This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Границите на слободата се граници на поетското творештво*

© RADIO-CANADA

Никакви книжевни ветрови не успеаа да ме обвијат со туѓа наметка која би се косела со мојата поетска природа. Тие ветрови ме корегираа, поправаа и доведуваа до сè пополно изразување на моето поетско битие, но не ме оддалечија од патот по кој чекорам, та во една фаза да личам на еден, а во друга, на друг поет. Поетот го открива неговата песна, а не потписот што го става под неа.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.
____________________
* Ацо Шопов одговара на прашањата на Ненад Радановиќ за и
нтервју објавено во Ослобоѓење (Oslobođenje, Sarajevo, 14.10.1978, str. 11).
Овој текст е македонски превод на оригиналниот машинопис на српскохрватски јазик што се наоѓа во Фондот Ацо Шопов, во  Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ87.

Други разговори и статии на Ацо Шопов