Ракописи

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓа избор од ракописите и машинописите на поетот. Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на “Фондот Ацо Шопов” во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (MANU), меѓу чиишто членови основачи, во 1967 год., спаѓа Ацо Шопов.

Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

work in progress

Мал избор од ракописите и машинописите може да се види во слајдерот.