This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Симултан круг, од Роберт Делоне

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од критики и толкувања на творештвото и како и огледи за личноста на македонскиот поет (по хронолошки ред).

1945

  1. МИТРЕВ, Димитар: Песните на Ацо Шопов. — Нов ден, 1945, I, 1. стр. 58-60. ДА СЕ КОМПЛЕТИРА
   1946
  2. МИТРЕВ, Димитар: Пруга на младоста — стихозбирка од Славко Јаневски и Ацо Шопов. — Нов ден, 1946, II, 7-8, стр. 61-63. ДА СЕ КОМПЛЕТИРА
   1949
  3. БОШКОВСКИ, Јован: Темата на изградбата на нашата литература — Нов ден, 1949, V, 6-7, стр. 409-413 (содржи ктраток осврт кон Пруга на младоста, стр. 411)
   1950
  4. БОШКОВСКИ, Јован: Ацо Шопов. — На Грамос / Ацо Шопов ; [поговор] Јован Бошковски. — Скопје : НОПОК, 1950, стр. 36-37. 
  5. Б[ОШКОВСКИ], Ј[ован]: Ацо Шопов. — Со наши раце : песни Ацо Шопов; [предговор] Ј[ован] Б[ошковски]. — Скопје : Државно, книгоиздателство на Македонија, 1950, стр. 3.
  6. MITREV, Dimitar: Na Gramos — zbirka stihova Ace Šopova. — Književne novine, 19.05.1950.
   1951
  7. АНДРЕЕВСКИ, Цане: Интимната тематика во македонската современа поезија. — Млада литература, бр. 2, Скопје, 1951. (со краток осврт кон неколку песни од Шопов подоцна објавени во Стихови за маката и радоста)
   1952
  8. БОШКОВ, Д.: Ацо Шопов: Стихови за маката и радоста. — Млада литература, 1952, II, 4, стр. 63-65
   1953
  9. МАЛЕВСКИ, Владо: Шлагери и музика. – Разгледи, бр. 3, 12.02.1953, стр. 9−10 (за збирката Стихови за маката и радоста)
   1954
  10. МОМИРОВСКИ, Т[оме]: Три претставника нове македонске књижевности. — Омладина, 14.04.1954. (За Ацо Шопов, Славко Јаневски и Димитар Митрев)
  11. ОРГАНЏИЕВА, Цвета: Крилов на македонски. Крилов, Басни, Скопје, Кочо Рацин, 1953, препеал Ацо Шопов. — Литературен збор, 1954, І, 3-4, стр. 194-200.
   1955
  12. А[РСОВСКИ), T[оме]: Еден контакт со Ј. Ј. Змај. — Нова Македонија, 23.04 1955. (Осврт на книгата Песни од Ј. Ј. Змај во препев на Ацо Шопов)
   1956
  13. ЃУРЧИНОВ, Милан: Поезија зад стаклениот ѕид — Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Скопје, 1955. — Млада литература, 1956, VI, 5-6, стр. 58-63.
  14. ЂУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, НИН, бр. 273, Београд, 25.03.1956.
  15. Ј. М.: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Млад борец, бр. 5, Скопје, 1956, стр. 9.
  16. М[АНЕВ], Е[фтим]: Убавината, Слеј се со тишината, Скопје. — Нова Македонија, 02.03.1956.
  17. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности. — Современост, 1956, VI, 4, стр. 275-287. (за збирките Слеј се со тишината и Стихови за маката и радоста)
  18. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов: Слеј се со тишината. — Савременик, бр. 9, Београд, 1956, стр. 300.
  19. СОЛЕВ, Димитар: Една маргиналија кон поезијата : Ацо Шопов, Слеј се со тишината. — Млада литература, 1956, VI, 1, стр. 44–48.
  20. СПАСОВ, Александар: А. Шопов: Слеј се со тишината.—  Разгледи, 1956, III, 4, стр. 5.
  21. СПАСОВ, Александар: А. Шопов: Слеј се со тишината.—  Патиштата кон зборот, Култура, Скопје, 1956, стр. 111-116
  22. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Хоризонт, бр. 2, Скопје, 18 март, 1956.
  23. SOLEV, Dimitar: Aco Šopov: Slej se so tišinata.— Delo, Beograd, 1956, II/ 4, str. 483-487.
   1957
  24. ЕМИН, И(лхами): Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957). — Нова Македонија, 22.11.1957.
  25. ИВАНОВСКИ, Иван: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време. — Млад борец, бр. 20, Скопје, 1957, стр. 8.
  26. MENART, Janez: Tradicija in sodobnost, pesnička zbirka Aca Šopova Žlij se s tišino v prevoda Ivana Minattija. — Ljudska pravica, Ljubljana, 07.12.1957, str 6 (на македонски)
  27. PETRE, Fran: Мakedonski pesnik, spremna beseda, Zlij se s tišino, prevedel Ivan Minatti, Državna založba Slovenije, 1957
   1958
  28. ЃУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957 година). — Разгледи, 1958, V, 105, 5, 9.III.
  29. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, по повод Ветрот носи убаво време.— Современост, 1958, VIII, 1, стр. 51-54.
   1959
  30. З[аревски], Б[ранко]: Еден повод и една причина. —Нова Македонија, бр. 4699, Скопје, 13.09.1959, стр. 8.
   1960
  31. АРСОВСКИ, Томе: Македонскиот препев на Хамлет. (Скопје, Кочо Рацин, 1960; препев: А. Шопов). — Современост, 1960, X, 9, стр. 925-927.
  32. ИВАНОВСКИ, И[ван]: Класични дела од светската литература на македонски јазик. — Македонија, 1960, VIII, 92, стр. 16. За преведувачката дејност на А. Шопов.
  33. МОМИРОВСКИ, Томе: Хамлет во македонски препев. — Културен живот, 1960, V, 8, стр. 54. Препев од А. Шопов.
  34. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. – Повоени македонски поети : антологија. — Скопје: Кочо Рацин, 1960 [Очи ; Разговор со синот ; NНе љуби ме ; Ах таа убавина ; Во тишина ; Кон галебот што кружи над мојата глава ; Песна ; Лов на езеро ; Сосем налик на сите брегови ; Во секој град ; Ветрот носи убаво време ; Молитва за еден обичен но уште непронајден збор ; Втора молитва на моето тело ; Трета молитва на моето тело ; Четврта молитва на моето тело].
  35. MITREV, Dimitar: Aco Šopov. – Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija. — Skopje: Kočo Racin, 1960, str. 75-76 [Oči ; Razgovor sa sinom ; Ne ljubi me ; Ah ta ljepota ; U tišini ; Galebu koji kruži nad mojom glavom ; Pjesma ; Lov na jezeru ; Sasvim nalik na sve obale ; U svakom gradu ; Vjetar nosi lijepo vrijeme ; Molitva za jednu običnu no još nepronađenu riječ ; Druga molitva moga tijela ; Treća molitva moga tijela ; Četvrta molitva moga tijela].
