This post is also available in: Serbian

Во потрага по битието на песната*

(Бранко Миљковиќ и Ацо Шопов)
Марија Јефтимијевић Михајловић, Научни сарадник Института за српску културу – Приштина са седиштем у Лепосавићу © Сенка Влаховић

Марија Јефтимијевиќ Михајловиќ, Научен соработник во Институтот за српска култура – Приштина ссо седиште во Лепосавиќ © Сенка Влаховиќ

Марија Јефтимијевиќ Михајловиќ

„Помеѓу Бранко Миљковиќ (1934-1961) и Ацо Шопов (1923-1982) постојат цврсти врски: и двајцата беа филозофи по образование и поети по вокација, и двајцата беа репрезентативни повоени неосимболисти,  и двајцата тежнееа кон одгатнување на битието на светот и на битието на поезијата”, тврди  Марија Јефтимијевић Михајловић. Според неа, „најблиските врски меѓу поетиките на овие двајца поети можат да се препознаат во нивниот однос кон јазикот, поточно во онтолошките премиси на нивното поетско творештво”.

work in progress

__________________
* Текстот е објавен во Бранувања, Здружение за литература, култура и наука, бр. 2, јануар-фебруар, Струга, (2011). стр. 4-9. Тој е скратена верзија на текстот „Поезија као онтолошко искуство (Пе­ва­ње и ми­шље­ње Бран­ка Миљ­ко­ви­ћа и Аца Шо­по­ва)