоајаните, во сонот на црната жена. — Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-13.
  108. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредности — (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). Македонската книжевност во книжевната критика. Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 439-454.
  109. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднина. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 483-496.
  110. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 455-482.
  111. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Небиднина — Ацо Шопов. — Огледи и критики. — Битола: Развиток, 1973, стр. 5—39.
   1974
  112. ГОЛОВОДСКИ, Милан: Анализа на формата на стихозбирката (Sic.) Партизанска пролет од Ацо Шопов во VI одделение – Поетска љубов за Револуцијата. — Просветен работник, 15.Il 1974.
  113. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: Гледач во пепелта, Македонска книга, 1970. — Живо и мртво. — Скопје : Мисла, 1974, стр. 93-95.
  114. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Небиднина / Ацо Шопов ; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска Книга, 1974, стр. 49–59.
  115. ПЕТРОВ, Александар: Савремена македонска поезија. — Књижевне Новинe, 1.X 1974. (За поезијата на А. Шопов).
  116. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песме / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Београд: Народна књига, 1974, стр. 251-266.
  117. СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.IX 1974. (За поезијата на А. Шопов).
  118. DRUGOVAC, Miodrag: Aco Šopov. — Život, 1974, 11, str. 559-568.
   1975
  119. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов – портрет. — Културен живот, 1975, XX, 6, стр. 10-14.
  120. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов). — Разгледи, 1975, XVII, 1-2, стр. 112-126.
  121. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте, во Портрети македонских писаца.— Цетиње : Обод, 1975 (Винковци : Искра), стр. 21-32.
  122. МИЈУШКОВИЋ, Недељко; ФИЛИМАНОВИЋ, Слободан: Поезија и критика. — Београд: Нова књига, 1975. ДА СЕ ДОПОЛНИ
  123. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1975, XXV, 7, стр. 7-8.
  124. МИТРЕВ, Димитар: Поезја трајних вредности, во Есеји и критике. — Београд: Народна књига, 1975.
  125. ШИРИЛОВ, П(етар): Три децени и творечка активност на Ацо Шопов. — Врвни дострели на поетскиот збор. — Трудбеник, 1.І 1975.
  126. DRUGOVATS, Miodrag: The Poetry of Atso Shopov. — Macedonian Review, 1975, V, 3, стр. 281-290.
   1976
  127. АРБУЛЈЕВСКА, Олга: Т’га за југ — Ацо Шопов: Песната на црната жена, Скопје Мисла, 1976. — Вечер, 11 и 12.IX 1976.
  128. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Поезија и преводи Аце Шопова — Сабрана дела познатог песника у издању Мисле. — Борба, 12.ІІ 1976.
  129. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976. — Борба, 20.XI 1976.
  130. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Празнично слово на душата, свеченост на интелектот — (Ацо Шопов: Песна на црната жена,  Скопје, Мисла, 1976). — Нова Македонија, 18.VII 1976.
  131. ЃУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова Песма црној жени, у издању скопске Мисле, 1976). — Политика, 30.X 1976.
  132. ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов — тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288.
  133. Откривање лепоте (Запис о поезији Аце Шопова).  Летопис матице српске, 1976, 152, 417, 1, стр. 110/120 [По повод Одбраните дела на Ацо Шопов, во издание на Мисла, 1976]
  134. КЛИМАН, Алдо: Ацо Шопов: Песна на црната жена, (Скопје, Мисла, 1976). — Културен живот, 1976, XXI, 7-8, стр. 35–36.
  135. МИЦКОВИЌ, Слободан: Ацо Шопов, во Одбрани дела, книга прва, Скопје: Мисла 1976.
  136. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1976, XXVI, 4-5, стр. 12-13.
  137. НАНЕВСКИ, Душко: Во знак на Небиднина — Ацо Шопов: Одбрани дела, Скопје, Мисла, 1976. — Нова Македонија, 12.II 1976.
  138. РЕЏЕП, Драшко: (По повод Песна на црната жена). — Детињство, Нови Сад, 1976. ДА СЕ ДОПОЛНИ.
