This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Филозофија и психологија на творештвото на Ацо Шопов*

(Прилог кон ноетиката и поетитака)

Радомир Ивановиќ, МАНУ, 2003

Радомир Ивановиќ

на Анте Поповски

„Зборот е единствениот клуч со кој можат да се отворат проблемите на човековата егзистенција и сите други витални проблеми на денешнината“.
А. Шопов

Филозофска рефлексија или сфинксот на постоењето
(прилог кон поетиката)

Филозоф по образование и автентичен лиричар по вокација, Ацо Шопов (1923-1982) навреме сфатил, во текот на четири и пол децении на непрестајно, нерамномерно и инконтинуирано литературно творештво (1937-1982), дека сите еманации на егзистенцијата, создавањето и размислувањето за создаденотоето се многу покомплексни и предизвикувачки од нашата способност да ги разбереме, толкуваме и разбереме нивните видливи и невидливи закони, без разлика дали се тоа „знаци на живот“ (драма на живеењето) или „знаци на уметност“ (драма на создавањете). Како најширок круг на сфаќање на филозофските определби на поетот, може да се земе неговиот став кон теорогоните филозофии (кои инсистираат на теоретската основа на мислата) и кон патогоните филозофии (кои ја избегнуваат невидливата особеност, со цел да се избегне „апсолутното знаење“ во полза на слободната асоцијативност на мислата), со неопходна забелешка дека Шопов, и како мислител и како творец, им давал примат на патогоните над теорогените филозофии.

Прочитајте го интегралниот оригиналнен текст на српски

__________________________________________

* in Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005
__________________________________________

Радомир Ивановиќ е автор на монографијата Reč o reči: poetika Ace Šopova. Beograd: Novo Delo, 1986.- 172 str., објавена на македонски под наслов Поетиката на Ацо Шопов, во превод од српскохрватски ракопис на Милан Трајков, во издание на Македонска ревија, 1986.

Прочитајте други студии за творештвото на Шопов од Радомир Ивановиќ:

  • Откривање на убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов) објавен во Разгледи, 1975, XVII, 1-2, и во Портрети на македонски писатели, Скопје, Мисла, 1979. На српскохрватски: „Откривање лепоте” во Портрети македонских писаца, Обод, Цетиње 1975.
  • По повод Одбраните дела на Ацо Шопов, во издание на Мисла, 1976, Летопис матице српске, 1976. ДА СЕ ДОПОЛНИ.
  • Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов—  Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
  • Енергијата на поетскиот говор.—  Нова Македонија, 21.09.1994.
  • Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста“ in Македонске поетске вертикале— Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354