This post is also available in: Serbian

Предвечерје од Ацо Шопов*

„Поетот Ацо Шопов тргна од кошмарот во себе, се сврте кон надворешниот кошмар и во таа внатрешна војна го бара својот лик. Неговите песни се неговата критичка биографија: за него може да се примени изреката на Ибзен: Да се ​​создаде песна значи да му се суди на сопственото јас”, пишува српскиот критичар и теоретичар Михаило Харпањ.

Прочитајте ја оригиналната статија на српскохрватски јазик

_________________________
* Текстот е објавен во Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608 под наслов „Предвечерје од Аца Шопова, Графички завод, Титоград 1966“

Други огледи и толкувања на творештвото на Ацо Шопов

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓа и избор од неговите