This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Разговори

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа.

work in progress

 • Искажувања
 • Светски класици на македонски, разговор со Ксенија Гавриш, Нова Македонија, 18.09.1960, стр, 9
 • Ako postoji pesnički fatalizam, onda sam ja jedan od njegovih najvećih poklonika (RT Beograd, kraj 1960. god.)
 • Život – jedna od najdubljih tajni, razgovor vodio Giacomo Scotti, Novi list, Rijeka, 15.05.1965, стр. 10
 • Разговор со Славко Јаневски, Современост, XV, 5, 1965, стр. 199-201
 • Песник за кога је везана еволуција македонског поетског израза, Разговор са Предрагом Протићем, Дуга, Београд, 25.03.1965
 • Очи – мојата најдобра песна, Млад Борец, Скопје, 06.11.1966. Разговор со Сталин Лозановски.
 • Поезијата − миг на нашата свест и совест во светот, Вечер, 31.03.1968, стр. 9.
 • Една средба со поетот Ацо Шопов, разговор со Тамара Арсовска, за Радио Скопје, 1968. Објавен во Дело 74, 1982, IX, 5-6, стр. 325-330, во книгата Блиски средби, Скопје, 1992, и во Пулс, под наслов Поетските светови на Ацо Шопов, на 17.12.1993, стр. 37. 
 • Како и зошто почнав да пишувам сатирична поезија?, 1968
 • Бити и остати веран себи, разговор со Миодраг Павловиќ, Рад, 25-31.07.1969
 • Ѓоко Поповски, Нашата литература е дел од современиот книжевен мозаик, Нова Македонија, исечок (МАНУ), дата непозната (околу 20 август 1969?)
 • Ѓоко Поповски: Со отворени очи околу себе (интервју со Ацо Шопов), Нова Македонија, 28.06.1970, стр. 8
 • Песма је свест о непрекидно мењањој стварности, Књижевне новине, Београд, јули 1970
 • Књижевне новине, Београд, 15.08.1970
 • Интервју со Миливоје Павловиќ, НИН, Белград, 1970 (Поетот е во песната како во ледена пештера…) / кај Ѓорѓи Сталев.
 • Моја реч је тврда вилица времена, Разговор со Алдо Климан, Младост, Београд, 29.10.1970. Објавен на македонски во Дело 74, 1982, IX, 5/6, стр. 333-337 под наслов Мојот збор е тврда вилица на времето (ракопис на необјавен одговор од ова интервју се наоѓа во домашната архива на семејството Шопови)
 • Заговорник на љубовта, земјата и страста, Разговор со Цветан Станоевски, Нова Македонија, 28-30.11.1970 
 • Поезијата е предизвик за патување кон непознатото (Емисија „Културен мозаик”,  Радио Скопје, 1970, и Културен живот, бр 4-5, 1982)
 • Интервју со Ристо Лазаров, 1972
 • Борбата младост на животот, Млад борец, 19.12.1973
 • Ристо Лазаров интервју со Ацо Шопов (фотографија на 12.11.1974)
 • Гост во овој број: Ацо Шопов. Разговор со Ристо Лазаров, Астибо, Штип, јануари 1975 година
 • Разговор со Ташко Ширилов, 1975
 • Нова Македонија, Скопје, 10.05.1976
 • Разговор со Петар Тофовиќ, 1976
 • Поезија открива свет, Политика, 15.02.1976. Разговор со Драгослав Адамовиќ-Зира
 • Ljubav na jezeru životaOdjek, год. ХХIХ, br. 21, Sarajevo, 1-15.11.1976, str. 8 (razgovor vodi Gordana Mihajlova-Bošnjakoska)  to be completed
 • Разговор со Блаже Ристовски, 13.7.1976, цитиран во Творештвото на Ацо Шопов, 1993.
 • Granice slobode su granice pesničkog stvaralaštva, Razgovor za Nenadom Radanovićem, Oslobođenje, 14.10.1978, str. 11
 • Писателот пред дванаесет прашалнициРазгледи, Битола, март-април 1979 (Цане Здравсковски)
 • Ацо Шопов разговор со Драгица Спасовска (за Песна на црната жена), Борба.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите