Квечерина

Спиј. Каменот спие. Спијат водите.
Зад ридјето на твоите веѓи
со плашиците на твојот поглед.
Залез на сонцето.

Спиј. Каменот спие. Спијат водите.
Врз исчадената греда на твојата мисла
ко клупци во селска куќарка
излитени играчки на денот.

Спиј. Кменот спие. Спијат водите.
Над јаболкниата на твоите соништа
над јаболкницата светлотрепетлива
ѕвезди зорници.

Ацо ШоповНебиднина, 1963