   1962
  36. ILIJAŠEVIĆ, Voja [Vojislav I. Ilić mlađi]: Ulazna linija u poetskom kreiranju Ace Šopova. — Revija, br 4, Osijek, 1962,  str. 77-87.
   1963
  37. ЃУЗЕЛ, Богомил: Поезија на еден глас : Ацо Шопов : Небиднина, Скопје, Кочо Рацин, 1963. — Разгледи, 1963/64, VI, 7, стр. 719—721.
  38. ЃУРЧИНОВ, Милан: Поезија зад стаклениот ѕид — Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Скопје, 1955. — Присутности, Скопје : Култура, 1963. — стр. 32-37.
  39. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Љубов и хероика: (Ацо Шопов: Песни и Блаже Конески: Песни, Скопје, Кочо Рацин, 1963). – Нова Македонија, 07.07 1963.
  40. Т[АШКОВСКИ], Љ[убиша]: Музика на крвта: (Ацо Шопов: Небиднина, песни. Скопје, Кочо Рацин, 1963). — Нова Македонија, 30.06, 1963.
   1964
  41. НАНЕВСКИ, Душко: За лирската суштина на поезијата во Небиднина. — Современост, 1964, XIV, 10, стр. 1049-1061.
  42. ПАНОВСКИ, Доне, Активна поетска обопштеност. — Студентски збор, бр. 18-19, Скопје, 1964, стр. 7.
  43. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднина – или лирската медитација на А. Шопов : по тој повод и по еден друг поодамнешен. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606.
  44. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов. — Нова Македонија, бр. 6830, Скопје, 19.07. 1964
   1965
  45. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Нови книги: Шопов на унгарски јазик [за книгата Тој вечно што чека]. — Нова Македонија, Скопје, 07.03.1965.
  46. ЈАНЕВСКИ, Славко: Збор–гордост. — Иселенички календар, 1965, стр. 52-54.
   1966
  47. ВУЈАНОВИЋ, Драгутин: Снажни модерни глас : (Ацо Шопов: Предвечерје, избор, превод и препјев Сретен Перовић — издање Графичког завода Титоград, 1965). — Стварање, 1966, XXI, 6, стр. 674-677
  48. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Како мост меѓу два брега (за Предвечерје). — Нова Македонија, бр. 6998, Скопје, 10.04.1966, стр. 8.
  49. ЈОВАНОВИЋ, Бранко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  50. МИЛОРАДОВИЋ, Мирко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  51. МИРКОВИЋ, Милосав: Ацо Шопов: Предвечерје (приказ). — Дело,  бр. XII/4, Београд, 1966, стр. 624-625
  52. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Предвечерје, (Титоград, Графички завод, библиотека Антеј, 1966). — Современост, 1966, XVI, 1, стр. 86-88.
  53. ПЕРОВИЋ, Cретен: Интимни свијет Аца Шопова. — Предвечерје / Ацо Шопов; [поговор] Сретен Перовић. — Титоград : Графички завод, библиотека Антеј, 1966, стр. 99-112.
  54. П[ЕРОВИЋ], C[ретен]: Ацо Шопов: Предвечерје, Графички завод Титоград, 1966. — Стварање, 1966, XXI, 1, стр. 129-130.
  55. ПЕШИЋ, Радивоје: Ацо Шопов. — Културен живот, 1966, XI, 7, стр. 18-20.
  56. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Критика за Ацо Шопов. — Мисла, бр. 14, Скопје, 30.11.1966, стр. 10.
  57. ТИМЧЕНКО, Николај: Један романтичарски песник. — Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
  58. ТРИФКОВИЋ, Ристо: Ацо Шопов: Предвечерје. — Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
  59. ХАРПАЊ, Михајло: Предвечерје од Аца Шопова. — Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
  60. DRUGOVAC, Miodrag: Kao most između dva brega (za Предвечерје). — Život, br. 6, Sarajevo, 1966.
  61. DRUGOVAC, Miodrag: Umjetnik pjesme. — Telegram, br. 338, Zagreb, 1966. [Да се спореди со Biographia Litteraria, критике и огледи, Крушевац, Багдала, 1970, стр. 70-90.]
  62. MIRKOVIĆ, Milosav: Aco Šopov: Predvečerje. — Delo, Beograd, XII/4, 1966,  стр. 624-625.
  63. POPOVIĆ, Bogdan A.: Prvo potpunije upoznavanje. Aco Šopov: Predvečerje. — Književne novine, Beograd, 19.03.1966, str. 3-4. [Да се дополни]
  64. RACKOVIĆ, Miodrag: Simboličko kazivanje. — Savremenik, бр. 8-9, Beograd, 1966, стр. 235
   1967
  65. ЈАКИМОВСКИ, Чедо: Небиднина на Ацо Шопов.— Млад борец, Скопје, 1967.
  66. ПАНОВСКИ, Доне: Изградената поетска личност на Шопов. — Развиток, бр. 1, Битола, 1967, стр. 37.
  67. ПАНОВСКИ, Доне: [Ацо Шопов во]  Вреднувања.— Скопје: Мисла, 1967, стр. 4049 (за Небиднина)
  68. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Рађање ријечи.— Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316.
  69. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Современост, 1967, XVII, 9-10, стр. 799-816.
  70. KOSMAČ, Ciril; KREFT, Bratko: Recenzija za imenovanje Aca Šopova za člana Makedonske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 20. julija 1967
  71. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov: Predvečerje.— Rukovet, бр. 1, Subotica, 1967, стр. 64.
   1968
  72. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Избор Ацо Шопов; (предговор) Георги Старделов. — Скопје : Македонска книга, 1968, стр. 5-25.
  73. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Љубовта на огнот: (Ацо Шопов: „Раѓање на зборот”). — Biographia litteraria: 55 kritički impresii. — Скопје : Мисла, 1968, str. 21-25. (Толкување на песната „Осма молитва на моето тело”)
  74. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Уметник на песната. — Biographia litteraria: (55 критички импресии). — Скопје : Мисла, 1968 (анализа на песната Осма молитва на моето тело)
  75. REĐEP, Draško: Poezija tela i prolaznosti (Aco Šopov: Nebidnina, Skopje, 1967). — Izraz, 1968, ХІІ, 12, Sarajevo, str. 546-548.
   1969
  76. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Ацо Шопов: Јус-универзум, Скопје, Мисла, 1968 год. —  Современост, 1969, XIX, 10, стр. 1091.
  77. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Антологиски избор — (Ацо Шопов: Златен круг на времето, библиофилско издание. Скопје, Мисла, 1969). — Вечер, 26.04.1969.
  78. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Остер сатиричен збор — (Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968, Скопје, Мисла). — Вечер, 04.01. 1969.
  79. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Стално на успону : Ацо Шопов, Златен круг на времето (Златан круг времена ), избор. Мисла, Скопље 1969. — Стварање 1969, XXIV, 9, стр. 1077-1087.
