Дела на Ацо Шопов

Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов ќе најдете голем избор од песните, препевите, и други текстви на македонскиот поет. Тука се достапни и ракописите коишто во најголем дел му припаѓаат на Фондот Ацо Шопов во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ).

=> песни
=> интервјуа
=> написи и есеи
=> искажувања
=> препеви на македонски од други јазици
=> ракописи и машинописи

Огледите, критиките и толкувањата на неговото творештво се достапни тука