Симултан круг, од Роберт Делоне

“Симултан круг”, од Робер Делоне

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од критики и толкувања на творештвото и како и огледи за личноста на македонскиот поет (по хронолошки ред).

1945

  1. МИТРЕВ, Димитар: Песните на Ацо Шопов. — Нов ден, 1945, I, 1. стр. 58-60.
   1946
  2. МИТРЕВ, Димитар: Пруга на младоста — стихозбирка од Славко Јаневски и Ацо Шопов. — Нов ден, 1946, II, 7-8, стр. 61-63.
   1949
  3. БОШКОВСКИ, Јован: Темата на изградбата на нашата литература — Нов ден, 1949, V, 6-7, стр. 409-413.
   1950
  4. БОШКОВСКИ, Јован: Ацо Шопов. — На Грамос / Ацо Шопов ; (поговор на истоимената збирка) Јован Бошковски. — Скопје : НОПОК, 1950, стр. 36-37. 
  5. БОШКОВСКИ, Ј(ован): Ацо Шопов. — Со наши раце : песни Ацо Шопов; (предговор на истоимената збирка) Ј(ован), Бошковски. — Скопје : Државно, книгоиздателство на Македонија, 1950, стр. 3.
  6. МИТРЕВ, Димитар: На Грамос — збирка стихова Аце Шопова. — Књижевне новине, 19.V 1950 (за истоимената збирка)
   1951
  7. АНДРЕЕВСКИ, Цане: Интимната тематика во македонската современа поезија. — Млада литература, бр. 2, Скопје, 1951.
   1952
  8. БОШКОВ, Д.: Ацо Шопов: Стихови за маката и радоста. — Млада литература, 1952, II, 4, стр. 63-65 (за истоимената збирка).
   1953
  9. МАЛЕВСКИ, Владо: Шлагери и музика. – Разгледи, 1953 (за збирката Стихови за маката и радоста)
   1954
  10. МОМИРОВСКИ, Т[оме]: Три претставника нове македонске књижевности. — Омладина, 14.IV.1954. (За Ацо Шопов, Славко Јаневски и Димитар Митрев)
  11. ОРГАНЏИЕВА, Цвета: Крилов на македонски. Крилов, Басни, Скопје, Кочо Рацин, 1953 г. препеал Ацо Шопов. — Литературен збор, 1954, І, 3-4, стр. 194-200.
   1955
  12. А[РСОВСКИ), T[оме]: Еден контакт со Ј. Ј. Змај. — Нова Македонија, 23.IV 1955. (Осврт на книгата Песни од Ј. Ј. Змај во препев на Ацо Шопов)
   1956
  13. ЃУРЧИНОВ, Милан: Поезија зад стаклениот ѕид — Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Скопје, 1955. — Млада литература, 1956, VI, 5-6, стр. 58-63. Текстот е исто така објавен во Присутности, Култура – Скопје, 1963 г., стр. 32—37
  14. ЂУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, НИН, бр. 273, Београд, 25 март 1956.
  15. Ј. М.: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Млад борец, бр. 5, Скопје, 1956, стр. 9.
  16. М(АНЕВ), Е(фтим): Убавината, Слеј се со тишината, Скопје. — Нова Македонија, 2.III.1956.
  17. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности. — Современост, 1956, VI, 4, стр. 275-287. (за збирките Слеј се со тишината и Стихови за маката и радоста)
  18. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов: Слеј се со тишината. —Савременик, бр. 9, Београд, 1956, стр. 300.
  19. СОЛЕВ, Димитар: Една маргиналија кон поезијата : Ацо Шопов, Слеј се со тишината. — Млада литература, 1956, VI, 1, стр. 44–48.
  20. СОЛЕВ, Димитар: Ацо Шопов: Слеј се со тишината.— Београд: Дело, 1956, II/ 4, стр. 483-487.
  21. СПАСОВ, Александар: А. Шопов: Слеј се со тишината.—  Разгледи, 1956, III, 4, стр. 5. (Критиката е објавена и во Патиштата кон зборот, Култура, Скопје, 1956, стр. 111-116, како и во  Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140).
  22. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов: Слеј се со тишината, Хоризонт, бр. 2, Скопје, 18 март, 1956.
   1957
  23. ЕМИН, И(лхами): Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957). — Нова Македонија, 22.XI 1957.
  24. ИВАНОВСКИ, Иван: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време. — Млад борец, бр. 20, Скопје, 1957, стр. 8.
  25. PETRE, Fran: Мakedonski pesnik, поговор кон првото издание на словенечки јазик на Слеј се со тишината (Zlij se s tišino, Državna založba Slovenije, 1957), во препев на Иван Минати.
   1958
  26. ЃУРЧИНОВ, Милан: Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Скопје, Кочо Рацин, 1957 година). — Разгледи, 1958, V, 105, 5, 9.III.
  27. СТАРДЕЛОВ, Георги: Ацо Шопов, по повод Ветрот носи убаво време.— Современост, 1958, VIII, 1, стр. 51-54.
   1959
  28. З. Б.: Еден повод и една причина. —Нова Македонија, бр. 4699, Скопје, 13.IX.1959, стр. 8.
   1960
  29. АРСОВСКИ, Томе: Македонски препев на Хамлет. (Скопје, Кочо Рацин, 1960; препев: А. Шопов). — Современост, 1960, X, 9, стр. 925-927.
  30. ИВАНОВСКИ, И(ван): Класични дела од светската литература на македонски јазик. — Македонија, 1960, VIII, 92, стр. 16. За преведувачката дејност на А. Шопов.
  31. МОМИРОВСКИ, Томе: Хамлет во македонски препев. — Културен живот, 1960, V, 8, стр. 54. Препев од А. Шопов.
  32. MITREV, Dimitar: Aco Šopov. – Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija. — Skopje: Kočo Racin, 1960, str. 75-76 [Oči ; Razgovor sa sinom ; Ne ljubi me ; Ah ta ljepota ; U tišini ; Galebu koji kruži nad mojom glavom ; Pjesma ; Lov na jezeru ; Sasvim nalik na sve obale ; U svakom gradu ; Vjetar nosi lijepo vrijeme ; Molitva za jednu običnu no još nepronađenu riječ ; Druga molitva moga tijela ; Treća molitva moga tijela ; Četvrta molitva moga tijela].
   1963
  33. ЃУЗЕЛ, Богомил: Поезија на еден глас: (Ацо Шопов: Небиднина, Скопје, Кочо Рацин, 1963). — Разгледи, 1963/64, VI, 7, стр. 719—721.
  34. ТАШКОВСКИ, Љ(убиша): Љубов и хероика: (Ацо Шопов: Песни и Блаже Конески: Песни, Скопје, Кочо Рацин, 1963). – Нова Македонија, 7.VII 1963.
  35. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Музиката на крвта: (Ацо Шопов: Небиднина, песни. Скопје, Кочо Рацин, 1963). — Нова Македонија, 30.VI, 1963.
   1964
  36. НАНЕВСКИ, Душко: За лирската суштина на поезијата во Небиднина. — Современост, 1964, XIV, 10, стр. 1049-1061.
  37. ПАНОВСКИ, Доне, Активна поетска обопштеност. — Студентски збор, бр. 18-19, Скопје, 1964, стр. 7.
  38. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднина – или лирската медитација на А. Шопов: по тој повод и по еден друг поодамнешен. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606.
  39. ТАШКОВСКИ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов. — Нова Македонија, бр. 6830, Скопје, 19 јули 1964
   1965
  40. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Ацо Шопов: Тој вечно што чека. — Нова Македонија, Скопје, 7 март 1965.
  41. ЈАНЕВСКИ, Славко: Збор–гордост. — Иселенички календар, 1965, стр. 52-54.
   1966
  42. ВУЈАНОВИЋ, Драгутин: Снажни модерни глас : (Ацо Шопов: Предвечерје, избор, превод и препјев Сретен Перовић — издање Графичког завода Титоград, 1965). — Стварање, 1966, XXI, 6, стр. 674-677
  43. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: Предвечерје. —Графички завод, Титоград 1966. — Нова Македонија, 20.III 1966.
  44. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Како мост меѓу два брега. — Нова Македонија, бр. 6998, Скопје, 10.IV.1966, стр. 8.
  45. ЈОВАНОВИЋ, Бранко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  46. МИЛОРАДОВИЋ, Мирко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
  47. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Предвечерје, (Титоград, Графички завод, библиотека Антеј, 1966). — Современост, 1966, XVI, 1, стр. 86-88.
  48. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Предвечерје, Графички завод Титоград, 1966. — Стварање, 1966, XXI, 1, стр. 129-130.
  49. ПЕШИЋ, Радивоје: Ацо Шопов. — Културен живот, 1966, XI, 7, стр. 18-20.
  50. ПОПОВИЋ, Богдан:Ацо Шопов: Предвечерје. — Књижевне новине, Београд, 19 март 1966.
  51. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Критика за Ацо Шопов. — Мисла, бр. 14, Скопје, 30 ноември 1966, стр. 10.
  52. ТИМЧЕНКО, Николај: Један романтичарски песник. — Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
  53. ТРИФКОВИЋ, Ристо: Ацо Шопов: Предвечерје. — Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
  54. ХАРПАЊ, Михајло: Предвечерје од Аца Шопова. — Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
  55. DRUGOVAC, Miodrag: Kao most između dva brega. — Život, br. 6, Sarajevo, 1966.
  56. DRUGOVAC, Miodrag: Umjetnik pjesme. — Telegram, br. 338, Zagreb, 1966.
  57. MIRKOVIĆ, Milosav: Aco Šopov: Predvečerje. — Delo, Beograd, XII/4, 1966,  стр. 624-625.
  58. RACKOVIĆ, Miodrag: Simboličko kazivanje. — Savremenik, бр. 8-9, Beograd, 1966, стр. 235
   1967
  59. ЈАКИМОВСКИ, Чедо: Небиднина на Ацо Шопов.— Млад борец, Скопје, 1967.
  60. ПАНОВСКИ, Доне: Изградената поетска личност на Шопов. — Развиток, бр. 1, Битола, 1967, стр. 37.
  61. ПАНОВСКИ, Доне: [Ацо Шопов во]  Вреднувања.— Скопје: Мисла, 1967, стр. 4049 (за Небиднина)
  62. П(ЕРОВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Рађање ријечи.— Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316.
  63. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Современост, 1967, XVII, 9-10, стр. 799-816.
  64. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov: Predvečerje.— Rukovet, бр. 1, Subotica, 1967, стр. 64.
   1968
  65. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Избор Ацо Шопов; (предговор) Георги Старделов. — Скопје : Македонска книга, 1968, стр. 5-25.
  66. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Љубовта на огнот: (Ацо Шопов: Раѓање на зборот). — Biographia litteraria: 55 kritički impresii. — Скопје : Мисла, 1968, str. 21-25.
