This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

А.Ш. Један профил македонске литературе

Ацо Шопов, „Један профил македонске литературе”, 1964. Страна 1.

Ацо Шопов: Еден профил на македонската литература*

Со своите највисоки дострели, современата македонска книжевност се вознесе до оние достигнувања кои претставуваат општојугословенски книжевни вредности и се вклопија во тековите на највиталните книжевни случувања. Но, земена во целина, таа сè уште ги преболува детските болести.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

_____________________

* Превод од срскохрватски на машинопис од Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ47. Според податоците содржани во неа, статијата е напишана во 1964 година.

Други разговори и статии на Ацо Шопов