Неколку толкувачи на творештвото на Ацо Шопов

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ги издвојуваме студиите, толкувањата и освртите на неколку теоретичари и литературни критичари кои редовно и често работеле на делото на Ацо Шопов.

work in progress

Сите достапни текстови за творештвото на Шопов се наоѓаат во отсекот „Огледи и толкувања“.