  67. ДРУГОBAЦ, Миодраг: Уметник на песната. — Biographia litteraria: 55 kritički impresii. — Скопје : Мисла, 1968 (анализа на песната Осма молитва на моето тело)
  68. REĐEP, Draško: Poezija tela i prolaznosti (Aco Šopov: Nebidnina, Skopje, 1967). — Izraz, ХІІ, 12, Sarajevo, 1968, str. 546-548.
   1969
  69. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Ацо Шопов: Јус-универзум, Скопје, Мисла, 1968 год. —  Современост, 1969, XIX, 10, стр. 1091.
  70. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Антологиски избор — (Ацо Шопов: Златен круг на времето, библиофилско издание. Скопје, Мисла, 1969). — Вечер, 26.IV 1969.
  71. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Остер сатиричен збор — (Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968, Скопје, Мисла). — Вечер, 4.І. 1969.
  72. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Стално на успону : Ацо Шопов, Златен круг на времето (Златан круг времена ), избор. Мисла, Скопље 1969. — Стварање 1969, XXIV, 9, стр. 1077-1087.
  73. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песната и годините, во Современици.— Скопје: Мисла, 1969.
  74. ДРУГОВАЦ, Миодраг : Преродба на еден јазик, Вечер, бр. 2036, Скопје, 13.XII.1969, стр. 9.
  75. МИТРЕВ, Димитар: Поезија на трајни вредности (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). — Огледи и критики. — Скопје : Мисла, 1969, стр. 52-69.
  76. П(АВЛОВСКИ), Ј(ован): Нови книги : Ацо Шопов, Избор — (Избор и предговор: Георги Старделов, Македонска книга, 1968). — Нова Македонија, 14.I.1969.
  77. П(EPOВИЋ), C(ретен): Ацо Шопов: Избор, Македонска књига, Скопје 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314.
  78. ПEPOВИЋ, C(ретен): Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968. — Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509.
  79. PEЏEП, Драшко: Ацо Шопов. — Современост, 1969, XIX, 8-9, стр. 905-916.
  80. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов.— Развиток, 1969, год. VII, бр. 1, стр. 94-104
  81. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (II). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 2, стр. 198-208
  82. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (III).— Развиток, 1969, год. VII, бр. 3, стр. 257-264
  83. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (IV). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 4, стр. 323-336
  84. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (V). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 5, стр. 407-424
  85. СТЕФАНОВСКИ, Гоце; ЦВЕТКОВИЌ, Чедо: Лириката на Ацо Шопов (VI). —Развиток, 1969, год. VII, бр. 6, стр. 496-500
  86. REĐEP, Draško: Aco Šopov, Život, br. 5, Sarajevo, 1969, str. 3.
   1970
  87. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов. — Biographia lіtteraria : (критике и огледи). —  Крушевац: Багдала, 1970, стр. 70-90.
  88. ДРУГОВАЦ, Миодраг: На тапет — Збирка: Гледач во пепелта, — Оценува: Миодраг Друговац — Што е бескрај во човекот? — (Ацо Шопов: Гледач во пепелта, издание Македонска книга, Скопје 1970). — Вечер, бр. 2176, 30 и 31.V 1970.
  89. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — Политика, бр. 20425, (15)17.VIII.1970.
  90. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Песма је свест о непрекидно мењањој стварности. — Књижевне новине, бр. 371, 15.VIII.1970, стр. 12
  91. ЃУРЧИНОВ, Милан: Нашата поезија во изминатата година — Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: Гледач во тепелта, Скопје, Македонска книга, 1970. — Нова Македонија, 23.VIII 1970.
  92. МИТРЕВ, Димитар: Ацо Шопов. — Огледи и есеи. — 5. — Скопје : Наша книга, 1970, стр. 289—290.
  93. НАЈДОСКИ, Ѓ(оргија): Ацо Шопов: Гледач во пепелта, (Скопје, Македонска кига, 1970). — Трудбеник, 1970, стр. 27.
  94. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднинина. — Небиднина / Ацо Шопов; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска книга, 1970, стр. 49-59.
  95. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднинина. — Современост, 1970, XX, 5, стр. 387-399.
  96. СПАСОВ, Александар: Современата македонска поезија. — Иселенички календар, 1970, стр. 185—189. За поезијата на А. Шопов, Б. Конески и С. Јаневски.СТАРДЕЛОВ, Георги:
  97. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието — Гледач во пепелт / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Скопје: Македонска книга, 1970.
  98. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. — Современост, 1970, XX, 6, стр. 564-568.
  99. REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, XIV, 11, Sarajevo, 1970, str. 504-506.
   1971
  100. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 7-34.
  101. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието. —  Антеј бара почва. — Скопје : Македонска книга, 1971, стр. 35-42.
  102. ШИРИЛОВ, Петар: Поетиката на Шопов и критиката. — Трудбеник, 4.XII 1971.
   1972
  103. АРСОВСКА, Тамара: Еден поглед врз поезијата на Ацо Шопов, — Беседа, 1972, 1, стр. 3-14.
   1973
  104. ЛАЗАРОВ, Ристо: За поетот нема изгубено време — Три нови песни од Ацо Шопов: Баобаб, Пред расцутување на фланбоајаните, во сонот на црната жена. — Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-13.
  105. МИТРЕВ, Димитар: Поезија со трајни вредности — (Ацо Шопов: Слеј се со тишината). Македонската книжевност во книжевната критика. Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 439-454.
  106. НАНЕВСКИ, Душко: Лириката на црната небиднина. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 483-496.
  107. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Македонската книжевност во книжевната критика. — Том III. — Скопје : Мисла, 1973, стр. 455-482.
