Ацо Шопов: Да се симне лажниот ореол од главата на жената*

Жената е вечна тема на поезијата, но оваа вечна тема е вечна само како поетска инспирација чии текови воделе и водат кон различни поетски согледувања за жената.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

__________________
* Препис на Машинопис од Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ82 (автограф и машинопис). Се работи за одговори на Ацо Шопов на прашања најверојатно од редакцијата на списанието Просветена жена. Според содржината која, меѓу другото, делумно потсетува на песната Јус-миткање, и карактеристиките на ракописот, може да се претпостави дека интервјуто е правено кон средината на шеесеттите години на дваесеттиот век.

Други разговори и статии на Ацо Шопов