This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Во Штип и во Жоал

Колку е голем светот! 

Еден под Исарот,
друг на Океанот.
Два света, две борилишта,
две различни животни светилишта.

А минуна караванот… 

Колку е светот мал! 

Штип и Жоал,
Еден под Исарот,
друг на Океанот.
А исти љубови,
исти бранувања
и исти поетски маки и сонувања. 

Два града мали и речиси безимени
А обата со иста љубов збратимени. 

Ацо Шопов, Песна на црната жена, 1976

Вратете се во поетската одаја на Лирскиот дом на Ацо Шопов