This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Разговори и статии

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате инсерти од  интервјуата, статиите и есеите на македонскиот поет, кои во март 2024 година беа интегрално објавени во „Антолог“ под наслов Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти.

Дел од текстовите се пропратени со машинописи и ракописи што се наоѓаат во Фондот Ацо Шопов, во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ. Други се илустрирани со исечоци од весниците во кои биле објавени, во втората половина на дваесеттиот век.

Архивскиот материјал по правило не е датиран. Од тие причини редакцијата на Лирскиот дом се обидува барем приближно да го определи периодот во кој се напишани текстовите, раководејќи се со податоците содржани во автографите и машинописите, каратктеристиките на ракописот и типот на мастилото, но и користејќи ги личните сеќавања на членовите на семејството на Шопов.

(sine data)

(возможна хронологија)

1944

  • Србија одново вивна, Млад борец,  бр. 2-3, август 1944 (втор број на весникот, печатен на шапилограф)

1945

1946

1947

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

 

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите: