Ацо Шопов: Како и зошто почнав да пишувам сатирична поезија?*

Портрет-карикатура на Шопов од Василие Поповиќ-Цицо, 1955 год

Портрет-карикатура на Шопов од Василие Поповиќ-Цицо, 1955 год

Бездруго, ние немаме развиена сатирична-хумористична литература. Зошто е тоа така? Причините можат да се побараат во нашиот своевиден комодитет, во напластеното сало на нашето спокојство и нечувствителност кога се работи за другите, во пречувствителноста кога сме ние во прашање, во недостигот на готовност да се видиме самите себеси во искривено огледало, да се потсмевнеме на себеси и на нашите општествени и приватни мани.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

_______________
* Интервјуто е објавено под наслов „Сатирични стихови Јус-универзум”, во Вечер, на 03.12.1967, стр 9. Разговорот го водел Ал. Поповски.  Автографот и машинописот со одговорите се наоѓаат во Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ K3 АЕ83. Машинописот со прашањата е во следнава архивска единица: АШ К8 АЕ 162 (со автографски поправки на Ацо Шопов).

_______________

За сатиричната поезија на Шопов, прочитајте ги исто така:

Други разговори и статии на Ацо Шопов