  80. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песната и годините, во Современици.— Скопје: Мисла, 1969.
  81. ДРУГОВАЦ, Миодраг : Преродба на еден јазик, Вечер, бр. 2036, Скопје, 13.12.1969, стр. 9.
  82. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов или уметник на песната. — Златен круг на времето / Ацо Шопов; (предговор) Миодраг Друговац. — Скопје: Мисла, 1969
  83. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов или поезија на трајни вредности. — Златен круг на времето / Ацо Шопов; (предговор) Димитар Митрев. — Скопје: Мисла, 1969
  84. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности : (Ацо Шопов:Слеј се со тишината)— Критики и огледи. — Скопје : Мисла, 1969, стр 52-69.
  85. П[АВЛОВСКИ], Ј[ован]: Нови книги : Ацо Шопов, Избор — (Избор и предговор: Георги Старделов, Македонска книга, 1968). — Нова Македонија, 14.01.1969.
  86. П[EPOВИЋ], C[ретен]: Ацо Шопов: Избор, Македонска књига, Скопје 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314.
  87. ПEPOВИЋ, C(ретен): Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509.
  88. PEЃEП, Драшко: Ацо Шопов. — Современост, 1969, XIX, 8-9, стр. 905-916.
  89. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов.— Развиток, 1969, VII, 1, стр. 94-104
  90. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (II). —Развиток, 1969, VII, 2, стр. 198-208
  91. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (III).— Развиток, 1969, VII, 3, стр. 257-264
  92. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (IV). —Развиток, 1969, VII,  4, стр. 323-336
  93. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (V). —Развиток, 1969, VII, 5, стр. 407-424
  94. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (VI). —Развиток, 1969, VII, 6, стр. 496-500
  95. REĐEP, Draško: Posljeratni pjesnici Jugoslavije (Aco Šopov), Život, br. 5, XVII, Sarajevo, maj 1969, str. 3-10 (Tekst prati osam pjesama Aca Šopova u prijevodu Vlade Uroševića i Sretena Perovića: Pesma, Lov na jezeru, Avgust, Molitva za jednu običnu ali još nepronađenu reč, Grozomor, Ljubav vatre, Postoji dole jedna krv, Nepostojanje, str. 11-17)
   1970
  96. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов. — Biographia lіtteraria : (критике и огледи). —  Крушевац: Багдала, 1970, стр. 70-90.
  97. ДРУГОВАЦ, Миодраг: На тапет — Збирка: Гледач во пепелта, — Оценува: Миодраг Друговац — Што е бескрај во човекот? — (Ацо Шопов: Гледач во пепелта, издание Македонска книга, Скопје 1970). — Вечер, бр. 2176, 30 и 31.05.1970.
  98. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — Политика, бр. 20425, (15)17.VIII.1970.
  99. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песма је свест о непрекидно мењањој стварности. — Књижевне новине, бр. 371, 15.VIII.1970, стр. 12
  100. ЃУРЧИНОВ, Милан: Нашата поезија во изминатата година — Рефлексивна зрелост на интимата— Ацо Шопов: Гледач во тепелта, Скопје, Македонска книга, 1970. — Нова Македонија, 23.08.1970.
  101. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). — Огледи и критики. — Скопје : Наша книга 1970, стр. 52-69
  102. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. — Огледи и есеи. — 5. — Скопје : Наша книга, 1970, стр. 289-290.
  103. НАЈДОСКИ, Ѓ[оргија]: Ацо Шопов: Гледач во пепелта, (Скопје, Македонска кига, 1970). — Трудбеник, 1970, стр. 27.
  104. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднинина. — Небиднина / Ацо Шопов; [поговор] Душко Наневски. — Скопје : Македонска книга, 1970, стр. 49-59.
  105. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Современост, 1970, XX, 5, стр. 387-399.
  106. СПАСОВ, Александар: Современата македонска поезија. — Иселенички календар, 1970, стр. 185—189. За поезијата на А. Шопов, Б. Конески и С. Јаневски. СТАРДЕЛОВ, Георги:
  107. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието — Гледач во пепелт / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Скопје: Македонска книга, 1970.
  108. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. — Современост, 1970, XX, 6, стр. 564-568.
  109. REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, 1970, XIV, 11, Sarajevo, str. 504-506. (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
   1971
  110. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 7-34.
  111. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. —  Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 35-42.
  112. ШИРИЛОВ, Петар: Поетиката на Шопов и критиката. — Трудбеник, 04.12 1971.
   1972
  113. АРСОВСКА, Тамара: Еден поглед врз поезијата на Ацо Шопов, — Беседа, 1972, 1, стр. 3-14.
   1973
  114. ЛАЗАРОВ, Ристо: За поетот нема изгубено време — Три нови песни од Ацо Шопов: Баобаб, Пред расцутување на фланбоајаните, Во сонот на црната жена. — Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-15.
  115. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредности — (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). Македонската книжевност во книжевната критика. Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 439-454.
  116. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднина. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 483-496.
  117. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 455-482.
  118. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Небиднина — Ацо Шопов. — Огледи и критики. — Битола : Развиток, 1973, стр. 5—39.
   1974
  119. ГОЛОВОДСКИ, Милан: Анализа на формата на стихозбирката (Sic.) Партизанска пролет од Ацо Шопов во VI одделение – Поетска љубов за Револуцијата. — Просветен работник, 15.Il 1974.
  120. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: Гледач во пепелта, Македонска книга, 1970. — Живо и мртво. — Скопје : Мисла, 1974, стр. 93-95.
  121. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Небиднина / Ацо Шопов ; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска Книга, 1974, стр. 49–59.
  122. ПЕТРОВ, Александар: Савремена македонска поезија. — Књижевне Новинe, 1.10.1974. За поезијата на А. Шопов
  123. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песме / Ацо Шопов; [поговор] Георги Старделов. — Београд : Народна књига, 1974, стр. 251-266.
  124. СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.09.1974. (За поезијата на А. Шопов).
  125. DRUGOVAC, Miodrag: Aco Šopov. — Život, 1974, 11, str. 559-568.
   1975
  126. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов – портрет. — Културен живот, 1975, XX, 6, стр. 10-14.
  127. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов). — Разгледи, 1975, XVII, 1-2, стр. 112-126.
  128. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте. — Портрети македонских писаца.— Цетиње : Обод, 1975 (Винковци : Искра), стр. 21-32.
  129. МИЈУШКОВИЋ, Недељко; ФИЛИМАНОВИЋ, Слободан: Поезија и критика. — Београд: Нова књига, 1975. ДА СЕ ДОПОЛНИ
  130. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против фашизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1975, XXV, 7, стр. 7-8.
  131. МИТРЕВ, Димитар: Поезија трајних вредности, во Есеји и критике. — Београд: Народна књига, 1975.
  132. ШИРИЛОВ, П[етар]: Три децении творечка активност на Ацо Шопов. — Врвни дострели на поетскиот збор. — Трудбеник, 1.01.1975.
