This post is also available in: French Serbian Croatian Bosnian

Реалност на песната

Миливоје Марковиќ

Во современата македонска поезија, поетското дело на Ацо Шопов зазема многу истакнато место. Шопов ‘и припаѓа на генерацијата на поети кои одиграа повеќекратна улога во развојот на македонската литература…

Прочитајте го оригиналниот текст на српкохрватски јазик, објавен во 1977 год., во списанието Руковет.