Симултан круг, од Роберт Делоне

“Симултан круг”, од Робер Делоне

Огледи и толкувања

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од критики и толкувања на творештвото и како и огледи за личноста на македонскиот поет (по хронолошки ред). Консултирајте го го исто така и списокот на прикази и есеи за Ацо Шопов (со линкови).