  133. DRUGOVATS, Miodrag: The Poetry of Atso Shopov. — Macedonian Review, 1975, V, 3, стр. 281-290.
   1976
  134. АРБУЛЈЕВСКА, Олга: Т’га за југ — Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје Мисла, 1976. — Вечер, 11 и 12.09.1976.
  135. Д[РУГОВАЦ], М[иодраг]: Поезија и преводи Аце Шопова — Сабрана дела познатог песника у издању Мисле. — Борба, 12.02.1976.
  136. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976. — Борба, 20.11.1976.
  137. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Празнично слово на душата, свеченост на интелектот — (Ацо Шопов: Песна на црната жена,  Скопје, Мисла, 1976). — Нова Македонија, 18.07.1976.
  138. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата.Критички сведоштва за новата македонска литература : (1953-1973). — Скопје : култура, 1976.
  139. ЂУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова Песма црној жени, у издању скопске Мисле, 1976). — Политика, 30.10.1976.
  140. ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов — тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288.
  141. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте (Запис о поезији Аце Шопова).  Летопис матице српске, 1976, 152, 417, 1, стр. 110/120 [По повод Одбраните дела на Ацо Шопов, во издание на Мисла, 1976]
  142. КЛИМАН, Алдо: Ацо Шопов: Песна на црната жена, (Скопје, Мисла, 1976). — Културен живот, 1976, XXI, 7-8, стр. 35–36.
  143. МИЦКОВИЌ, Слободан: Ацо Шопов, во Одбрани дела, книга прва, Скопје: Мисла 1976.
  144. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1976, XXVI, 4-5, стр. 12-13.
  145. НАНЕВСКИ, Душко: Во знак на Небиднина — Ацо Шопов: Одбрани дела, Скопје, Мисла, 1976. — Нова Македонија, 12.02.1976.
  146. РЕЃЕП, Драшко: (По повод Песна на црната жена). — Детињство, Нови Сад, 1976. ДА СЕ ДОПОЛНИ.
  147. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Српската критика за поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов. — Стремеж, 1976, XX, 9, Прилеп, стр. 847-857.
  148. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песни = Песме, поговор Георги Старделов. — Београд, Народна књига, [1976]. — стр. 251-266.
  149. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Ацо Шопов. — XV Струшки вечери на поезијата, 1976, стр. 3-7.
  150. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Дело, 1976, 3-4, стр. 3-9.
  151. STARDELOV, Georgi: Le poète Aco Šopov.— Ацо Шопов. — XV Струшки вечери на поезијата, 1976, стр. 3-7.[Edition multilingue de Soirées poétiques de Struga, à l’occasion du prix Frères Miladinovi]
   1977
  152. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината : (Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976). — Стремеж, 1977, XXI, 1, Прилеп, стр. 64-71.
  153. КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран Р.: Небиднина : прилог проблему уметничког транспоновања једне лирско-филозофске метафоре. — Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука, 1977, ІІ, 1-2, стр. 109-114.
  154. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.: Поетски језик Аце Шопова. — Јазикот и Поезијата / Тринаесетти Рацинови средби: Титов Велес, 1976. —  Титов Велес: Совет на Рациновите средби, 1977, стр. 103-111.
  155. НАНЕВСКИ, Душко: За помот небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 214-218.
  156. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Поезија на црната небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 199-213.
  157. СТАЛЕВ, Георги: Уште еден обид за интерпретација на поезијата на Блаже Конески, Ацо Шопов и Славко Јаневски. — Литературен збор, 1977, XXIV, 2, стр. 23-35.
  158. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Доба на противречностите. — Скопје : Македонска книга, 1977, стр. 207-215.
  159. ТОЦИНОВСКИ, Васил: За љубовта наша, делата ќе кажат (Ацо Шопов: Песна на црната жена, изд. Мисла, Скопје). Беседа, 1977, год. VI, бр. 11- 12, стр. 117-120.
  160. MARKOVIĆ, Milivoje: Realnost pesme. — Rukovet, br 1-2, Subotica, 1977, str. 23-27.
  161. MARKOVIĆ, Milivoje: Predgovor. — Pjesma crne žene / Aco Šopov, prevela Elina Elimova,  predgovor Milivoje Marković, Zagreb, August Cesarec, 1977. 39 str.
  162. PEROVIĆ, Sreten: Intimni svijet Aca Šopova (pogovor). —  Dugo dolaženje ognja. Izabrane pesme. Izbor Todor Čalovski. Prepev i pogovor Sreten Perović. Beograd: Rad (Reč i misao), 1977. 105 str.
   1978
  163. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Македонска књижевна критика и есеј. — Нови Сад: Матица српска, 1978, стр. 347-363.
  164. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Очи револуције (трагом идејних и естетских значења теме Очи А. Шопова). — Стремљења, 1978, XIX, 2, стр. 159-165.
  165. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Записи и коментари : Ацо Шопов: 1. Тажанка (Sic.) од онаа страна на животот; 2. Црно сонце. — Современост, 1978, XXVIII, 3, стр. 35-38. [точниот наслов на песната е: Тажачка од онаа страна на животот]
  166. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Jезик тишине : Маргиналије о поезији С. Раичковића и А. Шопова. — Књижевне Новине, 06.05.1978.
  167. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов, во Литература за III клас, Просветно дело, 1978, 119-123.
  168. EEKMAN, Thomas: A. Šopov. — Thirty Years of Yugoslav Literature : 1945-1975. — Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978, p. 261.
  169. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine.Izraz, 1978, XXII, 1-2, Sarajevo, str. 42-54.
  170. STARDELOV, Georgi: Le poète Aco Šopov. — En chasse de ma voix/ Aco Šopov, (préface Georgi Stardelov), choix et adaptation Djurdja Sinko-Depierris, Jean-Louis Depierris. — Paris, Еditions Saint-Germains-des-Prés, 1978.
   1979
  171. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Свест за песната. — Развиток, бр. 5, Битола, 1979.
  172. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Повоената македонска литература. — I. — Скопје : Просветно дело, 1979, стр. 275-295.
  173. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Критичарите за творештвото на Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, бр. 2, стр. 116-140. (Критики на Д. МитревА. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. СтарделовД. НаневскиМ. ДругавацД. Пановски)
  174. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Писателот пред дванаесет прашалници: Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, бр. 2, стр. 141-145
  175. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : за поезијата на Ацо Шопов. — Портрети на македонски писатели. — Скопје : Мисла, 1979, стр. 36-48.
  176. СТАЛЕВ, Георги: Поезијата на Ацо Шопов. — Предавања на XI сeминар за македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 11– 31.08.1978. Скопје : Универзитет Кирил и Методиј, 1979, стр. 209-215.
  177. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов. — Маѓепсан мегдан — (литературни записи). — Скопје : Култура, 1979, стр. 371-380.
   1980
  178. БУЈУКЛИЕВ, Кирил: Воздигнување кон светлините на животот – Ацо Шопов: Дрво на ридот — Мисла, 1980. — Комунист, 18.07.1980.
  179. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 05.03.1980.
  180. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Дрво на ридот. — Дрво на ридот / Ацо Шопов; [поговор] Ефтим Клетников. — Скопје : Мисла, 1980, стр. 59-62.
  181. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува — Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980 година. — Нова Македонија, 18.05.1980.
  182. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Небиднина. — Македонија, 1980, XXVII, 327, стр. 13-14.
  183. РИСТОВСКИ, Блаже: Кон проучувањето на почетниот период од творештвото на Ацо Шопов — По повод 35-годишнината од излегувањето на првата стихозбирка на македонски јазик во ослободената татковина. — Современост, 1980, XXX, 3-4, стр. 50-54.
   1981
  184. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува: (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Да и не: огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 67-70.
  185. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Поезијата на Ацо Шопов. — Лузна / Ацо Шопов; [предговор] Ефтим Клетников. —  Скопје : Мисла, 1981, стр. 5-39 .
  186. ПОП ЈОВАНОВСКИ, Апостол: Животот и делото на Ацо Шопов. — Просвета, 30.11.1981.
  187. РАДИЧЕСКИ, Науме: Нова фаза во поезијата на Ацо Шопов (Ацо Шопов, Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Студентски збор, 04.04.1981.
  188. РИНЕР, Фридрун: Симболичките форми кај Ацо Шопов. — Трета програма на Радио Скопје, 1981, 8, стр. 245-247.ДА СЕ КОМПЛЕТИРА
  189. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Мисла, 1981, XVII, 31, стр. 14.
  190. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 311-338.
  191. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието (Ацо Шопов: Гледач во пепелта). — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 359-366.
  192. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 386-393.
  193. Ц[ВЕТКОВСКИ], Б[ранко]: Дрво на риду: Аутор : Ацо и Шопов; Скопље, Мисла, 1980. — Политика, 30.05.1981.
  194. NICA, Traian: Naşterea cuvéntului / Aco Šopov. Selectiesi traducere de Ion Deaconescu ; prefatâ si note Traian Nica. Cluj-Napoca: Dacia, 1981
   1982
  195. АРСОВСКА, Тамара: Една средба со поетот Ацо Шопов.Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  196. ДЕМИР, Фируз: Ацо Шопов – роден и животно обусловен да биде македонски револуционерен поет. Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  197. ЂУРЧИНОВ, Милан: Песник нове осећајности — Смрћу Аце Шопова нова македонска поезија остала је без једног од својих најзначајних неимара. — Политика, 24.IV.1982.
  198. КЛИМАН, Алдо: Пролетта на Ацо Шопов.Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  199. КРСТЕВСКИ, Христо: Две судбински бои во поезијата на Ацо Шопов.— Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  200. ЛУКОВСКА, Милица: Револуцијата преточена во песна — Обработка на песната За љубовта наша делата ќе кажат, од Ацо Шопов. — Просветен работник, 27.04.1982.
  201. МАТЕВСКИ, Матеја: Ацо Шопов 1923-1982. — Разгледи, 1982, XXIV, 4, стр. 215. 127.
  202. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Нова Македонија, 25.04.1982.
  203. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Просвета, 10.05.1982.
  204. НАНЕВСКИ, Душко: За поимот на Небиднината — По долго трагање, Ацо Шопов творечки го најде големиот збор што то бараа многумина и го нарече : небиднина. — Нова Македонија, 09.05.1982.
  205. НЕЈМАН, Александар К.: Делото на Ацо Шопов во спектарот на југословенската критика (Фрагменти).Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  206. НЕЈМАН, Александар К.: Пораки до поетот од неговите собраќа по перото.Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  207. НЕЈМАН, Александар К.: Странски искажувања за делото на Ацо Шопов.Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.
  208. НИКА, Трајан: Ацо Шопов: Раѓањето на зборот. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 1-2, стр. 51-52
  209. ПАВЛОВСКИ, Радован: Очи на храмот на револуционерната поезија — Пред песната Очи, од Ацо Шопов. — Комунист, 09.07.1982.
  210. П[EPOВИЋ], C[ретен]: Откривање свијета: Ацо Шопов 1923-1982. — Стварање, 1982,  XXXVII, 7, стр. 787.
  211. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Нова Македонија, 25.04.1982. (За поезијата на Ацо Шопов).
  212. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Просвета, 10.V.1982.
  213. СТАРДЕЛОВ, Георги: In perpetuam rei memoriam на Ацо Шопов. — Современост, 1982, XXXI, 4, стр. 3-8.
  214. ТАУТОВИЋ, Радојица: Умри и постани (Драматично певање Аце Шопова) — Борба, 28.08.1982.
  215. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стремеж, 1982, XXVI, 4, Прилеп,  стр. 278-288.
  216. ЌУЛАВКОВА, Катица: Лиризмот на метафората — (Некои аспекти на метафориката на Ацо Шопов). — Современост, 1982, XXXII, 6, стр. 48-52.
  217. ЦВЕТКОВСКИ, Бранко: Тревожен глас од ридот — (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла). — Екран, 19.03.1982.
  218. ЧАЛОВСКИ, Тодор: Поезијата е предизвик за патување кон непознатото. Ацо Шопов (1923-1982) In memoriam. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 4-5. Во текстот е објавено и интервју за емисијата Културен мозаик, што Чаловски го водел со Шопов за Радио Скопје во 1970 година.
  219. MATEVSKI, Mateja: “Aco Šopov – In Memoriam”,  Balcanica, numero 2, settembre 1982, pp. 72-76.
  220. PAVLOVSKI, Borislav: Aco Šopov (1923-1982). — Oko, 29.04. – 13.05.1982.
   1983
  221. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Ацо Шопов (1921-1982). Литературен збор, XXX, 1983, кн. , стр. 3-5
  222. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црно сонце. Решето. Скопје, Наша книга 1983, стр. 175-181
  223. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Шопов на унгарски јазик. Литературен збор, XXX, 1983, кн. , стр. 29-32
  224. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов како сатиричар. Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 89-97.
  225. КОНЕСКИ, Блаже: Моето прво видување со Ацо Шопов, Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 68.
  226. КРСТЕВСКИ, Христо: Две судбински бои во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 78-86
  227. КУБЕШ, Браnка: Маргиналии за чешките преводи на Ацо Шопов.— Литературен збор, XXX, 1983, кн. 3, стр. 25-26
  228. МАТЕВСКИ, Матеја: [In Memoriam] Ацо Шопов (1923-1982).— Споменица посветена на починатиот Ацо Шопов (1923-1982), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. — Скопје : МАНУ, 1983. — стр. 7-11.