  139. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Српската критика за поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов. — Стремеж, XX, 9, Прилеп, 1976, , стр. 847-857.
  140. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Дело, 1976, 3-4, стр. 3-9.
   1977
  141. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината : (Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976). — Стремеж, XXI, 1, Прилеп, 1977, стр. 64-71.
  142. КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран Р.: Небиднина : прилог проблему уметничког транспоновања једне лирско-филозофске метафоре. — Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука, 1977, ІІ, 1-2, стр. 109-114.
  143. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.: Поетски језик Аце Шопова. — Јазикот и Поезијата / Тринаесетти Рацинови средби: Титов Велес, 1976. —  Титов Велес: Совет на Рациновите средби, 1977, стр. 103-111.
  144. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов : Поезија на црната Небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 199-213.
  145. СТАЛЕВ, Георги: Уште еден обид за интерпретација на поезијата на Блаже Конески, Ацо Шопов и Славко Јаневски. — Литературен збор, 1977, XXIV, 2, стр. 23-35.
  146. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Доба на противречностите. — Скопје : Македонска книга, 1977, стр. 207-215.
  147. ТОЦИНОВСКИ, Васил: За љубовта наша, делата ќе кажат (Ацо Шопов: Песна на црната жена, изд. Мисла, Скопје). Беседа, 1977, год. VI, бр. 11- 12, стр. 117-120.
  148. MARKOVIĆ, Milivoje: Realnost pesme. — Rukovet, br 1-2, Subotica, 1977, str. 23-27.
  149. PEROVIĆ, Sreten: Intimni svijet Aca Šopova (pogovor), u  Dugo dolaženje ognja. Izabrane pesme. Izbor Todor Čalovski. Prepev i pogovor Sreten Perović. Beograd: Rad (Reč i misao), 1977. 105 str.
   1978
  150. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Македонска књижевна критика и есеј. — Нови Сад: Матица српска, 1978, стр. 347-363.
  151. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Очи револуције (трагом идејних и естетских значења теме Очи А. Шопова). — Стремљења, 1978, XIX, 2, стр. 159-165.
  152. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Записи и коментари : Ацо Шопов: 1. Тажанка (Sic.) од онаа страна на животот; 2. Црно сонце. — Современост, 1978, XXVIII, 3, стр. 35-38. [точниот наслов на песната е: Тажачка од онаа страна на животот]
  153. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Jезик тишине : Маргиналије о поезији С. Раичковића и А. Шопова. — Књижевне Новине, 6.V.1978.
  154. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов, во Литература за III клас, Просветно дело, 1978, 119-123.
  155. EEKMAN, Thomas: A. Šopov. — Thirty Years of Yugoslav Literature : 1945-1975. — Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978, p. 261.
  156. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine. — Izraz, XXII, 1-2, Sarajevo, 1978,  str. 42-54.
   1979
  157. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Свест за песната. — Развиток, бр. 5, Битола, 1979.
  158. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Повоената македонска литература. — I. — Скопје : Просветно дело, 1979, стр. 275-295.
  159. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Критичарите за творештвото на Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140. Критики на Д. МитревА. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. СтарделовД. НаневскиМ. ДругавацД. Пановски.
  160. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Писателот пред дванаесет прашалници: Ацо Шопов. Развиток, 1979, год. XVII, бр. 2, стр. 141-145
  161. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : за поезијата на Ацо Шопов. — Портрети на македонски писатели. — Скопје : Мисла, 1979, стр. 36-48.
  162. СТАЛЕВ, Георги: Поезијата на Ацо Шопов. — Предавања на XI сeминар за македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 11.VIII – 31.VIII 1978. Скопје : Универзитет Кирил и Методиј, 1979, стр. 209-215.
  163. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов. — Маѓепсан мегдан — (литературни записи). — Скопје : Култура, 1979, стр. 371-380.
   1980
  164. БУЈУКЛИЕВ, Кирил: Воздигнување кон светлините на животот – Ацо Шопов: Дрво на ридот. — Скопје, Мисла, 1980. — Комунист, 18.VII 1980.