  108. СТЕФАНОВСКИ, Гоце: Небиднина — Ацо Шопов. — Огледи и критики. — Битола: Развиток, 1973, стр. 5—39.
   1974
  109. ГОЛОВОДСКИ, Милан: Анализа на формата на стихозбирката (Sic.) Партизанска пролет од Ацо Шопов во VI одделение – Поетска љубов за Револуцијата. — Просветен работник, 15.Il 1974.
  110. ЃУРЧИНОВ, Милан: Рефлексивна зрелост на интимата — Ацо Шопов: Гледач во пепелта, Македонска книга, 1970. — Живо и мртво. — Скопје : Мисла, 1974, стр. 93-95.
  111. НАНЕВСКИ, Душко: Лирика на црната небиднина. — Небиднина / Ацо Шопов ; (поговор) Душко Наневски. — Скопје : Македонска Книга, 1974, стр. 49–59.
  112. ПЕТРОВ, Александар: Савремена македонска поезија. — Књижевне Новинe, 1.X 1974. (За поезијата на А. Шопов).
  113. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песме / Ацо Шопов; (поговор) Георги Старделов. — Београд: Народна књига, 1974, стр. 251-266.
  114. СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.IX 1974. (За поезијата на А. Шопов).
  115. DRUGOVAC, Miodrag: Aco Šopov. — Život, 1974, 11, str. 559-568.
   1975
  116. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов – портрет. — Културен живот, 1975, XX, 6, стр. 10-14.
  117. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов). — Разгледи, 1975, XVII, 1-2, стр. 112-126.
  118. ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте, во Портрети македонских писаца.— Цетиње : Обод, 1975 (Винковци : Искра), стр. 21-32.
  119. МИЈУШКОВИЋ, Недељко; ФИЛИМАНОВИЋ, Слободан: Поезија и критика. — Београд: Нова књига, 1975. ДА СЕ ДОПОЛНИ
  120. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1975, XXV, 7, стр. 7-8.
  121. МИТРЕВ, Димитар: Поезја трајних вредности, во Есеји и критике. — Београд: Народна књига, 1975.
  122. ШИРИЛОВ, П(етар): Три децени и творечка активност на Ацо Шопов. — Врвни дострели на поетскиот збор. — Трудбеник, 1.І 1975.
  123. DRUGOVATS, Miodrag: The Poetry of Atso Shopov. — Macedonian Review, 1975, V, 3, стр. 281-290.
   1976
  124. АРБУЛЈЕВСКА, Олга: Т’га за југ — Ацо Шопов: Песната на црната жена, Скопје Мисла, 1976. — Вечер, 11 и 12.IX 1976.
  125. Д(РУГОВАЦ), М(иодраг): Поезија и преводи Аце Шопова — Сабрана дела познатог песника у издању Мисле. — Борба, 12.ІІ 1976.
  126. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976. — Борба, 20.XI 1976.
  127. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Празнично слово на душата, свеченост на инттелектот — (Ацо Шопов: Песна на црната жена,  Скопје, Мисла, 1976). — Нова Македонија, 18.VII 1976.
  128. ЃУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова Песма црној жени, у издању скопске Мисле, 1976). — Политика, 30.X 1976.
  129. ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов — тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288.
  130. ИВАНОВИЋ, Радомир (По повод Одбраните дела на Ацо Шоповм во издание на Мисла, 1976).— Летопис матице српске, 1976. ДА СЕ ДОПОЛНИ.
  131. КЛИМАН, Алдо: Ацо Шопов: Песна на црната жена, (Скопје, Мисла, 1976). — Културен живот, 1976, XXI, 7-8, стр. 35–36.
  132. МИЦКОВИЌ, Слободан: Ацо Шопов, во Одбрани дела, книга прва, Скопје: Мисла 1976.
  133. МИТРЕВ, Димитар: Реминисцентни навраќања кон мотивот на борбата против франшизмот : Ацо Шопов — поет на беспоштедната антифашистичка одмазда. — Современост, 1976, XXVI, 4-5, стр. 12-13.
  134. НАНЕВСКИ, Душко: Во знак на Небиднина — Ацо Шопов: Одбрани дела, Скопје, Мисла, 1976. — Нова Македонија, 12.II 1976.
  135. РЕЏЕП, Драшко: (По повод Песна на црната жена). — Детињство, Нови Сад, 1976. ДА СЕ ДОПОЛНИ.
  136. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Срипската критика за поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов. — Стремеж, XX, 9, Прилеп, 1976, , стр. 847-857.
  137. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Дело, 1976, 3-4, стр. 3-9.
   1977
  138. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Пофалба на жената и татковината : (Ацо Шопов: Песна на црната жена, Скопје, Мисла, 1976). — Стремеж, XXI, 1, Прилеп, 1977, стр. 64-71.
  139. КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран Р.: Небиднина : прилог проблему уметнчког транспоновања једне лирско-филозофске метафоре. — Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука, 1977, ІІ, 1-2, стр. 109-114.
  140. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.: Поетски језик Аце Шопова. — Јазикот и Поезијата / Тринаесетти Рацинови средби: Титов Велес, 1976. —  Титов Велес: Совет на Рациновите средби, 1977, стр. 103-111.
  141. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов : Поезија на црната Небиднина. — Македонска поетска школа. — Скопје : Мисла, 1977, стр. 199-213.
  142. СТАЛЕВ, Георги: Уште еден обид за интерпретација на поезијата на Блаже Конески, Ацо Шопов и Славко Јаневски. — Литературен збор, 1977, XXIV, 2, стр. 23-35.
