This post is also available in: French Serbian Croatian Bosnian

Реалност на песната

Миливоје Марковиќ

Во современата македонска поезија, поетското дело на Ацо Шопов зазема многу истакнато место. Шопов ѝ припаѓа на генерацијата на поети кои одиграа повеќекратна улога во развојот на македонската литература…

Прочитајте го оригиналниот текст на српкохрватски јазик, објавен во 1977 год., во списанието Руковет и како поговор на книгата Pjesma crne žene, Zagreb, August Cesarec, 1977.