  165. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 5.III.1980.
  166. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Дрво на ридот. — Дрво на ридот / Ацо Шопов; (поговор) Ефтим Клетников. — Скопје : Мисла, 1980, стр. 59-62.
  167. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува — Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980 година. — Нова Македонија, 18.V 1980.
  168. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Небиднина. — Македонија, 1980, XXVII, 327, стр. 13-14.
  169. РИСТОВСКИ, Блаже: Кон проучувањето на почетниот хериод од творештвото на Ацо Шопов — По повод 35-годишнината од излегувањето на првата стихозбирка на македонски јазик во ослободената татковина. — Современост, 1980, XXX, 3-4, стр. 50-54.
   1981
  170. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува: (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Да и не: огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 67-70.
  171. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Поезијата на Ацо Шопов. — Лузна / Ацо Шопов; (предговор) Ефтим Клетников. —  Скопје : Мисла, 1981, стр. 5-39 .
  172. ПОП ЈОВАНОВСКИ, Апостол: Животот и делото на Ацо Шопов. — Просвета, 30.XI 1981.
  173. РАДИЧЕСКИ, Науме: Нова фаза во поезијата на Ацо Шопов (Ацо Шопов, Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Студентски збор, 4.IV.1981.
  174. РИНЕР, Фридрун: Симболистичките форми во поезијата на Ацо Шопов. — Трета програма на Радио Скопје, 1981, 8, стр. 245-247.
  175. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Мисла, 1981, XVII, 31, стр. 14.
  176. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 311-338.
  177. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието (Ацо Шопов: Гледач во пепелта). — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 359-366.
  178. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 386-393.
  179. [ЦВЕТКОВСКИ, Бранко] Б.Ц.: Дрво на риду: Аутор : Ацо и Шопов; Скопље, Мисла, 1980. — Политика, 30.V.1981.
   1982
  180. ЃУРЧИНОВ, Милан: Песник нове осећајности — Смрћу Аце Шопова нова македонска поезија остала је без једног од својих најзначајних неимара. — Политика, 24.IV.1982.
  181. ЛУКОВСКА, Милица: Револуцијата преточена во песна — Обработка на песната За љубовта наша делата ќе кажат, од Ацо Шопов. — Просветен работник, 27.IV.1982.
  182. МАТЕВСКИ, Матеја: Ацо Шопов 1923-1982. — Разгледи, 1982, хXIV, 4, стр. 215. 127.
  183. НИКА, Трајан: Ацо Шопов: Раѓањето на зборот. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 1-2, стр. 51-52
  184. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Нова Македонија, 25.IV.1982.
  185. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Просвета, 10.V.1982.
  186. НАНЕВСКИ, Душко: За поимот на Небиднината — По долго трагање, Ацо Шопов творечки го најде големиот збор што то бараа многумина и го нарече : небиднина. — Нова Македонија, 9.V.1982.
  187. ПАВЛОВСКИ, Радован: Очи на храмот на револуционерната поезија — Пред песната Очи, од Ацо Шопов. — Комунист, 9.VІІ.1982.
  188. П[EPOВИЋ], C[ретен]: Ацо Шопов 1923-1982. — Стварање, 1982,  XXXVII, 7, стр. 787.
  189. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Нова Македонија, 25.IV 1982. (За поезијата на Ацо Шопов).
  190. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Просвета, 10.V.1982.
  191. СТАРДЕЛОВ, Георги: In perpetuam rei memoriam на Ацо Шопов. — Современост, 1982, XXXI, 4; стр. 3-8.
  192. ТАУТОВИЋ, Радојица: Умри и постани (Драматично певање Аце Шопова) — Борба, 28.VIII.1982.
  193. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стремеж, XXVI, 4, Прилеп, 1982,  стр. 278-288.
  194. ЌУЛАВКОВА, Катица: Лиризмот на метафората — (Некои аспекти на метафориката на Ацо Шопов). — Современост, 1982, XXXII, 6, стр. 48-52.
