This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Дела на Ацо Шопов

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ќе најдете голем избор од песните, препевите, и други текстви на македонскиот поет. Тука се достапни и ракописите коишто во најголем дел му припаѓаат на Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ.

песни
разговори и статии
искажувања
препеви на македонски од други јазици
ракописи и машинописи

Огледите, критиките и толкувањата на неговото творештво се достапни тука