This post is also available in: French Spanish German Russian English

Work in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1932) се наоѓа избор од неговите текстови во ракопис или во оригинален машинопис.

Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на “Фондот Ацо Шопов” во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (MANU). Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

Во Читалницата исто така ќе најдете песни во ракопис и машинопис и препеви во ракопис и машинопис.