This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Ацо Шопов: статии 

Во ова катче на Читалницата во Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од статиите, беседите и есеите на македонскиот поет.

Work in progress

 • Секогаш кога се секавам на Вера Јоциќ…, без датум, машинопис во МАНУ
 • „Република на поезија”, Културен живот, XXII, 5−6, 1977, стр. 20.
 • Поезијата го открива светот, Политика 15.02.1976, стр 17
 • Дијали на еден народ и една цивилизација, предговор, Поезија / Леополд Седар Сенгор, Скопје, Нова Македонија, 1975
 • Борбата − младост на животот”, Млад борец, 19.12.1973 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • Нова Македонија, 28.06.1970 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • Књижевне новине, бр. 368 (1970 ?) (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • Издавачка дејност од еден друг агол”, Трудбеник, бр. 2, 10.01.1970, стр. 8.
 • „Јалова улога”, Вечер, 20.06.1969, стр. 21.
 • „Dolazim za juga”,  Umjetnost i dijete. – Vol. 1, br. 3 (1969), str. 23-24.
 • Песник треба да пробуди речи”, Књижевне новине, 01.03.1969, бр. 348, стр. 9. (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • „Право стваралаштво и срачунати ефекти који сметају…”, Политика, 11.08.1968
 • „Кон делото на авторот”, Пејсажна уметност и обликување на просторот  / Драган Шојлевски, Скопје, ДЛУПМ, 1966 
 • „Очи − мојата најдобра песна”, Млад борец, 06.10.1966
 • Како да е прекинат контактот меѓу книгата и читателот, Културен живот, год. 11, бр. 10 (1966), стр. 1-2
 • „Дискусија на тема : Дилемите на писателот пред социјалистичката стварност”, разговор со Славко Јаневски, Современост, XV, 4, 1965, стр. 120−122
 • „За пресвртница”, Современост, XV, 3, 1965, стр. 49−52
 • Го сакам Мајаковски, но жив, а не мумија, Нова Македонија, 23.08.1965
 • Еден профил на македонската литература, 1964 [оригинал на српскохрватски, машинопис]
 • „Во пет и седумнаесет”, Современост, XIII, 7−8, 1963 стр. 425−427 [За скопскиот земјотрес]
 • Нова Македонија, 10.03.1963 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • Дванаестмината од сончевата колона на младоста, 1961
 • Нова Македонија, 11.10.1960 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • Нова Македонија, 18.09.1960 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • „Београду, у овом тренутку љубави за човечанство”, НИН, 485, 24.04.1960, стр. 1.
 • Политика 01.05.1960 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • „Сончева колона”, Современост, IX , 4, 1959, стр. 284−288.
 • „Јазикот наш литературен”, Нова Македонија, 04.01.1959, стр. 1.
 •  „Поезија и препев”, Хоризонт, II, бр. 8, 31.03.1957, стр. 1.
 • „Уште една година”, Хоризонт, II, бр. 1−2, 1957
 • „Средби и поезија”, Хоризонт, I, бр. 20, 25.11.1956, стр. 1.
 •  „Здодевно е веќе, здодевно”, Современост, V, 4, 1955 стр. 335−337.
 •  „Лице и опачина (Околу годишното собрание на Друштвото на писателите)”, Современост, IV, 1−2, 1954, стр. 133−136.
 • Место одговор  (Борба на мненија или… политикантски алузии), Современост, бр 4, 1953, стр. 97-100 [Ацо Шопов му одговара на Владо Малевски, за написот „Шлагери и музика”]
 • „Книгата денес”, Разгледи, I, 3, 1954, стр. 3−4.
 • Разгледи, бр. 2, 1953 (napis spomnat vo Mesto odgovor ДА СЕ КОМПЛЕТИРА)
 • „Makedonska savremena književnost”, Oslobodjenje, 9.XII.1951.
 • „Москва: впечатленија од јули−август 1945 година”, Нова Македонија, 07.09.1947, стр. 1.
 •  „За културно-просветната и воспитна работа со младината”, Млад борец, 17.07.1947, стр. 3. [Од рефератот на Ацо Шопов на Третиот Конгрес на НОМСМ, јуни 1947].
 • „За брзото отклонуење на слабостите во работата на младинските бригади”, Нова Македонија, 15.01.1947
 • „Да формираме младински бригади за борба против неписменоста”, Млад борец, 07.12.1946, стр.1.
 •  „Од борбите за Кратово”, Млад борец, 01.05. 1946
 • „Писмо до младината од с. Пелинци, Козјачка околија”, Млад борец, 05.03.1946, стр. 3.
 • „Новиот неуспел напад на крал Петар”, Млад борец, 27.01.1945, стр. 2.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите