Интервью

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа. Одреден број цитати ќе најдете под насловот „Искажувања”.

В этом отделе Кабинета для чтения Лирического дома Ацо Шопова вы можете прочитать отрывки из интервью с македонским поэтом. Оодборка его цитат доступна под заголовком «Идеи».

Work in progress