  195. ЦВЕТКОВСКИ, Бранко: Тревожен глас од ридот — (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла). — Екран, 19.III 1982.
  196. ЧАЛОВСКИ, Тодор: Поезијата е предизвик за патување кон непознатото. Ацо Шопов (1923-1982) In memoriam. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 4-5. Во текстот е објавено и интервју за емисијата Културен мозаик, што Чаловски го водел со Шопов за Радио Скопје во 1970 година.
  197. PAVLOVSKI, Borislav: Aco Šopov (1923-1982). — Oko, 29.IV. – 13.V.1982.
   1983
  198. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Ацо Шопов (1921-1982). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 3-5
  199. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црно сонце во Решето. Скопје, Наша книга 1983, стр. 175-181
  200. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Шопов на унгарски јазик. — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 29-32
  201. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов како сатиричар. Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 89-97.
  202. КОНЕСКИ, Блаже: Мото прво видување со Ацо Шопов, Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 68.
  203. КРСТЕВСКИ, Христо: Две судбински бои во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 78-86
  204. МИЛЕВ, Милева; РИСТЕВСКА, Лилјана: Прикази и есеи за уметничките творби на Ацо Шопов (Библиографски прилог). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 33-42
  205. МИНЧЕВСКИ-ПИНЏУР, Лазар: Живо и незаборавно среќавање со Ацо Шопов во окупаторската 1943 година.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 87-88
  206. МИЦКОВИЌ, Слободан: Две песни на Ацо Шопов: Љубов, Очи. — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 11-16
  207. СИЛЈАН, Раде: Татковинското во поезијата на Ацо Шопов.— Радио Скопје, Трета програма, 28 јануари 1983
  208. Споменица посветена на починатиот Ацо Шопов (1923-1982), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. — Скопје : МАНУ, 1983. — стр. 15-30
  209. ТАУТОВИЌ, Радојица: Зборот на раѓањето (Раѓањето на зборот на Ацо Шопов).—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 69-77
  210. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небиднина или творечкиот порив (Толкување на поимот небиднина во поезијата на Ацо Шопов). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 17-24
   1984
  211. НАНЕВСКИ, Душко: Гласник на небиднината. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 3-4, Прилеп, 1984,  стр. 283-286
  212. МАТЕВСКИ, Матеја: Поезијата на Ацо Шопов. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 1, Прилеп, 1984, стр. 27-30.
  213. МУРАТСПАХИЋ, Изет: Над опусом Аце Шопова, у Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984. стр 5-22.
  214. ПЕРОВИЌ, Сретен: Интимниот свет на Ацо Шопов. — Современост, 1984, год. 34, бр. 5, стр. 18-27
   1985
  215. ИВАНОВИЌ, Радомир: Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов. —  Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
  216. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: „Меѓу сетилното и езотеричното“, во Орион, Наша книга, 1985, стр. 16
  217. РИНЕР, Фридрун: Симболичките форми кај Ацо Шопов. — Спектар, 1985, год. 3, бр. 6, стр. 119-123
  218. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината. — Современост, 1985, XXXV, 6, стр. 59-67.
  219. ТОДОРОВСКИ, Гане: [Ацо Шопов] во Поглавја од македонската литература, Скопје: Мисла, 1985.- стр. 362 (Да се дополни)
  220. ČOLAK, Tode; MIJUŠKOVIĆ, Nedeljko: Poezija i kritika. — Beograd: Razvigor, 1985 (Pančevo: „6. oktobar“)
   1986
  221. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кон поетиката на Ацо Шопов. — Современост, 1986, год. 36, бр. 8, стр. 78-81
  222. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте – естетска опредељења Аце Шопова”.— Живот, 1986, XXXV, 3-4, стр 366-374.
  223. ИВАНОВИЌ, Радомир:  Зборот и значењетоТрета програма Радио Скопје, 1986, бр 25.
  224. ИВАНОВИЌ, Радомир:  Поетиката на Ацо ШоповТрета програма Радио Скопје, 1986, бр 25, стр 237-252.
  225. Глобалниот систем Небиднина во поезијата на Ацо Шопов.— Развиток, 1986, XXIII, 6-7, стр. 386-393.
  226. ИВАНОВИЌ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов (превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков).—  Скопје: Македонска ревија, 1986. — 188 стр.
  227. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Пронајден облик.– Скопје: Македонска книга, 1986.
  228. IVANOVIĆ, Radomir: Poetski govor Ace Šopova— Izraz, 1986, XXX, 1-2, str. 40-57
  229. IVANOVIĆ, Radomir: Reč i smisao u poeziji Ace Šopova.— Govor dela: studije i ogledi o makedonskoj književnosti/Radomir JovanovićBeograd: Novo delo, 1986, str. 106-106
  230. IVANOVIĆ, Radomir: Reč o reči: poetika Ace Šopova. Beograd: Novo Delo, 1986.- 172 str.
   1987
  231. ИВАНОВИЌ, Радомир: Поетскиот првенец на Ацо Шопов и проблемот на генерирање на литературниот текст“. — Дело 74, 1987, XIV, 6, стр. 511-532.
  232. ИВАНОВИЌ, Радомир: Љубовта, трајна преокупација —  Поетската природа на Ацо Шопов.—  Нова Македонија, 24.10.1987
  233. ИВАНОВИЌ, Радомир: Реч и смисао у поезији Аце Шопова.— Сознајните апекти на книжевноста / XXI и XXII Рацинови средби, Титов Велес, 1984/85.— Титов Велес: Совет на Рациновите средби,  1987.— стр. 26-40
  234. ИВАНОВИЌ, Радомир: Зборот и значењетоИзбор од поезијата/Ацо Шопов (избор и предговор: Раде Силјан.— Скопје: Македонска книга, 1987.— стр. 199-220
  235. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Избор од поезијата / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга, 1987. стр. 5-14
  236. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, во Искуства, Македонска книга, Скопје, 1987, стр. 301-302.
  237. СТАРДЕЛОВ, Георги: [Ацо Шопов], во Портрети и профили, Мисла, Скопје, 1987 (Да се дополни)
  238. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов), во Стапка и отстапка. — Скопје: Македонска Книга, 1987.
   1988
  239. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Песни / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга: Мисла: Култура, 1988 (Битола : „Киро Дандаро“).167 стр.
   1990
  240. ХИЛМИ, Хулија: Очи, од Ацо Шопов. Јужен Бран, 1990, год. XXXI, кн. 1, стр. 53
   1991
  241. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поговор, во Гледач во пепелта / Ацо Шопов; избор и Поговор Георги Старделов. — Скопје : Мисла, 1991. —стр.129-150.
   1992
  242. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небидина или творечкиот порив, во Копнеж по систем, Скопје, 1992
   1993
  243. АНГЕЛОВСКА, Билјана: Митот за Прометеј и љубовта на огнот, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 149-153.
  244. АНЧЕВСКИ, Зоран: Раѓањето на зборот и повторувањето, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 114-117.
  245. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црното сонце кај Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 54-57.
  246. ЃУРЧИНОВА, Анастасија: Поезијата на Ацо Шопов во странство, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 171-183.
  247. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 145-148.
  248. КИТАНОВ, Блаже: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 154-166.
  249. МИРКУЛОВСКА, Бистрица: Слеј се со тишината – Zlij se s tišino, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 104-113.
  250. МИТРЕВА, Илинка: Тишините на Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 41-43.
  251. МОЈСИЕВА-ГУШЕВА, Јасмина: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 118-131.
  252. МОМИРОВСКА, Нада: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 87-90.
  253. ЌУЛАВКОВА, Катица: Зреење на песната. Предговор на Ацо Шопов: Поезија, Македонска книга, Скопје, 1993
  254. ЌУЛАВКОВА, Катица: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 35-40.
  255. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.58-63.
  256. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митските фантазми во Небиднина.—  Културен живот, 1993, год. XXXVIII, бр. 2, стр. 47-50
  257. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1993, бр 1-2.
