Песна на црната жена, 1976
Ракописи и машинописи од Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ

АШ К1 АЕ33 Песна на црната жена, 1976, фрагмент, автографи и машинописи, 40 листови

I. Жена во ивернажот:

II. Загледан во океанот

III. Светлината на робовите

Пристап кон содржината на збирката Песна на црната жена

Податоци за книгата