Очи и ораница 

Очите на желбите горат од зеленина,
Зелен галоп, зелен ламтеж, зелена перјаница, 

Само во длабините со мудра промисленост
скржав траг ни остава стварната ораница. 

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957