This post is also available in: Russian Serbian Bulgarian

Од кај таква жестина во твојот глас

Од кај таква жестина во твојот глас
добрино,
Од кај таква безгрижна отсутност во раката.
Та шеговито одминуваш покрај сите радости,
а знаеш ли како љуби маката? 

Од кај таква жестина во твојот глас
добрино,
кој кроткоста мудра ти ја уби?
Ти ја раскоренувш нашата убавина,
а знаеш ли како без корен те љуби? 

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957