  229. МИЛЕВ, Милева; РИСТЕВСКА, Лилјана: Прикази и есеи за уметничките творби на Ацо Шопов (Библиографски прилог). Литературен збор, XXX, 1983, кн. , стр. 33-42
  230. МИНЧЕВСКИ-ПИНЏУР, Лазар: Живо и незаборавно среќавање со Ацо Шопов во окупаторската 1943 година.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 87-88
  231. МИЦКОВИЌ, Слободан: Две песни на Ацо Шопов: Љубов, Очи. — Литературен збор, XXX, 1983, кн. 3, стр. 11-16
  232. СИЛЈАН, Раде: Татковинското во поезијата на Ацо Шопов.— Радио Скопје, Трета програма, 28 јануари 1983
  233. Споменица посветена на починатиот Ацо Шопов (1923-1982), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. — Скопје : МАНУ, 1983. — 30 стр. 
  234. ТАУТОВИЌ, Радојица: Зборот на раѓањето (Раѓањето на зборот на Ацо Шопов).—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 69-77
  235. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небиднина или творечкиот порив (Толкување на поимот небиднина во поезијата на Ацо Шопов). — Литературен збор, XXX, 1983, кн. 3, стр. 17-24
   1984
  236. ДРУГОВАЦ, Миоградг: Ацо Шопов.Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 155-162.
  237. НАНЕВСКИ, Душко: Гласник на небиднината. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 3-4, Прилеп, 1984,  стр. 283-286
  238. НАНЕВСКИ, Душко: О појму небиднина. —  Пјесме, Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр 163-166.
  239. МАТЕВСКИ, Матеја: Поезијата на Ацо Шопов. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 1, Прилеп, 1984, стр. 27-30.
  240. МИЦКОВИЌ, Слободан: „Ацо Шопов“. Книжевни текови, Култура, Скопје, 1984.
  241. МУРАТСПАХИЋ, Изет: Над опусом Аце Шопова. Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 5-22.
  242. ПЕРОВИЋ, Cретен: Интимни свијет Аца Шопова. Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 167-169
  243. ПЕРОВИЌ, Сретен: Интимниот свет на Ацо Шопов. — Современост, 1984, год. 34, бр. 5, стр. 18-27 [ДА СЕ КОМПЛЕТИРА]
   1985
  244. ИВАНОВИЌ, Радомир: Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов. —  Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
  245. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Меѓу сетилното и езотеричното. Орион, Наша книга, 1985, стр. 7-37.
  246. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината : (Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976). — Орион, Наша книга, 1985, стр стр. 172-180.
  247. РИНЕР, Фридрун: Симболичките форми кај Ацо Шопов. — Спектар, 1985, год. 3, бр. 6, стр. 119-123
  248. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината. — Современост, 1985, XXXV, 6, стр. 59-67.
  249. ТОДОРОВСКИ, Гане: [Ацо Шопов] во Поглавја од македонската литература, Скопје: Мисла, 1985.- стр. 362-??
  250. ČOLAK, Tode; MIJUŠKOVIĆ, Nedeljko: Poezija i kritika. — Beograd: Razvigor, 1985 (Pančevo: “6. oktobar”)
   1986
  251. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кон поетиката на Ацо Шопов. — Современост, 1986, год. 36, бр. 8, стр. 78-81
  252. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте – естетска опредељења Аце Шопова”.— Живот, 1986, XXXV, 3-4, стр 366-374.
  253. ИВАНОВИЌ, Радомир:  Зборот и значењетоТрета програма Радио Скопје, 1986, бр 25.
  254. ИВАНОВИЌ, Радомир:  Поетиката на Ацо ШоповТрета програма Радио Скопје, 1986, бр 25, стр 237-252.
  255. ИВАНОВИЌ, Радомир: Глобалниот систем Небиднина во поезијата на Ацо Шопов.— Развиток, 1986, XXIII, 6-7, стр. 386-393.
  256. ИВАНОВИЌ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов (превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков).—  Скопје: Македонска ревија, 1986. — 188 стр.
  257. ИВАНОВИЌ, Радомир: Збор за зборот – Врз поезијата на Ацо Шопов.—  Нова Македонија, 17.05.1986
  258. ИВАНОВИЌ, Радомир: Једноставни песник тишине
  259. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Пронајден облик.– Скопје: Македонска книга, 1986.
  260. IVANOVIĆ, Radomir: Poetski govor Ace Šopova— Izraz, 1986, XXX, 1-2, str. 40-57
  261. IVANOVIĆ, Radomir: Reč i smisao u poeziji Ace Šopova.— Govor dela: studije i ogledi o makedonskoj književnosti / Radomir IvanovićBeograd: Novo delo, 1986, str. 106-106
  262. IVANOVIĆ, Radomir: Reč o reči: poetika Ace Šopova. Beograd: Novo Delo, 1986.- 172 str.
   1987
  263. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Свест за песната.Избор од поезијата/Ацо Шопов, Скопје, Македонска Книга, 1987, стр. 221-238.
  264. ИВАНОВИЌ, Радомир: Поетскиот првенец на Ацо Шопов и проблемот на генерирање на литературниот текст“. — Дело 74, 1987, XIV, 6, стр. 511-532.
  265. ИВАНОВИЌ, Радомир: Љубовта, трајна преокупација —  Поетската природа на Ацо Шопов.—  Нова Македонија, 24.10.1987
  266. ИВАНОВИЌ, Радомир: Реч и смисао у поезији Аце Шопова.— Сознајните апекти на книжевноста / XXI и XXII Рацинови средби, Титов Велес, 1984/85.— Титов Велес: Совет на Рациновите средби,  1987.— стр. 26-40
  267. ИВАНОВИЌ, Радомир: Зборот и значењетоИзбор од поезијата/Ацо Шопов (избор и предговор: Раде Силјан.— Скопје: Македонска книга, 1987.— стр. 199-220
  268. МАТЕВСКИ, Матеја: Во сеќавање на Ацо Шопов. — Од традицијата кон иднината (огледи, критики и прикази за литературата).— Скопје : Мисла, 1987, стр. 51-57 (повторно издание: Матица македонска, 2005)
  269. МАТЕВСКИ, Матеја: Поезијата на Ацо Шопов. — Од традицијата кон иднината (огледи, критики и прикази за литературата).— Скопје : Мисла, 1987, стр. 58-63 (повторно издание: Матица македонска, 2005)
  270. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности. — . — Избор од поезијата/Ацо Шопов, Скопје, Македонска Книга, 1987, стр. 153-165.
  271. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднинина. — Избор од поезијата/Ацо Шопов, Скопје, Македонска Книга, 1987, стр. 188-198
  272. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината. — Избор од поезијата / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга, 1987. стр. 5-14
  273. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов.— Избор од поезијата / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга, 1987. стр. 166-187.
  274. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, во Искуства, Македонска книга, Скопје, 1987, стр. 301-302.
  275. СТАРДЕЛОВ, Георги: „Поет на небиднината“, во Портрети и профили, Мисла, Скопје, 1987 
  276. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стапка и отстапка. — Скопје: Македонска Книга, 1987.
  277. SAAVEDRA, Aurora Marya: Aco Šopov había aprendido muy tempranamente a leer en las cenizas. —Lector de cenizas / Aco Šopov. Presentación selectión i traucción por Aurora Marya Saavedra. — Mexico: Cuadernos Cara a Cara, 1987
   1988
  278. КРСТИЋ, Лука Крстић: Небиднина Аце Шопова, Наше стварање, Лесковац, 3-4, 1988
  279. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Песни / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга: Мисла: Култура, 1988 (Битола : “Киро Дандаро”).167 стр.
   1990
  280. СПАСОВСКА, Драгица: [увод] Црној жени y сан/Ацо Шопов. Приредила и превела Драгица Спасовска. Београд: Сфаирос, 1990.
  281. ХИЛМИ, Хулија: Очи, од Ацо Шопов. Јужен Бран, 1990, год. XXXI, кн. 1, стр. 53
   1991
  282. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поговор, во Гледач во пепелта / Ацо Шопов; избор и Поговор Георги Старделов. — Скопје : Мисла, 1991. —стр.129-150.
   1992
  283. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небидина или творечкиот порив, во Копнеж по систем, Скопје, 1992
   1993
  284. АНГЕЛОВСКА, Билјана: Митот за Прометеј и љубовта на огнот. — Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 149-153.
  285. АНЧЕВСКИ, Зоран: Раѓањето на зборот и повторувањето, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 114-117.
  286. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црното сонце кај Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 54-57.
  287. ЃУРЧИНОВА, Анастасија: Поезијата на Ацо Шопов во странство, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 171-183.
  288. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 145-148.
  289. КИТАНОВ, Блаже: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 154-166.
  290. ЛИНДРО, Милош: Шопов во светот, Шопов од светот / Избор и предговор Милош Линдро. Скопје: Македонска книга, 1993 (Избор, кн. 2)
  291. МИРКУЛОВСКА, Бистрица: Слеј се со тишината – Zlij se s tišino, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 104-113.
  292. МИТРЕВА, Илинка: Тишините на Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 41-43.
  293. МОЈСИЕВА-ГУШЕВА, Јасмина: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 118-131.
  294. МОМИРОВСКА, Нада: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 87-90.
  295. ЌУЛАВКОВА, Катица: Зреење на песната. Предговор на Ацо Шопов: Поезија, Македонска книга, Скопје, 1993 (Избор, кн. 1)
  296. ЌУЛАВКОВА, Катица: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 35-40.
  297. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.58-63.
  298. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митските фантазми во Небиднина.—  Културен живот, 1993, год. XXXVIII, бр. 2, стр. 47-50
  299. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1993, бр 1-2.
  300. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 64-71.
  301. РИСТОВСКИ, Блаже: Раното поетско творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 7-21.
  302. СМИЛЕВСКИ, Веле: Ацо Шопов како полемичар, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.167-170.
  303. СТАЛЕВ, Георги: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 44-53.
  304. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 132-144.
  305. СТАРДЕЛОВ, Георги: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 22-29.
  306. СТАРОВА, Луан: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 91-97.
  307. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 81-86.
  308. ТОДОРОВА, Лилјана: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 98-103.
  309. ТОДОРОВСКИ, Гане: Евокативен запис за Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.30-34.
  310. ТОЦИНОВСКИ, Васил: Сатиричната поезија на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 72-80.
  311. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос: Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов. —  Спектар, 1993, год. 11, бр. 21-22, стр. 113-124
  312. ШОПОВА, Светлана: Песните-Живот. Долго доаѓање на огнот  Ацо Шопов; (предговор) Светлана Шопова. — Скопје : Либер-М, 1993, 78 стр.
   1994
  313. ИВАНОВИЌ, Радомир: Енергијата на поетскиот говор.—  Нова Македонија, 21.09.1994.
  314. ПРОКОПИЕВ, Александар: Езерото и птицата кај Ацо Шопов.—  Современост, 1994, год. 44, бр. 7-8, стр. 14-24.
  315. POPOVSKI, Ante: Une certaine idée du sacré.— Anthologie personnelle/Aco Šopov. Préface Ante Popovski. Traduction Jasmina Šopova et Edouard J. Maunick. Actes Sud/Collection UNESCO d’Oeuvres représentatives, 1994
   1995
  316. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов).—  Наше писмо, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
  317. ИВАНОВИЋ, Радомир: Тишина као извор латантне енергије поетског говора: реторика тишине у делу Аце Шопова и Бранка Мильковића, Кровови, Сремски Карловци, бр.33-34, 1995.
   1996
  318. ПРОКОПИЕВ, Александар: „Ацо Шопов во дијалог со современото поетско искуство.Книжевен қонтекст 2, Филолошки факултет, Институт за македонска литература, Скопје, 1996, стр. 205-226
  319. ПРОКОПИЕВ, Александар: Небиднината, уште едно препрочитување.Наше писмо, 1996, год. 2, бр. 9, стр. 28.
   1997
  320. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов).Книжевно теориски студии, ММ, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
   1998
  321. ВУКСАНОВИЋ (Недељковић), Оливера: Лирика Аца Шопова.Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен). 29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)
  322. КИТАНОВ, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело. Скопје : Култура, 1998.226 стр.
   2000
  323. ПРОКОПИЕВ, Александар: Номадот Ацо Шопов, во Постмодерен Вавилон.— Институт за македонска литература.Скопје: Магор, 2000.- 205 стр.
  324. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.Скопје: Матица македонска, 2000. 309 стр.
   2002
  325. ДУГОВАЦ, Миодраг: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Спектар, 2002, год. 20, бр. 39-40, стр. 65-88
  326. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Шопов тражи песму во Песник тражи песму (О поетичким питањима у стиховима македонских песника), студије из поетике. Београд: Заједница независних издавача Југославије, 2002.
   2003
  327. ИВАНОВИЋ, Радомир: Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста“. Македонске поетске вертикале. Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354
  328. ЌУЛАВКОВА, Катица: Толкувачки круг: Толкување на песната Раѓање на зборот од Шопов. Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 48-53
  329. ШЕЛЕВА, Елизабета: Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов.—  Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 54-57
  330. ШОПОВА, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов. Скопје: Сигмапрес, 2003.
  331. DEACONESCU, Ion: Ațo Şopov sau rana cuvântului încă nerostit, in Interferențe critice.Craiova: Scrisul Românesc, 2003.pp. 84-95
   2004
  332. Ацо Шопов 20 години од смртта (sic), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 203-597.
  333. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Поетската слика и нејзиниот исказ (песната „Во сонот на црната жена” од Ацо Шопов), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.).
  334.  – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 565-570.
  335. КИТАНОВ, Блаже: Црната жена во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 533-536.
  336. МАРТИНОВСКИ, Владимир: Хормони на имагинацијата: огнот и водата во лириката на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 571-584.
  337. НИКОЛОВСКА, Кристина: Внатрешната динамика на поезијата на Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 537-541.