  143. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Доба на противречностите. — Скопје : Македонска книга, 1977, стр. 207-215.
  144. ТОЦИНОВСКИ, Васил: За љубовта наша, делата ќе кажат (Ацо Шопов: Песна на црната жена, изд. Мисла, Скопје). Беседа, 1977, год. VI, бр. 11- 12, стр. 117-120.
  145. MARKOVIĆ, Milivoje: Realnost pesme. — Rukovet, br 1-2, Subotica, 1977, str. 23-27.
  146. PEROVIĆ, Sreten: Intimni svijet Aca Šopova (pogovor), u  Dugo dolaženje ognja. Izabrane pesme. Izbor Todor Čalovski. Prepev i pogovor Sreten Perović. Beograd: Rad (Reč i misao), 1977. 105 str.
   1978
  147. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Македонска књижевна критика и есеј. — Нови Сад: Матица српска, 1978, стр. 347-363.
  148. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Очи револуције (трагом идејних и естетских значења теме Очи А. Шопова). — Стремљења, 1978, XIX, 2, стр. 159-165.
  149. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Записи и коментари : Ацо Шопов: 1. Тажанка (Sic.) од онаа страна на животот; 2. Црно сонце. — Современост, 1978, XXVIII, 3, стр. 35-38. [точниот наслов на песната е: Тажачка од онаа страна на животот]
  150. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Jезик тишине : Маргиналије о поезији С. Раичковића и А. Шопова. — Књижевне Новине, 6.V.1978.
  151. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов, во Литература за III клас, Просветно дело, 1978, 119-123.
  152. EEKMAN, Thomas: A. Šopov. — Thirty Years of Yugoslav Literature : 1945-1975. — Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978, p. 261.
  153. NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine. — Izraz, XXII, 1-2, Sarajevo, 1978,  str. 42-54.
   1979
  154. ГЕОРГИЕВСКИ, Христо: Свест за песната. — Развиток, бр. 5, Битола, 1979.
  155. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов. — Повоената македонска литература. — I. — Скопје : Просветно дело, 1979, стр. 275-295.
  156. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Критичарите за творештвото на Ацо Шопов. — Развиток, 1979, XVII, 2, стр. 116-140. Критики на Д. МитревА. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. СтарделовД. НаневскиМ. ДругавацД. Пановски.
  157. [ЗДРАВКОВСКИ, Цане]: Писателот пред дванаесет прашалници: Ацо Шопов. Развиток, 1979, год. XVII, бр. 2, стр. 141-145
  158. ИВАНОВИЌ, Радомир: Откривање на убавината : за поезијата на Ацо Шопов. — Портрети на македонски писатели. — Скопје : Мисла, 1979, стр. 36-48.
  159. СТАЛЕВ, Георги: Поезијата на Ацо Шопов. — Предавања на XI сeминар за македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 11.VIII – 31.VIII 1978. Скопје : Универзитет Кирил и Методиј, 1979, стр. 209-215.
  160. ТОДОРОВСКИ, Гане: Ацо Шопов. — Маѓепсан мегдан — (литературни записи). — Скопје : Култура, 1979, стр. 371-380.
   1980
  161. БУЈУКЛИЕВ, Кирил: Воздигнување кон светлините на животот – Ацо Шопов: Дрво на ридот. — Скопје, Мисла, 1980. — Комунист, 18.VII 1980.
  162. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 5.III.1980.
  163. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Дрво на ридот. — Дрво на ридот / Ацо Шопов; (поговор) Ефтим Клетников. — Скопје : Мисла, 1980, стр. 59-62.
  164. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува — Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980 година. — Нова Македонија, 18.V 1980.
  165. НАНЕВСКИ, Душко: Ацо Шопов: Небиднина. — Македонија, 1980, XXVII, 327, стр. 13-14.
  166. РИСТОВСКИ, Блаже: Кон проучувањето на почетниот хериод од творештвото на Ацо Шопов — По повод 35-годишнината од излегувањето на првата стихозбирка на македонски јазик во ослободената татковина. — Современост, 1980, XXX, 3-4, стр. 50-54.
   1981
  167. КОЦЕВСКИ, Данило: Песната не мирува: (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Да и не: огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 67-70.
  168. КЛЕТНИКОВ, Ефтим: Поезијата на Ацо Шопов. — Лузна / Ацо Шопов; (предговор) Ефтим Клетников. —  Скопје : Мисла, 1981, стр. 5-39 .
  169. ПОП ЈОВАНОВСКИ, Апостол: Животот и делото на Ацо Шопов. — Просвета, 30.XI 1981.
  170. РАДИЧЕСКИ, Науме: Нова фаза во поезијата на Ацо Шопов (Ацо Шопов, Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980). — Студентски збор, 4.IV.1981.
  171. РИНЕР, Фридрун: Симболистичките форми во поезијата на Ацо Шопов. — Трета програма на Радио Скопје, 1981, 8, стр. 245-247.
  172. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Мисла, 1981, XVII, 31, стр. 14.
  173. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 311-338.
  174. СТАРДЕЛОВ, Георги: Нуркање во длабините на битието (Ацо Шопов: Гледач во пепелта). — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 359-366.
  175. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетот Ацо Шопов. — Меѓу литературата и животот : огледи и критики. — Скопје : Култура, 1981, стр. 386-393.
  176. [ЦВЕТКОВСКИ, Бранко] Б.Ц.: Дрво на риду: Аутор : Ацо и Шопов; Скопље, Мисла, 1980. — Политика, 30.V.1981.
