This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Мојот збор е тврда вилица на времето *

Со Небиднина и Гледач во пепелта започнува една нова фаза во мојот поетски развој, во која се прави не само обид да се прочита “книгата на животот“ туку таа книга и да се соопшти со еден поинаков јазик. Тоа е уочливо и во мојата последна книга Песна на црната жена, иако јазикот и поетскиот израз се поотворени и пораскрилени.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

_______________________________
* Разговорот го водел Алдо Климан. Објавен на српскохрватски во Младост, Белград, на 29.10.1976, а потоа на македонски во Дело 74, 1982, IX, 5/6, стр. 333-337.

Други разговори и статии на Ацо Шопов