Читалница

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ќе најдете голем избор од делата на македонскиот поет: песни, препеви, есеи, интервјуа, искажувања и ракописи.

Во неа е достапен и голем избор од огледи, критики и толкувања на неговото творештво.