This post is also available in: Serbian

А.Ш. Један профил македонске литературе

Ацо Шопов, „Један профил македонске литературе”, 1964. Страна 1.

Еден профил на македонската литература*

Ацо Шопов

Не ми е намера, и не би сакал ниту би можел тоа да го сторам од повеќе причини, во овој краток информативен напис посветен на размислувањата за современата македонска литература, да презентирам такви сфаќања што  со текот на времето не би можеле да бидат поправени, дополнети или потполно променети, а уште помалку да изнесувам такви аподиктички проценки какви што има во изобилство во нашата сегашна литературна критика. Нека остане последниот збор за идниот непристрасен и строг судија, на чијашто проникливост нема ‘и се измолкнат многу факти за кои ние, современиците, можеби денес не сме ни свесни.

Прочитајте го оригиналниот текст во целост на српскохрватски.
_____________________

* Машинопис, 3 листа, од Фондот Ацо Шопов во Архивот на Македонската академија на науките и уметностите: АШ К3 АЕ47. “Један профил македонске литературе“. Оригинален јазик: српскохрватски.

Според податоците содржани во статијата, тексот е напишан во 1964 година.

Други разговори и статии на Ацо Шопов