  338. СРБИНОВСКА, Славица: Современи рефлексии за улогата на гласот и тишината во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 513-532.
  339. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Писац ствара домовину: о самоосвешћењу македонске књижевности, Свен, Ниш, 2004. [ДА СЕ КОМПЛЕТИРА]
  340. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Празнина и тишина – еквиваленти или антоподи у поезији Аце Шопова и Бранка Миљковића, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 505-512.
  341. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Минијатурите на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 557-564.
  342. СУБИОТО, Намита: Поезијата на Ацо Шопов во Словенија, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.).– Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 585-592.
  343. ТОДОРОВА, Лилјана: Поетската релација на Ацо Шопов со инспиративната негроафриканска култура: допир и оригиналност наспоредно, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 543-556.
  344. ANDRONACHE, Persida: Aco Šopov u Rumuniji, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 593-597.
   2005
  345. ГЕОРГИЕВСКА-ЈАКОВЛЕВА, Лорета: Шопов и Африка. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  346. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Препевите на Шопов. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  347. ЃУРЧИНОВ, Милан: Најубавите песни на Ацо Шопов. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  348.  Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр. ISBN 9989-101-60-4
  349. ИВАНОВИЋ, Радомир: Филозофија и психологија стварања Аце Шопова. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  350. ЈОН М. Думитру: Ацо Шопов – Мал портрет. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  351. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА Лидија: Поетската слика кај Шопов. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  352. МАРТИНОВСКИ, Владимир: Материјалната имагинација на Ацо Шопов.Животот и делото на Ацо Шопов.Скопје: МАНУ, 2005
  353. МЛАДЕНОВСКИ, Симо: Маршот на Третата македонска народноослободителна ударна бригада.Животот и делото на Ацо Шопов.Скопје: МАНУ, 2005
  354. МОЈСИЕВА-ГУШЕВА, Јасмина: Ониризмот на Шопов.Животот и делото на Ацо Шопов.Скопје: МАНУ, 2005
  355. ОБРАДОВИЋ, Славољуб: Поетске модулације егзистенцијалног у поезији Аце Шопова.  Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  356. ПОП-ЈОРДАНОВ,  Јордан: Пишување со поетот. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  357. РАДИЧЕСКИ, Науме: Ацо Шопов и Бранко Миљковиќ – огнот, зборот, песната/пеењето. —  Литературен збор, 2005, 1-3, стр. 43-53
  358. РАДИЧЕСКИ, Науме: Ацо Шопов и Бранко Миљковиќ – огнот, зборот, песната/пеењето. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  359. СРБИНОВСКА,  Славица: Вредноста на зборот во поезијата на Ацо Шопов . Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  360. СТОЈАНОВИЋ, Мирољуб М.: Тишина Аце Шопова у македонској поезији.  Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  361. СТОЈАНОВСКА-ДРУГОВАЦ,  Јованка: Шопов и Црњански. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  362. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР,  Соња: Лапидарната поетика на Ацо Шопов. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  363. ТОДОРОВА,  Лилјана: Неколку компаративни линии во поезијата на Ацо Шопов со негроафриканската поезија. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  364. ТОЦИНОВСКИ,  Васил: Епистоларниот поетски исказ на Ацо Шопова. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  365. ЌУЛАВКОВА,  Катица: Tолкување на песната „Раѓање на зборот”. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  366. ЧАЛОВСКИ,  Тодор: Зборот што се раѓа од лирскиот оган. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
  367. ШЕЛЕВА,  Елизабета: Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов. Животот и делото на Ацо Шопов. Скопје: МАНУ, 2005
   2006
  368. ЛАЗАРОВ, Ристо: Епистоларни сеќавања. Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  369. ПАВЛОВСКИ, Божин: Шопов и нашата Африка.– Дневник, бр. 2238, сабота, 18 март 2006.
  370. САЛ, Амиду: Поетски средби, во  Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  371. ШОПОВА, Јасмина: Сенгор, Шопов: поети во потрага по светот на убавината, во Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  372. LAZAROV, Risto: Souvenirs épistolaires, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
  373. SALL, Hamidou: Unis par la poésie, in Senghor-Šopov : Parallèles.— Skopje: Sigmapres, 2006.
  374. ŠOPOVA, Jasmina: Senghor,  Šopov : deux poètes en quête d’un univers de beauté, in Senghor-Šopov : Parallèles.Skopje: Sigmapres, 2006.
   2008
  375. ЌУЛАВКОВА, Катица: Завештанијата на Ацо Шопов, во Раѓањето на зборот од Ацо Шопов; избор и предговор Катица Ќулавкова. Битола: Микена, 2008. стр. 5-14.
   2012
  376. ЛАЗАРОВ, Ристо : Тишината, небиднината и црното сонце, Беседа, МАНУ,  03.05. 2012.
  377. Riječ : časopis za književnost i kulturu = Ријеч : часопис за књижевност и културу. ISSN 1840-2534. – God. 4, br. 3/4 (jesen – zima 2012), стр. 331-348 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
   2013
  378. КИСЬОВ, Роман: Поезија роденa од зборот. —Раждане на словото, подбор и превод на Роман Кисьов.— Русе: Авангард принт, 2013.
  379. ЛАЗАРОВ, Ристо: Врвот на болот.Гледач во пепелта / Ацо Шопов; [поговор] Ристо Лазаров. — Скопје : Везилка11, едиција Врвови, 2013, стр. 47-50.
   2014
  380. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Лиричар од почеток до крај. — Стожер, бр 119, 2014 (за збирката Песни)
  381. КОЦЕВСКИ, Данило: Поетскиот гениј на Шопов (по повод фототипското објавување на збирката Песни), 2014.
   2021
  382. ТУНТЕВ, Ахил: Ацо Шопов – поет и дипломат. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 55-61.
  383. ШОПОВА, Светлана: Културата ги отвора вратите на политиката. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 62-65.

ONLINE

 1. Одеците на есхатолошкото во поезијата на Ацо Шопов во дослух со филозофијата на Фридрих Ниче – Стефан Јовановиќ
 2. Биднината на поезијата: нови изданија на и за поезијата на Ацо Шопов – Катица Ќулавкова, МАНУ, 25.11.2013
 3. Ритуалноста на поезијата на македонскиот класик Ацо Шопов, Катица Ќулавкова, МАНУ, 03.05.2012.
 4. Еросот и Танатосот во циклусот Црно Сонце – Томислав Каранфиловски, 2010
 5. На Грамос – вистинско естетско доживување – искажување на Анте Поповски, Париз, 13.02.2002
 6. Зборот и небиднината – Анте Поповски, 2001
 7. Молк што свети – искажувања на Едуар Моник за Ацо Шопов 1992-2003

Work in progress

„Поет и профет Ацо Шопов“ (студија посвећенa поетском алегоризму и трансформацији симбола у циклусу „Молитви на моето тело“) / најављен на Научној конференцији Међународног семинара за македонски језик, литературу и културу у Охриду (половином августа 2003. године)/ да се провери