  258. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 64-71.
  259. РИСТОВСКИ, Блаже: Раното поетско творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 7-21.
  260. СМИЛЕВСКИ, Веле: Ацо Шопов како полемичар, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.167-170.
  261. СТАЛЕВ, Георги: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 44-53.
  262. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 132-144.
  263. СТАРДЕЛОВ, Георги: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 22-29.
  264. СТАРОВА, Луан: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 91-97.
  265. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 81-86.
  266. ТОДОРОВА, Лилјана: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 98-103.
  267. ТОДОРОВСКИ, Гане: Евокативен запис за Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.30-34.
  268. ТОЦИНОВСКИ, Васил: Сатиричната поезија на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 72-80.
  269. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос: Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов. —  Спектар, 1993, год. 11, бр. 21-22, стр. 113-124
  270. ШОПОВА, Светлана: Песните-Живот. Долго доаѓање на огнот  Ацо Шопов; (предговор) Светлана Шопова. — Скопје : Либер-М, 1993, 78 стр.
   1994
  271. ИВАНОВИЌ, Радомир: Енергијата на поетскиот говор.—  Нова Македонија, 21.09.1994.
  272. ПРОКОПИЕВ, Александар: Езерото и птицата кај Ацо Шопов.—  Современост, 1994, год. 44, бр. 7-8, стр. 14-24.
   1995
  273. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов).—  Наше писмо, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
  274. ИВАНОВИЋ, Радомир: Тишина као извор латантне енергије поетског говора: реторика тишине у делу Аце Шопова и Бранка Мильковића, Кровови, Сремски Карловци, бр.33-34, 1995.
   1996
  275. ПРОКОПИЕВ, Александар: Небиднината, уште едно препрочитување.- Наше писмо, 1996, год. 2, бр. 9, стр. 28.
   1997
  276. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов), во Книжевно теориски студии, ММ, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
   1998
  277. ВУКСАНОВИЋ (Недељковић), Оливера: Лирика Аца Шопова.Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен). 29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)
  278. КИТАНОВ, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело.- Скопје : Култура, 1998.226 стр.
   2000
  279. ПРОКОПИЕВ, Александар: Номадот Ацо Шопов, во Постмодерен Вавилон.— Институт за македонска литература.Скопје: Магор, 2000.- 205 стр.
  280. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.Скопје: Матица македонска, 2000.- 309 стр.
   2002
  281. ДУГОВАЦ, Миодраг: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Спектар, 2002, год. 20, бр. 39-40, стр. 65-88
  282. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Шопов тражи песму во Песник тражи песму (О поетичким питањима у стиховима македонских песника), студије из поетике. Београд: Заједница независних издавача Југославије, 2002.
   2003
  283. ИВАНОВИЋ, Радомир: Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста“, во Македонске поетске вертикале. Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354
  284. ЌУЛАВКОВА, Катица: Толкувачки круг: Толкување на песната Раѓање на зборот од Шопов.- Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 48-53
  285. ШЕЛЕВА, Елизабета: Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов.—  Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 54-57
  286. ШОПОВА, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов.- Скопје: Сигмапрес, 2003.
  287. DEACONESCU, Ion: Ațo Şopov sau rana cuvântului încă nerostit, in Interferențe critice.Craiova: Scrisul Românesc, 2003.pp. 84-95
   2004
  288. Ацо Шопов 20 години од смртта (sic), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 203-597.
  289. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Поетската слика и нејзиниот исказ (песната „Во сонот на црната жена” од Ацо Шопов), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 565-570.
  290. КИТАНОВ, Блаже: Црната жена во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 533-536.
  291. МАРТИНОВСКИ, Владимир: Хормони на имагинацијата: огнот и водата во лириката на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 571-584.
  292. НИКОЛОВСКА, Кристина: Внатрешната динамика на поезијата на Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 537-541.
  293. СРБИНОВСКА, Славица: Современи рефлексии за улогата на гласот и тишината во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 513-532.
