Циклусот Црно сонце, од Ацо Шопов, го сочинуваат три песни, објавени во збирката Гледач во пепелта, 1970 год.