   1982
  177. ЃУРЧИНОВ, Милан: Песник нове осећајности — Смрћу Аце Шопова нова македонска поезија остала је без једног од својих најзначајних неимара. — Политика, 24.IV.1982.
  178. ЛУКОВСКА, Милица: Револуцијата преточена во песна — Обработка на песната За љубовта наша делата ќе кажат, од Ацо Шопов. — Просветен работник, 27.IV.1982.
  179. МАТЕВСКИ, Матеја: Ацо Шопов 1923-1982. — Разгледи, 1982, хXIV, 4, стр. 215. 127.
  180. НИКА, Трајан: Ацо Шопов: Раѓањето на зборот. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 1-2, стр. 51-52
  181. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Нова Македонија, 25.IV.1982.
  182. МИТРЕВ, Димитар: Војник на лирската искреност. — Просвета, 10.V.1982.
  183. НАНЕВСКИ, Душко: За поимот на Небиднината — По долго трагање, Ацо Шопов творечки го најде големиот збор што то бараа многумина и го нарече : небиднина. — Нова Македонија, 9.V.1982.
  184. ПАВЛОВСКИ, Радован: Очи на храмот на револуционерната поезија — Пред песната Очи, од Ацо Шопов. — Комунист, 9.VІІ.1982.
  185. П[EPOВИЋ], C[ретен]: Ацо Шопов 1923-1982. — Стварање, 1982,  XXXVII, 7, стр. 787.
  186. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Нова Македонија, 25.IV 1982. (За поезијата на Ацо Шопов).
  187. ПОПОВСКИ, Анте: Поезија на животната свеченост. — Просвета, 10.V.1982.
  188. СТАРДЕЛОВ, Георги: In perpetuam rei memoriam на Ацо Шопов. — Современост, 1982, XXXI, 4; стр. 3-8.
  189. ТАУТОВИЋ, Радојица: Умри и постани (Драматично певање Аце Шопова) — Борба, 28.VIII.1982.
  190. ЌУЛАВКОВА, Катица: Оксиморон на љубовта — (Љубовта во поезијата на Славко Јаневски, Блаже Конески и Ацо Шопов). — Стремеж, XXVI, 4, Прилеп, 1982,  стр. 278-288.
  191. ЌУЛАВКОВА, Катица: Лиризмот на метафората — (Некои аспекти на метафориката на Ацо Шопов). — Современост, 1982, XXXII, 6, стр. 48-52.
  192. ЦВЕТКОВСКИ, Бранко: Тревожен глас од ридот — (Ацо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла). — Екран, 19.III 1982.
  193. ЧАЛОВСКИ, Тодор: Поезијата е предизвик за патување кон непознатото. Ацо Шопов (1923-1982) In memoriam. — Културен живот, 1982, год. XXVII, бр. 4-5. Во текстот е објавено и интервју за емисијата Културен мозаик, што Чаловски го водел со Шопов за Радио Скопје во 1970 година.
  194. PAVLOVSKI, Borislav: Aco Šopov (1923-1982). — Oko, 29.IV. – 13.V.1982.
   1983
  195. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Ацо Шопов (1921-1982). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 3-5
  196. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црно сонце во Решето. Скопје, Наша книга 1983, стр. 175-181
  197. ГИЛЕВСКИ, Паскал: Шопов на унгарски јазик. — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 29-32
  198. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Ацо Шопов како сатиричар. Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 89-97.
  199. КОНЕСКИ, Блаже: Мото прво видување со Ацо Шопов, Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 68.
  200. КРСТЕВСКИ, Христо: Две судбински бои во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 78-86
  201. МИЛЕВ, Милева; РИСТЕВСКА, Лилјана: Прикази и есеи за уметничките творби на Ацо Шопов (Библиографски прилог). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 33-42
  202. МИНЧЕВСКИ-ПИНЏУР, Лазар: Живо и незаборавно среќавање со Ацо Шопов во окупаторската 1943 година.—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 87-88
  203. МИЦКОВИЌ, Слободан: Две песни на Ацо Шопов: Љубов, Очи. — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 11-16
  204. СИЛЈАН, Раде: Татковинското во поезијата на Ацо Шопов.— Радио Скопје, Трета програма, 28 јануари 1983
  205. Споменица посветена на починатиот Ацо Шопов (1923-1982), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. — Скопје : МАНУ, 1983. — стр. 15-30
  206. ТАУТОВИЌ, Радојица: Зборот на раѓањето (Раѓањето на зборот на Ацо Шопов).—  Современост, 1983, год. 33, бр. 4, стр. 69-77
  207. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небиднина или творечкиот порив (Толкување на поимот небиднина во поезијата на Ацо Шопов). — Литературен збор, 1983, кн. 3, стр. 17-24
   1984
  208. НАНЕВСКИ, Душко: Гласник на небиднината. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 3-4, Прилеп, 1984,  стр. 283-286
  209. МАТЕВСКИ, Матеја: Поезијата на Ацо Шопов. — Стремеж, год. XXVIII, бр. 1, Прилеп, 1984, стр. 27-30.
  210. МУРАТСПАХИЋ, Изет: Над опусом Аце Шопова, у Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984. стр 5-22.
  211. ПЕРОВИЌ, Сретен: Интимниот свет на Ацо Шопов. — Современост, 1984, год. 34, бр. 5, стр. 18-27
   1985
  212. ИВАНОВИЌ, Радомир: Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов. —  Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
  213. РИНЕР, Фридрун: Симболичките форми кај Ацо Шопов. — Спектар, 1985, год. 3, бр. 6, стр. 119-123
  214. ČOLAK, Tode; MIJUŠKOVIĆ, Nedeljko: Poezija i kritika. — Beograd: Razvigor, 1985 (Pančevo: “6. oktobar”)
   1986
  215. ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кон поетиката на Ацо Шопов. — Современост, 1986, год. 36, бр. 8, стр. 78-81
  216. ИВАНОВИЌ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов (превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков).—  Скопје: Македонска ревија, 1986. — 188 стр.
