This post is also available in: French Spanish German Russian English Croatian Bosnian Albanian

Ацо Шопов: Песна на црната жена, 1976. Податоци за книгата

Содржина

Жена во ивернажот
Баобаб
Во сонот на црната жена
Пред расцутување на фланбоајаните
Жена во ивернажот

Загледан во океанот
Настан на езерскиот брег
Загледан во океанот
Во Штип и во Жоал
На тие брегови нема ни мир ни починка
Во твојата поезија жуборат бистри води
Те спомнам ли

Светлината на робовите
Светлината на робовите
тука ме доведе моето провидение
загледани во сонцето
со прикован поглед во црна Африка
моќта на там-тамот
во очите на сињарките
Песна на сињарката
запеј ја твојата песна небесна
заиграј го танецот на мртвите
там-тамот ти е во крвта
Молитва за сињарката – моја наречница

Пристап кон постоечките ракописи и машинописи од збирката Песна на црната жена

EBOOK Песна на црната жена

Вратете се во поетската одаја на Читалницата во Лирскиот дом  на Ацо Шопов