Дрво на ридот, 1980

Ракописи и машинописи од Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ

АШ К1 АЕ34 Дрво на ридот, 1980, фрагмент, автографи и машинописи, 25 листови

Клошарска песна на поетотавтограф 1 листмашинопис 1 лист
Телото е неподвижно а крвта не мирува – машинопис 1 лист
Домот на сонот – машинопис 1 лист
Сам со својот пламен во градитемашинопис со автографски дополнувања 1 лист, машинопис 1 лист
Дрво на ридот – машинопис со автографски дополнувања 1 лист
Гнездо во брановите – автограф 1 лист
Езеро на животот – автограф 2 листа, машинопис 4 листа
Во еден од центрите на Париз  – машинопис 2 листа
Патување во родниот крај – средба со светот – машинопис 4 листа

Ракописи и машинописи во Фондацјата Ацо Шопов – Поезија

Клошарска песна на поетот – машинопис со автографски дополнувања 1 лист
Телото е неподвижно а крвта не мирува – машинопис со автографски дополнувања 1 лист
Во еден од центрите на Париз  – машинопис со автографски дополнувања 2 листа
Секавици над Шара машинопис со автографски дополнувања 1 лист

Пристап кон содржината на збирката Дрво на ридот
Податоци за книгата