  217. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Пронајден облик.– Скопје: Македонска книга, 1986.
  218. IVANOVIĆ, Radomir: Reč o reči: poetika Ace Šopova. Beograd: Novo Delo, 1986.- 172 str.
   1987
  219. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Избор од поезијата / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга, 1987. стр. 5-14
   1988
  220. СИЛЈАН, Раде: Светот на интимата и небиднината, во Песни / Ацо Шопов; избор и предговор Раде Сиљан. — Скопје : Македонска книга: Мисла: Култура, 1988 (Битола : “Киро Дандаро”).167 стр.
   1990
  221. ХИЛМИ, Хулија: Очи, од Ацо Шопов. Јужен Бран, 1990, год. XXXI, кн. 1, стр. 53
   1991
  222. СТАРДЕЛОВ, Георги: Поговор, во Гледач во пепелта / Ацо Шопов; избор и Поговор Георги Старделов. — Скопје : Мисла, 1991. —стр.129-150.
   1992
  223. ЌУЛАВКОВА, Катица: Поимот небидина или творечкиот порив, во Копнеж по систем, Скопје, 1992
   1993
  224. АНГЕЛОВСКА, Билјана: Митот за Прометеј и љубовта на огнот, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 149-153.
  225. АНЧЕВСКИ, Зоран: Раѓањето на зборот и повторувањето, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 114-117.
  226. ВАНГЕЛОВ, Атанас: Црното сонце кај Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 54-57.
  227. ЃУРЧИНОВА, Анастасија: Поезијата на Ацо Шопов во странство, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 171-183.
  228. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 145-148.
  229. КИТАНОВ, Блаже: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 154-166.
  230. МИРКУЛОВСКА, Бистрица: Слеј се со тишината – Zlij se s tišino, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 104-113.
  231. МИТРЕВА, Илинка: Тишините на Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 41-43.
  232. МОЈСИЕВА-ГУШЕВА, Јасмина: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 118-131.
  233. МОМИРОВСКА, Нада: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 87-90.
  234. ЌУЛАВКОВА, Катица: Зреење на песната. Предговор на Ацо Шопов: Поезија, Македонска книга, Скопје, 1993
  235. ЌУЛАВКОВА, Катица: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 35-40.
  236. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.58-63.
  237. ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета: Митските фантазми во Небиднина.—  Културен живот, 1993, год. XXXVIII, бр. 2, стр. 47-50
  238. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов.—  Современост, 1993, бр 1-2.
  239. РАДИЧЕСКИ, Науме: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 64-71.
  240. РИСТОВСКИ, Блаже: Раното поетско творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 7-21.
  241. СМИЛЕВСКИ, Веле: Ацо Шопов како полемичар, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.167-170.
  242. СТАЛЕВ, Георги: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 44-53.
  243. СТАНКОВИЌ, Љубиша: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 132-144.
  244. СТАРДЕЛОВ, Георги: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 22-29.
  245. СТАРОВА, Луан: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 91-97.
  246. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 81-86.
  247. ТОДОРОВА, Лилјана: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. —стр. 98-103.
  248. ТОДОРОВСКИ, Гане: Евокативен запис за Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр.30-34.
  249. ТОЦИНОВСКИ, Васил: Сатиричната поезија на Ацо Шопов, во Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993. — стр. 72-80.
  250. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос: Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов. —  Спектар, 1993, год. 11, бр. 21-22, стр. 113-124
  251. ШОПОВА, Светлана: Песните-Живот. Долго доаѓање на огнот  Ацо Шопов; (предговор) Светлана Шопова. — Скопје : Либер-М, 1993, 78 стр.
   1994
  252. ИВАНОВИЌ, Радомир: Енергијата на поетскиот говор.—  Нова Македонија, 21.09.1994.
  253. ПРОКОПИЕВ, Александар: Езерото и птицата кај Ацо Шопов.—  Современост, 1994, год. 44, бр. 7-8, стр. 14-24
   1995
  254. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов).—  Наше писмо, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
   1996
  255. ПРОКОПИЕВ, Александар: Небиднината, уште едно препрочитување.- Наше писмо, 1996, год. 2, бр. 9, стр. 28
   1997
  256. ШЕЛЕВА, Елизабета: Од Ерос кон Еидос (Небиднината како метафизички квалитет во поезијата на Ацо Шопов), во Книжевно теориски студии, ММ, 1995, год. 1, бр. 1, стр. 28-29.
   1998
  257. ВУКСАНОВИЋ (Недељковић), Оливера: Лирика Аца Шопова.Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен). 29 стр.
  258. КИТАНОВ, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело.- Скопје : Култура, 1998.226 стр.
   2000
  259. ПРОКОПИЕВ, Александар: Номадот Ацо Шопов, во Постмодерен Вавилон.— Институт за македонска литература.Скопје: Магор, 2000.- 205 стр.
  260. СТАРДЕЛОВ, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.Скопје: Матица македонска, 2000.- 309 стр.
