This post is also available in: French

Светлината на робовите 

тука ме доведе моето провидение

загледани во сонцето

со прикован поглед во црна Африка

моќта на там-тамот

во очите на сињарките

Ацо Шопов, Песна на црната жена, 1976
Поемата за првпат е објавена во Разгледи, XVII, бр. 10, декември 1975, стр. 1219-1224