  294. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Писац ствара домовину: о самоосвешћењу македонске књижевности, Свен, Ниш, 2004. [ДА СЕ КОМПЛЕТИРА]
  295. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Празнина и тишина – еквиваленти или антоподи у поезији Аце Шопова и Бранка Миљковића, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 505-512.
  296. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Минијатурите на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 557-564.
  297. СУБИОТО, Намита: Поезијата на Ацо Шопов во Словенија, во Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 585-592.
  298. ТОДОРОВА, Лилјана: Поетската релација на Ацо Шопов со инспиративната негроафриканска култура: допир и оригиналност наспоредно, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 543-556.
  299. ANDRONACHE, Persida: Aco Šopov u Rumuniji, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 593-597.
   2005
  300. ИВАНОВИЋ, Радомир: Филозофија и психологија стварања Аце Шопова, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
  301.  Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр. ISBN 9989-101-60-4
  302. ОБРАДОВИЋ, Славољуб: Поетске модулације егзистенцијалног у поезији Аце Шопова, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
  303. РАДИЧЕСКИ, Науме: Ацо Шопов и Бранко Миљковиќ – огнот, зборот, песната/пеењето. —  Литературен збор, 2005, 1-3, стр. 43-53
  304. СТОЈАНОВИЋ, Мирољуб М.: Тишина Аце Шопова у македонској поезији, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
   2006
  305. ЛАЗАРОВ, Ристо: Епистоларни сеќавања. Сенгор-Шопов: Паралели, Скопје: Сигмапрес, 2006.
  306. ПАВЛОВСКИ, Божин: Шопов и нашата Африка.– Дневник, бр. 2238, сабота, 18 март 2006.
  307. САЛ, Амиду: Поетски средби, во  Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  308. ШОПОВА, Јасмина: Сенгор, Шопов: поети во потрага по светот на убавината, во Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  309. LAZAROV, Risto: Souvenirs épistolaires, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
  310. SALL, Hamidou: Unis par la poésie, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
  311. ŠOPOVA, Jasmina: Senghor,  Šopov : deux poètes en quête d’un univers de beauté, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
   2008
  312. ЌУЛАВКОВА, Катица: Завештанијата на Ацо Шопов, во Раѓањето на зборот од Ацо Шопов; избор и предговор Катица Ќулавкова. Битола: Микена, 2008. стр. 5-14.
   2012
  313. ЛАЗАРОВ, Ристо : Тишината, небиднината и црното сонце, Беседа, МАНУ,  03.05. 2012.
  314. ЌУЛАВКОВА, Ката: Ритуалноста на поезијата на македонскиот класик Ацо Шопов, Беседа, МАНУ, 03.05.2012.
   2013
  315. КИСЬОВ, Роман: Поезија роденa од зборот. —Раждане на словото, подбор и превод на Роман Кисьов.— Русе: Авангард принт, 2013.
   2014
  316. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Лиричар од почеток до крај. — Стожер, бр 119, 2014 (за збирката Песни)
  317. КОЦЕВСКИ, Данило: Поетскиот гениј на Шопов (по повод фототипското објавување на збирката Песни), 2014.
   2021
  318. ТУНТЕВ, Ахил: Ацо Шопов – поет и дипломат. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 55-61.
  319. ШОПОВА, Светлана: Културата ги отвора вратите на политиката. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 62-65.

ONLINE

 1. Одеците на есхатолошкото во поезијата на Ацо Шопов во дослух со филозофијата на Фридрих Ниче – Стефан Јовановиќ
 2. Еросот и Танатосот во циклусот Црно Сонце – Томислав Каранфиловски, 2010
 3. Зборот и небиднината – Анте Поповски, 2001
 4. Молк што свети – искажувања на Едуар Моник за Ацо Шопов 1992-2003

Work in progress

„Поет и профет Ацо Шопов“ (студија посвећенa поетском алегоризму и трансформацији симбола у циклусу „Молитви на моето тело“) / најављен на Научној конференцији Међународног семинара за македонски језик, литературу и културу у Охриду (половином августа 2003. године)/ да се провери