   2002
  261. ДУГОВАЦ, Миодраг: Поетското искуство на Ацо Шопов. — Спектар, 2002, год. 20, бр. 39-40, стр. 65-88
  262. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Шопов тражи песму во Песник тражи песму (О поетичким питањима у стиховима македонских песника), студије из поетике. Београд: Заједница независних издавача Југославије, 2002. (на македонски)
   2003
  263. ИВАНОВИЋ, Радомир: Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста“, во Македонске поетске вертикале. Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354
  264. ЌУЛАВКОВА, Катица: Толкувачки круг: Толкување на песната Раѓање на зборот од Шопов.- Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 48-53
  265. ШЕЛЕВА, Елизабета: Поетиката на телото во творештвото на Ацо Шопов.—  Културен живот, 2003, год. XLVIII, бр. 4, стр. 54-57
  266. ШОПОВА, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов.- Скопје: Сигмапрес, 2003.
  267. DEACONESCU, Ion: Ațo Şopov sau rana cuvântului încă nerostit, in Interferențe critice.Craiova: Scrisul Românesc, 2003.pp. 84-95
   2004
  268. Ацо Шопов 20 години од смртта (sic), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 203-597.
  269. КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија: Поетската слика и нејзиниот исказ (песната „Во сонот на црната жена” од Ацо Шопов), во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 565-570.
  270. КИТАНОВ, Блаже: Црната жена во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 533-536.
  271. МАРТИНОВСКИ, Владимир: Хормони на имагинацијата: огнот и водата во лириката на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 571-584.
  272. НИКОЛОВСКА, Кристина: Внатрешната динамика на поезијата на Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 537-541.
  273. СРБИНОВСКА, Славица: Современи рефлексии за улогата на гласот и тишината во поезијата на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 513-532.
  274. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Писац ствара домовину: о самоосвешћењу македонске књижевности, Свен, Ниш, 2004. [ДА СЕ КОМПЛЕТИРА]
  275. СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Празнина и тишина – еквиваленти или антоподи у поезији Аце Шопова и Бранка Миљковића, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 505-512.
  276. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Минијатурите на Ацо Шопов, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 557-564.
  277. СУБИОТО, Намита: Поезијата на Ацо Шопов во Словенија, во Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 585-592.
  278. ТОДОРОВА, Лилјана: Поетската релација на Ацо Шопов со инспиративната негроафриканска култура: допир и оригиналност наспоредно, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 543-556.
  279. ANDRONACHE, Persida: Aco Šopov u Rumuniji, во XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 593-597.
   2005
  280. ИВАНОВИЋ, Радомир: Филозофија и психологија стварања Аце Шопова, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
  281.  Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр. ISBN 9989-101-60-4
  282. ОБРАДОВИЋ, Славољуб: Поетске модулације егзистенцијалног у поезији Аце Шопова, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
  283. РАДИЧЕСКИ, Науме: Ацо Шопов и Бранко Миљковиќ – огнот, зборот, песната/пеењето. —  Литературен збор, 2005, 1-3, стр. 43-53
  284. СТОЈАНОВИЋ, Мирољуб М.: Тишина Аце Шопова у македонској поезији, во Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
   2006
  285. ЛАЗАРОВ, Ристо: Епистоларни сеќавања. Сенгор-Шопов: Паралели, Скопје: Сигмапрес, 2006.
  286. ПАВЛОВСКИ, Божин: Шопов и нашата Африка.– Дневник, бр. 2238, сабота, 18 март 2006.
  287. САЛ, Амиду: Поетски средби, во  Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  288. ШОПОВА, Јасмина: Сенгор, Шопов: поети во потрага по светот на убавината, во Сенгор-Шопов: Паралели. Скопје: Сигмапрес, 2006.
  289. LAZAROV, Risto: Souvenirs épistolaires, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
  290. SALL, Hamidou: Unis par la poésie, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
  291. ŠOPOVA, Jasmina: Senghor,  Šopov : deux poètes en quête d’un univers de beauté, in Senghor-Šopov : Parallèles. Skopje: Sigmapres, 2006.
   2008
  292. ЌУЛАВКОВА, Катица: Завештанијата на Ацо Шопов, во Раѓањето на зборот од Ацо Шопов; избор и предговор Катица Ќулавкова. Битола: Микена, 2008. стр. 5-14.
   2012
  293. ЛАЗАРОВ, Ристо : Тишината, небиднината и црното сонце, Беседа, МАНУ,  03.05. 2012.
  294. ЌУЛАВКОВА, Ката: Ритуалноста на поезијата на македонскиот класик Ацо Шопов, Беседа, МАНУ, 03.05.2012.
   2013
  295. КИСЬОВ, Роман: Поезија роденa од зборот. —Раждане на словото, подбор и превод на Роман Кисьов.— Русе: Авангард принт, 2013.
   2014
  296. СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР, Соња: Лиричар од почеток до крај. — Стожер, бр 119, 2014 (за збирката Песни)
  297. КОЦЕВСКИ, Данило: Поетскиот гениј на Шопов (по повод фототипското објавување на збирката Песни), 2014.
   2021
  298. ТУНТЕВ, Ахил: Ацо Шопов – поет и дипломат. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 55-61.
  299. ШОПОВА, Светлана: Културата ги отвора вратите на политиката. — Дипломатски летопис, бр 9, 2021, стр. 62-65.

ONLINE

 1. Одеците на есхатолошкото во поезијата на Ацо Шопов во дослух со филозофијата на Фридрих Ниче – Стефан Јовановиќ
 2. Еросот и Танатосот во циклусот Црно Сонце – Томислав Каранфиловски, 2010
 3. Зборот и небиднината – Анте Поповски, 2001
 4. Молк што свети – искажувања на Едуар Моник за Ацо Шопов 1992-2003