Песна на црната жена, 1976
Ракописи и машинописи од Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ

АШ К1 АЕ33 Песна на црната жена, 1976, фрагмент, автографи и машинописи, 40 листови

 • Список за папката Песна на црната жена
 • Содржина на збирката Песна на црната жена стр. 1
 • Содржина на збирката Песна на црната жена стр. 2

I. Жена во ивернажот:

 • Баобаб – 1 лист машинопис
 • Пред расцутување на фланбоајаните – 1 лист автограф
 • Жена во ивернажот – 2 листа автограф, 1 лист машинопис

II. Загледан во океанот

 • Настан на езерскиот брег – 2 листа автограф, 3 листа машинопис
 • Еден човек загледан во океанот 2 листa автограф, 6 листа машинопис
 • Во Штип и во Жоал – 1 лист машинопис
 • На тие брегови нема ни мир ни починка – 1 лист автограф, 1 лист машинопис
 • Во твојата поезија жуборат бистри води – 1 лист машинопис
 • Те спомнам ли – 1 лист автограф, 2 листа машинопис

III. Светлината на робовите

 • Светлината на робовите – 4 листа автограф, 4 листа машинопис
 • Песна на сињарката – 3 листа автограф, 2 листа машинопис
 • Молитва за сињарката – моја наречница – 1 лист автограф