This post is also available in: Serbian

Снажен модерен поетски глас*

Драгутин Вујановиќ

Поезијата на Ацо Шопов покажува како брзото созревање на македонскиот поетски говор, во име на потрагата по нов израз без да се изневерат националните специфики, ги надминува фолклорните елементи и сè повеќе се врзува за современите поетски струи. Неговите стихови претставуваат негација на конзервативните поетски форми и во врзаниот и во слободниот стих. Она што го забележуваме кај некои други постари и помлади македонски поети тенденцијата за осовременување на изразот врз основа на стилизирање на фолклорните елементи кај Шопов тешко се забележува, а и таму каде што е изразено, се јавува на еден модерен поетски начин.

Прочитајте го оригиналниот текст во целост на српскохрватски, објавен во Стварање, Титоград, 1966, XXI, 6, стр. 674-677