This post is also available in: Serbian

Стаклено-ладна поезија *

Милан Ѓурчинов (1928-2018), македонски книжевен критичар

Милан Ѓурчинов

Во екот на жестокиот сукоб помеѓу таканаречените модернисти и таканаречените реалисти на македонското книжевно поле во педесеттите години на дваесеттиот век, Милан Ѓурчинов во повеќе наврати мошне строго ќе ја критикува поезијата на Шопов. 

Прочитајте го интегралниот оригинален текст на српскохрватски јазик.

*  „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, НИН, бр. 273, Београд, 25 март 1956, стр 10.

___________________

Огледи и критики на Милан Ѓурчинов за делото на Ацо Шопов: work in progress