Читалница

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ќе најдете голем избор од ракописите, песните, препевите, и други текстви на македонскиот поет. Во неа е достапен и избор од огледи, критики и толкувања на неговата поезија.